Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrarile de intretinere, reparatii, amenajari la strazi, poduri si trafic rutier in municipiul Oradea 2013-2017


Anunt de participare numarul 143510/10.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Antoniu Dan, Tel. +4 0259437000, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrarile de intretinere, reparatii, amenajari la strazi, poduri si trafic rutier in municipiul Oradea 2013-2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 48, 387, 096.77 si 96, 774, 193.54RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 8 contracte subsecvente/lot, fiecare contract subsecvent avand valoarea estimativa maxima de 6.048.387, 10 lei fara TVA, respectiv valoarea estimativa minima de 3.024.193, 55 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitialucrarilor de intretinere, reparatii, amenajari la strazi, poduri si trafic rutier in perioada 2013-2017 in municipiul Oradea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45221119-9-Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233290-8-Instalare de indicatoare rutiere (Rev.2)
50232200-2-Servicii de intretinere a semafoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Incheierea a doua acorduri ? cadru, cate unul pentru fiecare lot, cu o durata de 4 ani, in baza carora se vor incheia 8 contracte subsecvente/acord cadru. Estimarile privind cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata celor doua acorduri cadru:
Lot I ? Mal stangCrisul Repede: - Valoarea maxima a acordului cadru ? 48387096, 77 lei fara TVA;
- Valoarea minima a acordului cadru ?2419348, 39 lei fara TVA
Lot II ? Mal dreptCrisul Repede:
- Valoarea maxima a acordului cadru ? 48387096, 77 lei fara TVA;
- Valoarea minima a acordului cadru ?24193548, 39 lei fara TVA
Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite:
Lot I ? Mal stangCrisul Repede:
Valoare cel mai mic contract subsecvent: 3024193.55lei fara TVA;
Valoare cel mai mare contract subsecvent: 6048387.10 lei fara TVA;
Lot II ? Mal dreptCrisul Repede:
Valoare cel mai mic contract subsecvent: 3024193.55lei fara TVA;
Valoare cel mai mare contract subsecvent: 6048387.10 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 48, 387, 096.77 si 96, 774, 193.54RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare aferent fiecarui lot este prezentat in Anexa B - Informatii privind loturile.Modalitati de constituire: 1) Scrisoare de garantie bancara pentru participare la procedura/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ; 2)Ordin de plata (vizat de banca) in contul RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului; c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; d) ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor iar Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art. 2781 alin. (1) lit.b) O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta leu/alta valuta se va face pentru cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. 10 % din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire : Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006 ACTUALIZATA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Prezentarea declaratiei de eligibilitate completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, din care sa reiasa ca acesta nu se incadreaza la prevederile art 180 din OUG 34/2006;
Cerinta 2. Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.181 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;
Cerinta 3. Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;
Mentiune: persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director Executiv ? Mirecea Teodor Ghitea;
Director Adj. ? Aurelia Tent;Posibili membri ai comisiei de evaluare: Mariana Junea, Tivadar Mioara Aurelia, Krausz Viorica, Iulia Kadar, Erika Pantis, Budurean Cristian, Leontin Patcas, Diana Oltea Marc, Mihele Adriana, Adina Marge, Antoniu Dan, Eugenia Borbei, Doina Romocea, Iulia Kocsis.Consilieri locali -Unita Lucian; Ritli Laszlo Csongor ; Felea Adrian Ioan; Negrean Daniel Dumitru; Bonchis Ioan; Vulcu Daniel Sorin; Dan Octavian; Mohan Aurel George; Campan Ioan; Lascu Tudor Sebastian; Debelka Boglarka Lilla; Dulca Camelia Mariana; Popa Dan Lucian; Filimon Teofil Laviniu; Manea Mihai; Tau Ioan; Pasztor Sandor; Huszar Istvan Eric; Delorean Ion Iulius; Szabo Jozsef; Sarkozi Zoltan; Corches Dorin Octavian; Ile Cristian; Coste Marina Adelina; Gal Sorin Calin.
- Primarul Ilie Bolojan;
-Viceprimarii: Mircea Malan si Ovidiu Muresan;Cerinta 4. Prezentare declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura;
Cerinta 5. Prezentare CERTIFICAT de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta- in baza ORDINULUI 314/2010 prin care certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta;
Cerinta 6. Prezentare certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
Cerinta 7. Prezentare certificat privind plata taxelor si impozitelor locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, Cerinta obligatorie: prezentarea in original sau copie legalizata sau copie continand mentiunea "conform cu originalul" a certificatului constatator de catre toti operatorii economici participanti la procedura, iar operatorului economic clasat pe primul loc, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la solicitarea autoritatii contractente va prezenta Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta in original sau copie legalizata. Informatiile cuprinse in certificatele constatatoare eliberate de O.R.C. trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC.
Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita a depunerii ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acestdocument)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani fiscali (2010, 2011 si 2012), sa fie mai mare sau cel putin egala cu:
- 12.096.774 lei respectiv 2.736.145, 80 euro pentru lucrarile previzionate a fi executate in cadrul Lotului I;
- 12.096.774 lei respectiv 2.736.145, 80 euro pentru lucrarile previzionate a fi executate in cadrul Lotului II.
Prezentare bilant contabil pe ultimii 3 ani fiscali vizat si inregistrat de organele competente, sau orice alte documente justificative din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani fiscali, in copiecontinand mentiunea ?conform cu originalul?;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta formularul - Fisa de informatii generale anexat la sectiunea "FORMULARE";Curs euro comunicat de BNR la data de: 31.12.2010 - 1 euro=4, 2848 ron;31.12.2011 - 1 euro=4, 3197ron;31.12.2012 ? 1 euro=4, 4287 ron.Prezentare bilant contabil pe ultimii 3 ani fiscali vizat si inregistrat de organele competente, sau orice alte documente justificative din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani fiscali, in copiecontinand mentiunea ?conform cu originalul?;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
Cerinta nr. 2. Experienta similara. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si finalizat minim un contract ? maxim 5 contracte avand ca obiect constructii, modernizare sau intretinere drumuri, respectiv minim un contract ? maxim 3 contracte lucrari de semaforizare, finalizate cf. art. 14 din Ordinul 509/2011 in ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertei, a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau cel putin egala cu:
- 5.697.386 lei fara TVA pentru lucrarile de constructii, modernizare sau intretinere drumuri, respectiv 351.000 pentru lucrarile de semaforizare inclusiv echipamentele aferente, previzionate a fi executate in cadrulLotului I, insotita documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie partiala sau la terminarea lucrarilor sau finala, din care sa reiasa executia unor lucrari similare la valorile solicitate;
- 5.697.386 lei fara TVA pentru lucrarile de constructii, modernizare sau intretinere drumuri, respectiv 351.000 pentru lucrarile de semaforizare inclusiv echipamentele aferente, previzionate a fi executate in cadrulLotului II, insotita documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie partiala sau la terminarea lucrarilor sau finala, din care sa reiasa executia unor lucrari similare la valorile solicitate;
Cerinta nr.3. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil cu executia lucrarilor, care sa contina cel putinurmatorul personal de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor, indiferent de lotul ofertat:
? sef santier - reprezentant promitentet in relatia cu beneficiarul - inginer in specialitatea drumuri si poduri: minim 1 persoana ;
? responsabil tehnic cu executia atestat de MDRT, in domeniul drumuri si poduri: minim 1 persoana;
? responsabil cu controlul calitatii (C.T.C.) - inginer in specialitatea drumuri si poduri: minim 1 persoana ;
? sef punct de lucru ? inginer, subinginer, maistru technician drumuri ? minim 5 persoane;
? topograf ? minim 2 persoane;
? inginerretele edilitare ? minim 1 persoana;
? inginer mecanic ? minim 1persoana;
? inginer electronist ? minim 1 persoana;
? inginer retele electrice atestat ANRE ? minim 1 persoana.
Continuare Cerinta nr.3.Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor, se va face pe baza urmatoarelor documente:
- prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de colaborare si/sau de prestari servicii pentru acestia, declaratie de disponibilitate/angajament de participare sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;
- prezentarea copiilor xerox dupa diplomele de studii absolvite, certificatele si/sau atestatele care demonstreaza calificarea/specializarea personalului nominalizat in lista, certificate pentru conformitate cu originalul, valabile la data deschiderii ofertelor;
Cerinta nr. 4. Personal muncitor de executie necesar pentru executia lucrarilor: Ramane la latitudinea ofertantului de a prezenta personalul munictor calificat de executie de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut pentru executia lucrarilor cu indeplinirea cerintelor privind numarul minim de puncte de lucru simultan pe toate categoriile de lucrari conform cerintelor caietului de sarcini - Anexele 2 si 3.
Nota: Dovada scriptica a detinerii personalului muncitor de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor, se va face pe baza urmatoarelor documente:
- prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de colaborare si/sau de prestari servicii pentru acestia, declaratie de disponibilitate/angajament de participare sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;
- prezentarea copiilor xerox dupa diplomele de studii absolvite, certificatele si/sau atestatele care demonstreaza calificarea/specializarea personalului muncitor nominalizat in lista, certificate pentru conformitate cu originalul, valabile la data deschiderii ofertelor.
Cerinta nr. 5. declaratie privind utilaje, instalatiile, echipamentele tehnice si mijloacele de transport de care dispune operatorul economic si pe care urmeaza a le utiliza pentru executia lucrarilor prevazute in Anexele 2 si 3 ale caietului de sarcini la cantitatile previzionate, simultan pentru numarul minim de puncte de lucru specificat in caietul de sarcini aferent lotului ofertat, care sa contina: - statie de preparare a mixturilor asfaltice/contract furnizare mixturi asfaltice sau echivalent;
- repartizator finisor;
- autogreder;
- buldoexcavator;
- compactor static autopropulsat;
-compactor pe pneuri;
- freza asfalt;
- masina de marcaj;
- autobasculante cu prelata speciala pentru transportul mixturii;
- detinerea unui laborator minim grad II pentru verificarea capacitatii portante si a mixturilor asfaltice si a betoanelor de ciment ( cu personal calificat );
- perie mecanica;
- autobasculanta pentru transportul materialelor;
- termocontainer;
- incarcator multifunctional;
- taietor rosturi;
- motocompresor;
- placa vibratoare;
- autocisterna;
- cantar electronic;
- autobetoniera;
- suflanta portabila;
- mijloc de transport dotat cu instalatie pentru lucru la inaltime;
- excavator;
- autogudronator sau alt utilaj echivalent pentru amorsaj cu emulsiebituminoasa;
Nota: Pentru a se dovedi detinerea in dotare proprie, prin contract de inchiriere, leasing, contract prestari servicii sau comodat, sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si a mijloacelor de transport, se va prezenta copie xerox dupa contractul de vanzare-cumparare/ contractul de leasing/ contractul de inchiriere/ factura fiscala de procurare sau alte documente de punere la dispozitie sau echivalent, precum si dovada atestarii tehnice a echipamentelor si mijloacelor de transport.
Cerinta nr. 1. Certificatul privind implementarea si mentinerea unui Sistem
de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO9001 :2008, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectulprocedurii - lucrari de constructii drumuri -, in copie certificata ?conform cu
originalul? cu semnatura si stampila, valabil la data limita de depunere a
ofertelor.
Cerinta nr. 2. Ofertantul va prezenta Certificatul privind implementarea si
mentinerea unui Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu
cerintele specificatieiSR EN ISO 14001 :2005 sau echivalent, pentru obiecte de activitaterelevante in raport cu obiectul procedurii - lucrari de constructii drumuri -, in
copie certificata ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, valabil la
data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani insotita de anexa acesteiaSe va completa -Formularul ? Experienta similara din Sectiunea Formulare care va fi insotita de documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie partiala sau la terminarea lucrarilor sau finala, din care sa reiasa executia unor lucrari similare la valorile solicitate pentru lotul ofertat;Pentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.Se va completa Formularul - Persoanele responsabile cu executia lucrarilor din Sectiunea Formulare si va fi insotit de dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate responsabil pentru executia lucrarilorConform cerinta nr. 3Conform cerinta nr. 3Se va completa Formularul - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice anexat la sectiunea "Formulare"Conform cerinta nr. 1In cazul in care un grup de operatori economici depune ofertacomuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare asociat pentru partea lui de implicare in realizarea contractuluiConform cerinta nr. 2In cazul in care un grup de operatori economici depune ofertacomuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecareasociat pentru partea lui de implicare in realizarea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.06.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.07.2013 13:00
Locul: Oradea, str.P-ta Unirii, nr.1, et.1-sala mica,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care pe primul loc vor exista 2 sau mai multe oferte admisibile care prezinta acelasi pret autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua reofertare in plicuri inchise si sigilate, in vederea departajarii.Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare, criteriul de atribuire fiind acelasi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.(art.256?2, alin.1. lit. a din OUG 34/2006).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Oradea - Directia Juridica
Adresa postala: str. P-ta Unirii, nr.1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel. +40 259437000, Email: [email protected], Fax: +40 259409406
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 09:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer