Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrarilor de consolidare, restaurare, reabilitare imobil si refacere împrejmuire– Castelul de Apa – Turnul lui Tepes“, imobil cu destinatie de sediu


Anunt de participare numarul 78198/25.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Adresa postala: Âstr. G-ral Candiano Popescu nr. 6, sector 4, Bucuresti, Localitatea: ÂBucuresti, Cod postal: Â040583, Romania, Punct(e) de contact: ÂMihaela Stan, Tel.Â021/335.11.76, Email: Â[email protected], [email protected], Fax: Â021/335.11.85, Adresa internet (URL): Âwww.once.ro, Adresa profilului cumparatorului: Âwww.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrarilor de consolidare, restaurare, reabilitare imobil si refacere împrejmuire– Castelul de Apa – Turnul lui Tepes“, imobil cu destinatie de sediu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str G-ral Candiano Popescu nr.6, sector 4, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare, restaurare, reamenajare interioara, amenajare spatiu pod, schimbare tamplarie, refacere terase, schimbarea functionala - spatiu pentru birouri, spatiu expozitional, refacere trotuare, accese si refacere imprejmuire incinta pentru „Castelul Turnul lui Tepes“
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2)
45260000-7-Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.2)
45261300-7-Lucrari de hidroizolare si de instalare de burlane (Rev.2)
45331000-6-Lucrari de instalare de echipamente de incalzire, de ventilare si de aer conditionat (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de reconstructie-consolidare castel, instalatii, amenajare spatiu, imprejmuire.valoarea estimata totala, fara TVA, este de 5.254.280, 00 lei, din care 4.263.640, 00 lei reprezinta C+M al Devizului general al proiectantului (conform art. 122 din OUG nr. 34/2006).
Valoarea estimata fara TVA: 4, 263, 640RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ÅŸi garantii solicitate
Garant.de particip.-Scris. de garant.banc. în valoare de 85.272 lei (42.636 lei pt IMM).Garant.de buna exec.-10% din valoarea contr, fara TVA. Constit.garantiei pt plata avansului, daca este cazul.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare de la buget/ordin de plata prin trezorerie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord sau scrisoare preliminara de asociere conform Documentatiei de atribuire
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Informatii generale despre ofertant, Alte informatii despre ofertant, Declaratia privind respectarea legalitatii în derularea procedurii de atribuire si a contractului, Date despre asociati/subcontractanti societatea mixta/consortiu (completat de catre Liderul asocierii), Împuternicirea notariala privind autorizarea semnarii ofertei si contractului, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Certificatul de atestare fiscala, Certificat pentru plata CAS, Certificat privind plata impozitelor si taxelor legale, Trecutul litigios, Cazierul judiciar, Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180+181 din OUG nr. 34/2006.CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE (ÎNREGISTRARE): Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei, Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului, Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, valabile la data deschiderii oferteiDocumentele vor fi prezentate conform Documentatiei de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic ofertant (participantul în nume propriu, liderul asocierii, asociatii) trebuie sa prezinte documentele de mai jos, care trebuie sa fie anexate la formularele specifice autoritatilor emitente: -Scrisoare de bonitate bancara(privind datele de identificare, obiectul de activitate, forma juridica de organizare, tipul de capital, indicatorii privind cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichiditatii globale, rata solvabilitatii generale, experienta cu clientul) - formular specific autoritatii competente din România sau tara de origine prin care sa se demonstreze acestuia printr-o declaratie bancara ca are disponibilitate sau acces la active lichide, linii de creditare sau alte instrumente financiare suficiente pentru a îndeplini fluxul de numerar pentru îndeplinirea contractului.-Declaratie privind cifra de afaceri si profitul-Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzorii societatii, dupa caz, la 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnifi a valorilor reprezentând pe conturi analitice activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.- Informatii privind bilantul contabil Declaratie financiara recapitulativa)Ofertantii vor depune bilanturile contabile, contul de profit si pierdere, toate anexele, la data de 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008, vizate spre înregistrare la Directia Finante Publice (sau autoritati similare competente în tarile de origine) sau documentele echivalente acestora.Cerinte specifice minime obligatorii : - Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare peste echivalentul a 10% din valoarea estimata a contractului, respectiv 426.364 lei, pentru o perioada de 6 luni pentru contractul prezent, independent de angajamentele pentru alte contracte;
- Cifra medie de afaceri anuala pe ultimii 3 ani ( la 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008) în lei sau echivalentul in alte monede- Media profitului operational a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (la 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008) trebuie sa fie pozitiva.Conform Documentatiei de atribuire
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sistemul de asigurare a calitatii aplicatOperatorul economic ofertant (participantul în nume propriu, liderul asocierii, asociatii) trebuie sa completeze declaratiile de mai jos, care trebuie sa fie anexate la formularele specifice autoritatilor emitente : -Sistemul de Asigurare a CalitatiiCerinta : Ofertantul participant în nume propriu sau cel putin liderul grupului de operatori economici asociati trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat în conformitate cu Standardul pentru Asigurarea Calitatii (sau standardele transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului) de catre un organism specializat in domeniu.Cerinte specifice minime obligatorii : - Certificatul ISO 9001 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei- Certificatul ISO 14001 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului, valabile la data depunerii ofertei- Certificatul OHSAS 18001 sau Standardele echivalente transpuse în legislatia tarii de origine a ofertantului, valabile la data depunerii oferteiExperienta ca antreprenorOperatorul economic ofertant (participantul în nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze declaratiile de mai jos : -Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani- Experienta ca antreprenor în contracte similareCerinte specifice minime obligatorii : Se solicita îndeplinirea urmatoarei conditii: - Experienta ca antreprenor (principal sau ca subcontractant nominalizat, în contracte implementate prin intermediul unor contractedovedita prin finalizarea a cel putin 1 contract de lucrari similare de reabilitare - reconstructie (coduri CPV echivalente codurilor mentionate), având cel putin aceeasi complexitate tehnica cu a contractului prezent, de minim 30% din valoarea estimata contractului, respectiv 1.279.092, 00 lei (C+M)sau a 3 contracte cumulate, reprezentând minim 50 % din valoarea estimata a contractului.Conform Documentatiei de atribuire
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
durata de executie a lucrarii
15%
Descriere:
3.
durata prognozata pentru solutionarea remedierilor in perioada de garantie
6%
Descriere:
4.
Perioada de garantie acordata lucrarii peste cea minima
14%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CE 1428/18.05.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.06.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.06.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2009 12:00
Locul: Str G-ral Candiano Popescu nr6 sector 4, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Sectiune II a Documenatiei de atribuire, partea arhitectura , care contine studiul petrografic, fotografii si planse , poate fi ridicata de la sediul institu'iei sau de pe site-ul www.once.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: ÂSplaiul independentei nr. 5, sector 4, Localitatea: ÂBucuresti, Cod postal: Â030099, Romania, Tel.Â021319 51 80, Email: Â[email protected], Fax: Â021 319 51 83, Adresa internet (URL): Âwww.cabuc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Cansiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Âstr Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: ÂBucuresti, Cod postal: Â030084, Romania, Tel.Â021 310 46 41, Email: Â[email protected], Fax: Â021 310 46 42, Adresa internet (URL): Âwww.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OficiulNational pentru Cultul Eroilor, Biroul Juridic
Adresa postala: Âstr. G/ral Candiano Popescu nr. 6, sector 4, Localitatea: ÂBucuresti, Cod postal: Â040583, Romania, Tel.Â021 335 11 76, Email: Â[email protected], Fax: Â335 11 85, Adresa internet (URL): Âwww.once.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2009 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer