Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?MARIREA GRADULUI DE SIGURANTA A ACUMULARII COLIBITA ,judetul Bistrita Nasaud?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
131.040 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ISPH PROJECT DEVELOPMENT SA BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 146362/23.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141099
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APASOMES TISA
Adresa postala: Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul PIPPE, Tel. +40 264433028, In atentia: Flaviu Radu, Email: [email protected], Fax: +40 264433026, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?MARIREA GRADULUI DE SIGURANTA A ACUMULARII COLIBITA , judetul Bistrita Nasaud?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si in teren pe amplasamentul Acumularii Colibita si in b.h. Bistrita si afluenti, pe zona aval ac. Colibita pina la confluenta cu raul Sieu
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de elaborare documentatii tehnico-economice: ?Studiul de fezabilitate ? faza SF - proiect complex (toate studiile si expertizele tehnice si de specialitate necesare conform H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico ? economice aferente investitiilor publice, a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a Legii nr. 466/18.07.2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 244/2000 privind siguranta barajelor - DALI+lucrari noi)?Documentatiile necesare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor si acordurilor prevazute de acesta in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire;?Elaborare documentatii cadastrale privind terenurile ocupate de obiectivul de investitie in vederea intabularii acestora;?Analiza cost ? beneficiu detaliata;?Analiza institutionala;?Documentatia privind Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA) incluzand si Studiul de Impact;Valoarea cheltuielilor ?diverse si neprevazute? = 0 (zero)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
131, 040RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10533 Denumirea: Marirea Gradului de Siguranta a ACUMULARII COLIBITA, judetul Bistrita Nasaud
V.1) Data atribuirii contractului 23.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ISPH PROJECT DEVELOPMENT SA BUCURESTI
Adresa postala: Calea Vitan nr. 293, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031295, Romania, Tel. 021-3147270, Fax: 021-3120925
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 161290.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 131400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)- IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50%la cifra de afaceri; garantia de participare la licitatie si garantia de buna executie .- In situatia in care uzeaza de prevederile art. 11 alin. 4 din HGR 925/2006 si prezinta o declaratie pe proprie raspundereprin care confirma ca indeplineste cerintele de calificaresolicitate , aceasta Declaratie va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea ? FORMULARUL 26Declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare + Anexa la Formularul 26 prezentare succinta documente de calificare- Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii din Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineascain mod corespunzator cerintele autoritatii contractante.Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: In cazul in care pe primul loc se vor clasa cu punctaje egale 2 sau mai multe oferte, modalitatea de departajare a acestora va fi pretulcel mai mic ofertat. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc cu punctaje egale vor avea si preturi ale ofertei egale se va solicita ofertantilor in cauza o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA
Adresa postala: str. Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Tel. +40 264433028, Email: [email protected], Fax: +40 264433026
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2013 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer