Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Masina universala de incercat, Aparate digitale de masurare a grosimilor tablelor, Defectoscop ultrasonic.


Anunt de participare numarul 29104/22.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, Nr. 122 - 124, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020396, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul de Achizitii Publice, Tel.0212420104, In atentia: Georgeta Dobre, Email: [email protected], Fax: 0212420781, Adresa internet (URL): http: //www.utcb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Masina universala de incercat, Aparate digitale de masurare a grosimilor tablelor, Defectoscop ultrasonic.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de : Masina universala de incercat, Aparate digitale de masurare a grosimilor tablelor, Defectoscop ultrasonic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33262000-4 - Masini si aparate de testare si masurare (Rev.1)
33200000-2-Instrumente si aparate de masurare, de control, de testare si de navigatie (Rev.1)
45214620-2-Echipament de cercetare si experimentare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Masina universala de incercat - 1 bucata, Aparate digitale de masurare a grosimilor tablelor - 2 bucati, Defectoscop ultrasonic - 1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: 316, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare de garantie bancara de participare pentru suma de 6330 lei, Scrisoare de garantie bancara de buna executie reprezentand 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale, Certificatele de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul generalconsolidat, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, Certificat constatator obiect de activitate (cod CAEN)- eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal (original sau copie legalizata), Certificat de inregistarare eliberat de Ministerul Justitiei- Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal ( copie legalizata).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale / cifrea de afaceri pe ultimii trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii trei ani , Autorizatie pentru comercializare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.09.2007 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.09.2007 11:00
Locul: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Bd. Lacul Tei, nr. 122 - 124, sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai firmelor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Consilieri Juridici
Adresa postala: Bd. Lacul Tei, nr. 122 -124, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020396, Romania, Tel.021/2421208 int 391, Email: [email protected], Fax: 021/2420781, Adresa internet (URL): www.utcb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2007 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer