Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MANUSI DE PROTECTIE DIN PIELE PENTRU POMPIERI


Anunt de participare numarul 147845/12.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Adresa postala: Strada Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032572, Romania, Punct(e) de contact: I.G.S.U. - DIRECTIA PLANIFICARE SI ASIGURARE TEHNICO MATERIALA, Tel. +40 212322640, In atentia: SERVICIUL PROGRAME LOGISTICE SI METODOLOGII, Email: [email protected], Fax: +40 2332017, Adresa internet (URL): www.igsu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
I.G.S.U. - DIRECTIA PLANIFICARE SI ASIGURARE TEHNICO MATERIALA
Adresa postala: STR. CEASORNICULUI, NR. 19, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 014112, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL PROGRAME LOGISTICE SI METODOLOGII, Tel. +40 212322640, In atentia: VIRBAN CARMEN / PETCU STELUA /COJANU MIHAI / STAN AUREL, Fax: +40 212332017
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
I.G.S.U. - DIRECTIA PLANIFICARE SI ASIGURARE TEHNICO MATERIALA
Adresa postala: STR. CEASORNICULUI, NR. 19, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 014112, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL PROGRAME LOGISTICE SI METODOLOGII, Tel. +40 212322640, In atentia: VIRBAN CARMEN / PETCU STELUA /COJANU MIHAI / STAN AUREL, Fax: +40 212332017
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
I.G.S.U. - DIRECTIA PLANIFICARE SI ASIGURARE TEHNICO MATERIALA
Adresa postala: STR. CEASORNICULUI, NR. 19, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 014112, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL PROGRAME LOGISTICE SI METODOLOGII, Tel. +40 212322640, In atentia: VIRBAN CARMEN / PETCU STELUA /COJANU MIHAI / STAN AUREL, Fax: +40 212332017
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MANUSI DE PROTECTIE DIN PIELE PENTRU POMPIERI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM 0333 Bucuresti, B.dul Iuliu Maniu, nr. 63
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 150, 000 si 900, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul de atribuire a contractelor subsecvent: anual/semestrial/trimestrial, functie de fondurile bugetare puse la dispozitie si nevoile autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1.MANUSI DE PROTECTIE DIN PIELE PENTRU POMPIERI - CONFORM SPECIFICATIEI TEHNICE NR 74380/02.08.2013
2. Autoritatea contractanta are in intentie incheierea unui acord cadru, cu maxim 5 operatori economici. In situatia in care pe pozitia a cincea se pozitioneaza doi sau mai multi operatori economici care au ofertat acelasi pret, acordul cadru ii va include si pe acestia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18424000-7 - Manusi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a) estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
- cantitatea minima: 1.000 per.
- cantitatea maxima: 6.000 per.
b) estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:
- cantitatea minima: 500 per.
- cantitatea maxima: 3.000 per.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 450.000 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 150, 000 si 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum de 10.000 lei. Gar. de part. se constituie in conf. cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, cu respectarea conditiilor indicate in Formularul nr. 1. Cont IGSU : RO48TREZ7005005XXX000173, deschis la DTCPMB, beneficiar: UM0276Bucuresti, CUI: RO4203997. Gar. de part. poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii invitatiei/anuntului de participare. Perioada de valabilitate a gar.pentru participare: 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Mod de prezentare? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original. In cazul depunerii de oferte in asociere, gar.de part. trebuieconstituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Gar. de part. emisain alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. In cazulofertantilor care se regasesc in categoria I.M.M. conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentrudepunerea ofertelor) gar. de part. se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Lipsa declaratiei sauprezentarea acesteia fara a fi completata conf prevederilor din actul normativ mentionat, va avea ca efect respingerea ofertei cainacceptabila. In masura in care CNSC respinge pe fond contestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va retine contestatorului din gar de part, sume in conf. cu art.278_1 din OUGnr. 34/2006. Gar. pt part se va restituiin conformitate cu prevederile art.88 din H.G.R.nr.925/2006. Dupa deschidere, ofertele care nu fac dovada constituirii Gar.Part., incuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere. Cunatumul garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului subsecvent, fara TVA. Gar. de part. se constituie in conf. cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006, cu respectarea conditiilor indicate in Formularul nr. 2. Cont IGSU : RO48TREZ7005005XXX000173, deschis la DTCPMB, beneficiar: UM0276Bucuresti, CUI: RO4203997. Gar. de buna executie emisa in alta limba decat romana, va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria I.M.M. conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) gar. de part. se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se prezinta Formularul nr. 3, daca exista subcontractanti.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Ofertantii vor prezenta Formularul nr 4, in original, conform modelului din sectiunea modele de formulare.
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 5, in original, conform modelului din sectiunea modele de formulare.
Cerinta nr. 3 Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea isi are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul de depunere a ofertele. Documentul ?Certificat de atestare fiscala? se poate prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?,
Cerinta nr. 4 Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul de depunere a ofertele. Documentul ?Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale? se poate prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 5 Prezentarea ?Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta? in conformitate cu Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 al A.N.R.M.A.P. Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 6, in original, conform modelului din sectiunea modele de formulare.
Cerinta nr. 6 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ind1 din OUG nr. 34/2006 ? in original. Ofertantii vor prezenta Formular nr. 7 conform modelului din sectiunea modele de formulare. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Burlui Ion, Lascateu Emilian, Radu Constantin, Balaci Anda Miroiu, Popa Florin, Cojanu MIhai, Petcu Steluta, Stan Aurel.
Nota : In masura in care procedura de emitere a certificatelor solicitate la cerinta 3 si 4, nu permite confirmarea sitatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere, potrivit art. 11, alin. (4) din HG 925/2006. Intr-a astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul 509/2011. Cerinta nr. 1 Ofertantii vor prezenta Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Ofertantii isi vor asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document vor fi valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2 Pentru persoane juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorii economici vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani in domeniul
obiectului contractuluiConditie de calificare: Cifra medie de afaceri in domeniul obiectului contractului in ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie cel putin egala cu 150.000 lei.Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.8. Acesta se va prezenta in original, semnat si stampilat. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a RomanieiPentru alte monede decat EURO, valorile cifrei de afaceri se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani. Ofertantii vor prezenta
o lista a principalelor furnizari de produse efectuate in ultimii 3 ani,
continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia
din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Furnizari produselor
se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in
care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul
economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea
acestuia, demonstrarea furnizarilor de produse se realizeaza printr-o
declaratie a operatorului economic. Se va prezenta, cel putin, un document
(document constatator/contract/proces-verbal de receptie, etc.) prin care sa
se confirme furnizarea de produse similare.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu
SR EN ISO 9001Condi?ie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001un sistem
de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce
urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Toate documentele se prezinta sub una din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sadetina un astfel de certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 10:00
Locul: IGSU-DPATM, strada Ceasornicului nr. 19, sector 1 Bucure?ti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor, pe baza de imputernicire de participare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Pentru fiecare contract subsecvent ce se intentioneaza a fi atribuit (conform modului de lucru de la pct. 2), se are in vedere valorile cantitative si pretul unitar convertit in lei (cursul LEU/EURO din data comunicata de autoritatea contractanta); 2. Mod de lucru premergator lansarii licitatiei electronice: - in scopul initierii procesului de reofertare, luand in considerare pretul unitar ofertat in EURO (cuprins in acordul cadru), functie de valoarea cantitativa care va face obiectul fiecarui contract subsecvent atribuit ulterior, contractantii vor inainta propuneri financiare in LEI, fara a depasi pretul unitar in EURO, stabilit in acordul cadru. Conversia LEU/EURO, se va face la data comunicata de autoritatea contractanta (o data cu solicitarea cantitatilor), la momentul lansarii procedurii de reofertare. Orice propunere financiara care depaseste valoarea (unitara) initiala ofertata in EURO, este neconforma si se respinge;
-conversia ofertei din EURO in LEI se va face la cursul EURO din data lansarii procesului de reofertare (comunicat de autoritatea contractanta), aplicata cantitatii ce urmeaza a fi contractatapropunerea financiara astfel construita, in LEI, va fi introdusa de autoritatea contractanta SEAP, noua oferta putand fi imbunatatita in procesul de reofertare. In cazul in care doua sau mai multe oferte, se vor clasa pe primul loc, continand in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut 3. Caracteristicile licitatiei electronice au in vedere : a)elementul ofertei care intra in procesul de reofertare: pretul ofertei, fara TVA b)NU exista limite pana la care pretul ofertei poate fi imbunatatit c)informatii puse la dispozitia ofertantilor: existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice (LE);nr.participantilor;clasament d)informatiile relevante privind procesul LE: autoritatea contractanta(AC) va invita toti operatorii economici semnatari ai acordului cadru sa prezinte preturi noi;invitatia se transmite simultan, tuturor ofertantilor;invitatia de participare si notificarile de incepere a LE vor fi generate si transmise automat de catre sistem e)nr runde LE: 1.Durata runda: 1zi f)operatorii economici(OpEc) trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pt acces in sistem.Dupa incheierea rundei de LE, OpEc situat pe locul 1 va transmite AC, Formularul nr.09 (in original, semnat si stampilat), cu valoarea ofertei finale transmise in cadrul LE, intr-o zi lucratoare de la incheierea rundei. 4. In cazul in care doua sau mai multe oferte, sevor clasa pe primul loc, continand in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara, caz in care destinatia va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 5. Eventualele solicitari de clarificari vor imbraca forma unui document, semnat si stampilat, transmis prin posta sau fax, in zilele lucratoare, intre orele 08.00 ? 16.00.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr 34 / 2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al I.G.S.U.
Adresa postala: str. Ceasornicului nr. 19, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014112, Romania, Tel. +40 212322640, Fax: +40 212332017
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2013 11:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer