Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Masina de prototipare rapida din pulbere din mase plastice


Anunt de participare numarul 53502/25.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA MICEA, Tel.0256403030, Email: [email protected], Fax: 0256403150, Adresa internet (URL): www.upt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Universitatea "Politehnica" din Timisoara, Facultatea de Mecanica, Platforma de Implantologie.
Adresa postala: Bul. Mihai Viteazu nr. 1, Cladirea SPM, cam 224, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300222, Romania, Tel.0256403637, In atentia: Mircea Dreucean, Email: [email protected], Fax: 0256403637
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Universitatea "Politehnica" din Timisoara
Adresa postala: Piata Victoriei nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: Registratura
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Masina de prototipare rapida din pulbere din mase plastice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Facultatea de Mecanica, Bul. Mihai Viteazu nr. 1, Cladirea SPM, Platforma de Implantologie.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Masina de prototipare din pulbere de mase plastice, principiul de functionare: Selective Laser Syntering (SLS), echipata cu container pentru pulbere de masa plastica, statie de mixtare a pulberilor, sistem de control cu touch screen.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29411000-3 - Masini-unelte cu utilizare speciala (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 unitate.
Valoarea estimata fara TVA: 526, 890RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita garantie de participare, ulterior garantie de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului prin scrisoare de garantie bancara.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se realizeaza din surse proprii, plata se va realiza prin Trezoreria Timisoara.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare (contract legalizat).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de inregistrare fiscala, copie pe care se ve mentiona "conform cu originalul" semnata si stampilata si Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor - persoane fizice/juridice romane;
Documente care dovedesc o forma de inregistrare ori apartenenta profesionala - persoane fizice/juridice straine;
Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de Primarie (sau echivalent pentru persoane juridice/fizice straine);
Certificat de atestare fiscala emis de ANAF (sau echivalent pentru persoane juridice/fizice straine) in original sa copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea formularului "Informatii generale".
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa tehnica detaliata a producatorului cu privire la echipamentul ofertat si a principalelor componente din care este alcatuit;
Declaratie sau informatii cu privire la posibilitatea asigurarii serviciilor de asistenta tehnica in perioada de garantie si post-garantie;
Declaratie pe proprie raspundere ca echipamentul ofertat respecta toate cerintele (minime) solicitate prin caietul de sarcini;
Documente care atesta respectarea de catre producatorul echipamentului ofertat a: standardelor de asigurare a calitatii (ISO 9001:2000 sau echivalent);
standardelor de protectie a mediului (ISO 14001 sau echivalent);
Autorizare de livrare de la producator, document care va fi prezentat in original sau copie legalizata;
Prezentarea mostrei din HDPE realizata pe modelul de masina de prototipare ofertata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nota: anunt de intentie 11516/25.03.2008 nu a fost trimis catre OJ.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.06.2008 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.07.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.07.2008 12:00
Locul: Universitatea "Politehnica" din Timisoara, Piata Victoriei nr. 2, etaj 3, Rectorat.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La deschidere pot participa reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213124642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256498054, Fax: 0256498092
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile, conform art. 272 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2008 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer