Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Marirea gradului de siguranta a instalatiilor aferente statiei 400/220/110/10kV Bucuresti Sud. Inlocuire echipament 10kV Lot 2 (echipament primar de comutatie, echipament secundar, comanda, control, masura, lucrari si servicii asociate)?


Anunt de participare (utilitati) numarul 144991/18.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 213035980, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Marirea gradului de siguranta a instalatiilor aferente statiei 400/220/110/10kV Bucuresti Sud. Inlocuire echipament 10kV Lot 2 (echipament primar de comutatie, echipament secundar, comanda, control, masura, lucrari si servicii asociate)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia 400/220/110/10kV Bucuresti Sud
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unei statii electrice de 20 (10)kV (echipament primar de comutatie, echipament secundar, comanda, control, masura, lucrari si servicii asociate) inclusiv: cladire, fundatii, echipamente de 110kV necesare integrarii noii statii 20 (10)kV in statia existenta 400/220/110kV Bucuresti Sud. Valoarea estimata aferenta furnizarii produselor este de 11.214.950 lei (2.542.440 euro), executiei lucrarilor de 11.045.180 lei (2.503.950 euro) si prestarii serviciilor 1.276.120 lei (289.300 euro).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31682540-7 - Echipament pentru substatii (Rev.2)
45232220-0-Lucrari de constructii de posturi de transformare (Rev.2)
45232221-7-Statie electrica de transformare (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71630000-3-Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea unei statii electrice de 20 (10) kV (echipament primar de comutatie, echipament secundar, comanda, control, masura, lucrari si servicii asociate) inclusiv: cladire, fundatii, echipamente de 110kV necesare integrarii noii statii 20 (10)kV in statia existenta 400/220/110kV Bucuresti Sud
Valoarea estimata fara TVA: 5, 335, 690EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP trebuie sa fie irevocabila. Ofertele care nu sunt insotite de dovada const. GP la licitatie, sau a caror GP nu indeplineste cuantumul, forma si valabilitatea solicitata vor fi respinse si returnate la deschidere. Modul de prezentare al GP la procedura este orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original (Formularul 3), sau prin orice mod conform art.86 din HG 925/2006. In cazul in care GP se constituie prin virament bancar transferul / depunerea se va face in contul TRANSELECTRICA S.A. deschis la BCR sector 1, Bucuresti: RO54 RNCB 0072 0058 0063 0001. In orice situatie, dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilitata pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care op. ec. se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovezii constituirii GP documentele care dovedesc inregistrarea ca IMM. In cazul in care ofertantul este IMM, conform prevederilor Legii 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, coroborat cu legislatia in achizitii, garantia de participare poate fi constituita la jumatate din valoarea solicitata in documentatia de atribuireCuantumul Garantiei de participare este 100.000, 00 Euro, echivalent a 445.600, 00 Lei (valoarea in Lei calculata la cursul mediu Lei/Euro din 2012 = 4, 4560 Lei/Euro). Pentru echivalenta unei garantii de participare constituita in alta moneda decat Leul sau Euro, va fi luat in calcul cursul Valuta/Euro comunicat de BNR pentru data publicarii anuntului de participare.Valabilitatea Garantiei pentru participare la licitatie este de 120 zile de la data limita a depunerii ofertelor. In cazul depunerii unei contestatii la C.N.S.C., in masura in care acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine neconditionat contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, conform art. 2781 din OUG 76/30.06.2010 suma de 9.914, 00 lei. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Ea se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara T.V.A .Valabilitatea garantiei de buna executie a contractului va depasi cu 1 (una) luna data lacare se estimeaza ca se va efectua plata facturii finale, respectiv data semnarii Procesului verbal de Receptie Finala a ?Marirea gradului de siguranta a instalatiilor aferente statiei 400/220/110/10kV Bucuresti Sud. Inlocuire echipament 10kV Lot2 (echipament primar de comutatie, echipament secundar, comanda, control, masura, lucrari si servicii asociate)?.Garantia de buna executie constituita prin scrisoarea de garantie se va elibera in cel mult 14 zile de la data platii facturii finale aferenta produselor care fac obiectul contractului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.In toate situatiile de acceptare a modificarii pretului contractului se va proceda si la majorarea/diminuarea corespunzatoare a valorii garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata.
In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati si/sau de tertul sustinator daca este cazul. Tertul sustinator are obligatia neincadrarii in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta declaratia in stricta conformitate cu modelul Formular B1.1.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri Formularul B1.1 va fi completat de toti membrii asociati si/sau de tertul sustinator daca este cazul.
Cerinta nr. 3
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va prezenta declaratia in stricta conformitate cu modelul Formular B1.2.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizataIn cazul unei asocieri/subcontractari/tert sustinator, Formularul B1.2 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere / subcontractantii /tert sustinator desemnati.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Directoratul format din: Stefan Gheorghe, Constantin Vaduva, Diaconu Ciprian, Diaconu Ioan, Rusu Adrian, Ene Corneliu ? dir.gen.adj. ? Conducere Economica si Comerciala; Ionescu Maria ? dir.economic; Cornila Anisoara ? dir.adj. Directia Juridica, Raducanu Florentina ? dir. Investitii, Dan Soroceanu ? dir. Proiect, Mihai Califar ? ST Bucuresti, Dan Dumitru ? ST Bucuresti, Daniel Balaci - OMEPA, Marin Dumitru ? ST Bucuresti, Pispiris Sorin ? dir.comercial, Radescu Cerasela ? Manager Achizitii, Popa Nimigean Dan - Sef SAICIMSC, Murasan Ovidiu ? ing. pr. Specialist.
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
Pentru a certifica faptul ca participarea sa la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul va prezenta declaratia Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul B1.3 (conform Ordin ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010). Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati din categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii (furnizare echipamente pentru statii). Persoane fizice/juridice romane.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in copie lizibila cu mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL, semnata si stampilata de catre persoana autorizata, care sa contina informatii reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati din categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii (furnizare echipamente pentru statii).
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de comunicarea rezultatului procedurii certificatul constatator in original / copie legalizata.
Persoanele fizice / juridice straine.Se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in original /copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? siinsotite de traducerea autorizata in limba romana a documentelor.
Cerinta nr. 2
Atestate A.N.R.E. conform Ordin A.N.R.E. 23/2013 cu modificarile si completarile ulterioare (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).Copie Atestate ANRE pentru lucrarile/serviciile pe care urmeaza a le executa/presta, conform Ordin ANRE nr. 23/2013 valabile la data limita a depunerii ofertelor, dupa cum urmeaza:
a. Atestat A.N.R.E. tip A ? incercari de echipamente si instalatii electrice
b. Atestat A.N.R.E. tip B ? proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune nominala de 0, 4 kV
c. Atestat A.N.R.E. tip C1B ? proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV ? 110kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV
d. Atestat A.N.R.E. tip C2B ? executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV ? 110kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV
e. Atestat A.N.R.E. tip E1 ? proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor
f. Atestat A.N.R.E. tip E2 ? executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor.
Operatorul economic, persoana juridica straina, inregistrata intr-o taramembra UE/ SEE/ Elvetia, poate presta servicii transfrontaliere, cu caracter ocazional/ temporar, pentru realizarea de lucrari la instalatii electrice din cadrul SEN sau al celor izolate, daca detine un document echivalent (corespunzator tipurilor de atestate mentionate in Ordinul 23/2013) emis de un organism similar din tara de origine, caz in care va transmite la ANRE, o traducere informala a documentului respectiv si un memoriu care sa faca referire la capabilitatea tehnica si profesionala a prestatorului pentru desfasurarea de lucrari in instalatiile electrice din cadrul SEN sau al celor izolate.[cf.art.5 (2) din Anexa la Ordinul 23/2013]
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012) nu trebuie sa fie mai mica de 20.000.000, 00 LEI. In cazul in care cifra de afaceri este este exprimata in valuta se va face echivalenta prin cursul mediu Leu / valuta comunicat de BNR pentru fiecare an (4, 2099 Lei / Euro in 2010 - 4, 2379 Lei / Euro in 2011 - 4, 4560 Lei / Euro in 2012)
Nota: - Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor.
- Capacitatea economico - financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens persoana ce asigura sustinerea financiara va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelele Formularelor B0, B1.1 si B1.2.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa in cadrul Formularului B3 - Informatii generale, cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultimii 3 (trei) ani.
Cerinta nr. 2
Bilantul contabil pentru anul 2012 inregistrat la Administratia Financiara.In cazul unei asocieri bilantul contabil pe ultimul an va fi prezentat de toti membrii asociati.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copia bilantului contabil pe anul 2012 inregistrat la Administratia Financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea, daca este cazul.Nota:
- Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Se iau in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor pentru partea lor de implicare.
- Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare;
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract, daca este cazul. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens persoana ce asigura sustinerea financiara va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelele Formularelor B0, B1.1 si B1.2.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B2, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Experienta similara.Prin experienta similara se intelege retehnologizarea unei statii electrice cu tensiunea mai mare sau egala cu 20kV, instalatie AAR 20kV pe cupla si pe transformator.
Ofertantul poate prezenta, pentru demonstrarea indeplinirii cerintei referitoare la experienta similara, certificate/documente/certificari de buna executie pentru cele mai importante activitati pentru oricare dintre tipurile de contracte prezentate mai jos:
- pentru contracte de furnizare ? se va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Aceasta lista va cuprinde cel putin livrari de: celule echipate cu circuite primare si secundare, sistem de contorizare, echipamente de 110kV (separatoare, descarcatoare) - a caror valoare cumulata sa fie de minim 9.700.000 lei fara TVA.
- contracte de executatie lucrari ? se va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Aceasta lista va cuprinde cel putinlucrari de: constructii cladire statie de medie tensiune / inalta tensiune, fundatii, drumuri, retea ape pluviale), instalatie de legare la pamant - a caror valoare cumulata sa fie de minim 9.300.000 lei fara TVA.-contracte de prestari servicii ? se va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Aceasta lista va cuprinde cel putin servicii de: inginerie, testare, punere in functiune - a caror valoare cumulata sa fie de minim 1.000.000 lei fara TVA.
Experienta similara trebuie dovedita in toate cele 3 activitati: furnizare echipamente, executie lucrari si prestari servicii).
Totodata este permisa si prezentarea unuia sau mai multor contracte complexe, avand structura prezentata mai sus, avand o valoare cumulata de cel putin 20.000.000 lei.
Nota: In cazul in care valorile contractelor de mai sus sunt prezente in alta valuta decat Leul, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual Leu / valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B4.
Cerinta nr. 3
Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, daca este cazul.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B5 - Lista cu subcontractantiidaca este cazul.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind dotarile specifice: echipamente, mijloace de transport, etc., pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea lucrarilor de Constructii Montaj ale produselor furnizate in bune conditii
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta ? Formularul B6.
Cerinta nr. 5
Efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani, asigurarea personalului de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta Formularul B7.
Cerinta nr. 6
Ofertantul va asigura personalul implicat in realizarea contractului cu o experienta de 3 (trei) ani in urmatoarele domenii (1 persoana din fiecare categorie): (1) Project Manager, (2) Specialist in statii electrice, (3) Proiectant conform specificului lucrarii, (4) Proiectant constructii: cladiri, fundatii transformatoare minim 110 / m.t., tunele de cabluri, (5) Specialist in celule minim 20kV, (6) Specialist in sisteme SCADA, (7) Specialist in sisteme protectii si automatizari, (8) Specialist in sisteme de contorizare, (9) Specialist in servicii proprii/interne, (10) Specialist in echipamente primare minim110kV, (11) Responsabil tehnic cu executia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, atestat pentru domeniile necesare indeplinirii contractului, in conformitate cu Ordinul MEC nr. 324 / 2005, (12) Diriginte de santier, (13) Specialist in puneri in functiune, (14) Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu HG 300 / 2006, (15) Specialist Protectia Mediului, (16) Specialist Asigurarea Calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta fisa post / contract de munca /recomandare / CV ale specialistilor mentionati din care sa rezulte clar experienta profesionala solicitata precum si durata acesteia.Se va prezenta organigrama echipei de proiect astfel rezultata, populata cu numele si specialitatile fiecarui membru al echipei de proiect (inclusiv legaturile functionale dintre membrii echipei de proiect). Organigrama poate contine si alte specialitati, care in opinia Ofertantului, sunt necesare implementarii contractului; o persoana nu poate ocupa mai multe pozitii in organigrama; fiecarei pozitii i se va atribui o persoana distincta.
Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica si confirma corectitudinea si realitatea informatiilor din documentele prezentate.
Standard de asigurare al sistemului de management alcalitatii SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL a standardului de asigurare al sistemului de management alcalitatii SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent.
Standard de asigurare al sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL a Standardului de asigurare al sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Invitatiile de participare la LE si notificarile de incepere a LE vor fi transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP pe cale electronica la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Invitatia de participare va preciza data si momentul de start al unei singure runde avand durata de 1 zi, in baza careia se va stabili clasamentul final.Data inceperii LE va fi in cel putin 2 zile lucratoare de la data la care au fost trimise invitatiile. Obiectul procesului repetitiv: pretul ofertei. Nu se vor dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile preturi. In situatia in care, dupa desfasurarea etapei finale de licitatie electronica, 2 dintre firmele participante se situeaza pe primul loc (cu aceeasi valoare ofertata) departajarea se va face conform punctului 7.5. din cap. IV.4.3.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2150
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.09.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2013 11:00
Locul: Sediul TRANSELECTRICA SA din str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici care, isi exprima in scris interesul de a vizita Amplasamentul, pot participa la vizita organizata de Autoritatea Contractanta indata mentionata de anuntul de participare, intre orele 09:00 ? 15:00 la statia 400/220/110kV Bucuresti Sud. Adresa Amplasamentului: Statia statia 400/220/110/10kV Bucuresti Sud, strada Releului, nr.2, sector 3.Pentru a participa la vizitarea Amplasamentului, operatorii economici trebuie sa remita Autoritatii Contractante o solicitare scrisa in acest sens. Solicitarea trebuie sa fie primita de Autoritatea Contractanta cu cel putin 6 (sase) zile inainte de data vizitei. Aceasta solicitare este transmiterea la fax 021 3035980 a Formularului pentru acces din Sectiunea II ? Formulare (completat, stampilat si semnat de catre reprezentantul firmei ofertante). In anexa la Formularul de accesse va mentiona numele complet al persoanelor care vor participa la vizita. Deasemenea se va remite impreuna cu Formularul de acces si o copie a actelor de identitate (CI sau pasaport) al persoanelor nominalizate in anexa. La vizitarea Amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate in solicitarea mentionata.Costurile ocazionate de vizitarea Amplasamentelor (transport, cazare, etc.) pentru persoanele care vor participa din partea operatorilor economici vor fi suportate de catre acestia. In cazul in care, in urma licitatiei electronice, pe primul loc se vor afla 2 sau mai multi ofertanti, in vederea departajarii se va solicita o reofertare in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.(art.256^2(1))
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - Directia Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea: Bucucresti, Cod postal: 030786, Romania, Tel. +40 0213035788, Fax: +40 0213035610
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2013 07:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer