Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MAGNET SUPRACONDUCTIV COMPATIBIL ECHIPAMENT DE REZONANTA MAGNETICA MODEL PHILIPS INTERA 1,5T


Anunt de participare numarul 147551/26.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
Adresa postala: Sos. Berceni nr.10-12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041914, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Tutu, Tel. +40 0213347387, Email: [email protected], Fax: +40 0213347387, Adresa internet (URL): www.bagdasar-arseni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MAGNET SUPRACONDUCTIV COMPATIBILECHIPAMENT DE REZONANTA MAGNETICA MODEL PHILIPS INTERA 1, 5T
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR ARSENI Sos Berceni 10-12, sector 4 BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 460, 800 si 921, 600RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia trimestrial sau anual. Valoarea contractelor subsecvente: Valoarea minima si maxima a unui singur contract subsecvent de furnizare sunt specificate in caietul de sarcini.Valoarea contractelor subsecvente sunt fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONAREA DE MAGNET SUPRACONDUCTIV COMPATIBILECHIPAMENT DE REZONANTA MAGNETICA MODEL PHILIPS INTERA 1, 5T CONFORM CAIET DE SARCINI ANEXAT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31630000-1 - Magneti (Rev.2)
51411000-6-Servicii de instalare de echipament de imagistica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIONAREA DE MAGNET SUPRACONDUCTIV COMPATIBILECHIPAMENT DE REZONANTA MAGNETICA MODEL PHILIPS INTERA 1, 5T CONFORM CAIET DE SARCINI ANEXAT
Valoarea estimata fara TVA: intre 460, 800 si 921, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxim estimata GARANTIE DE PARTICIPARE =9216 lei Garantia de participare se constituie astfel :1. Scrisoare de garantie bancara in favoarea Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni ?formularul 6 2. Ordin de plata in contul spitalului RO84TREZ7045005XXX000150 Trezoreria Sector 4 Cod Fiscal 4943871 3.Virament bancar sau printr-un Instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, conform prevederilor art.86, alin (1) din HG 925/2006 cu completari si modificari ulterioare 4. Depunerea la casieria autoritatii contractante conf.dispozitiilor Art. 86 alin. 5) lit. a) din HG nr. 925/2006, cu completari si modificari ulterioare: a) a unui ordin de plata sau a unei file cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, b) a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare, - Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data de 23.10.2013. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei-90 zile incepand cu data de limita de depunere a ofertelor. ? Formularul nr. 6 In cazul respingerii unei contestatii depuse la CNSC, in conformitate cu dispozitiile art.278 -1 SI 2 din OUG nr.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului o suma conform Art sus amintit in functie de valoarea maxim estimata. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului subsecvent de furnizare 5% din valoarea contractului subsecvent de furnizare fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare se va realiza :1. Scrisoare de garantie bancara in favoarea Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni ?formularul .7 2. Ordin de plata in contul RO84TREZ7045005XXX000150 Trezoreria Operativa Sector 4 Conform HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, : 3. Printr-un Instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, conform prevederilor art.90, alin (1)-(3) din HG 925/2006 cu completari si modificari ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular nr. 1.12.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular nr. 2TOATE Persoanele de decizie privind procedura de atribuire sunt Dr Anca Buliman- Manager , PROF.DR.MIRCEA GORGAN- DIRECTOR MEDICAL, , Ec. Rosoi Marian- Director Financiar contabil , AS. PR. LAURENTU HABUC-DIRECTOR INGRIJIRI, Ing Roxana Nicolescu-SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE, LIFTICARIU FLORIN-MERCEOLOG BIROU APROVIZIONARE, RADU MARIA-REF SERV ACHIZITII, Dr Chefneux Andree, Dr Stoica Fery, Fizician Pr. Georgeta Stempurszki, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire)3.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010? Formular nr.44. Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertanti asociati/ subcontractanti/tert sustinator- Formular nr. 3 bis.5.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?6.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat - se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Din certificatele depuse de catre ofertant sa reiasa ca acesta nu detine datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 ? original/copie legalizata/ copie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalulAutoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul Constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata, in cazul in care acesta nu a fost prezentat in original sau copie legalizata la sedinta de deschidere2. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, pe numele ofertantului, pentru reparare, verificare si punere in functiune a echipamentelor medicalein conformitate cu prevederile Hotararii Guvernuluinr.862/2006 privind functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cumodificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale, cu completarile si modificarile ulterioare, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor- copie stampilata conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie referitoare la personalul propus pentru indeplinirea contractului ?lista cu personalul de specialitate care va asigura instalarea produsului din caietul de sarcini ? Formular nr. 11
CV - uri pentru personalul propus pentru derularea contractului ? Formular nr. 12
Documente/atestate/diplome care sa confirme capacitatea profesionala a personalului impus de a desfasura activitatile de instalare, la standardele cerute de producatorul echipamentelor ce fac obiectulinstalarii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie referitoare la personalul propus pentru indeplinirea contractului ?lista cu personalul de specialitate care va asigura instalarea produsului din caietul de sarcini ? Formular nr. 11CV - uri pentru personalul propus pentru derularea contractului ? Formular nr. 12Documente/atestate/diplome care sa confirme capacitatea profesionala a personalului impus de a desfasura activitatile de instalare, la standardele cerute de producatorul echipamentelor ce fac obiectulinstalarii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.12.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.12.2013 13:00
Locul: SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR- ARSENI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII LEGALI IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi prĂȘt final si sunt situate pe primul loc , atunci in vederea atribuirii acordului cadru se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta in conformitate cu Art. 256 - (1), ^(2), din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
Adresa postala: Sos Berceni 10-12, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041915, Romania, Tel. +40 213343054, Fax: +40 213347387
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2013 14:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer