Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Masini,aparate,echipamente si consumabile electrice


Anunt de participare (utilitati) numarul 147373/18.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala CREIR CF Bucuresti, str.Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial-Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 213199539/133204, In atentia: Caroleta Floricel, Email: [email protected], Fax: +40 213182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Sectiei CT2 Bucuresti Basarab
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia de masini, aparate, echipamente si consumabile electrice necesare pentru intretinerea instalatiilor SCB.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31000000-6 - Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul I: - Motor de actionare bariera 24Vc.c cu frana electromagnetica - 20 buc
Lotul II: - Motor electric pentru electromecanismele de macaz EM5R ? 8 buc
Lotul III: -Redresor DR 12-10 ? 50 buc
Lotul IV:
-Transformator D- 10 buc
-Transformator E-4 buc
-Transformator L de mic gabarit ? 110 buc
-Transformator T4S- 122 buc
Valoarea estimata fara TVA: 180, 370RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare totala in valoarede; 3.607, 40lei respectiv petru: Lotul I ?1.000 lei; Lotul II- 395, 20 lei; Lotul III ? 800 lei; Lotul IV ? 1.412, 20 lei.Garantia de participare poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: a)virament bancar; b)instrument de garantare emisde o societate bancara sau de o societate de asigurari;c)ordin de plata in favoareaautoritatii contractante cont nr.RO 33 BITR 0044 1003 8162 RO01 deschis Banca Italo Romena-Ag. Bucuresti-Mihalache , confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor;d)numerar la casieria Sucursalei CREIR CFBucurestiPentruScrisoarea de garantie banca se va utiliza modelul indicat in Formularul 4(Sectiunea III ) sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR la data publicarii invitatiei de partcipare.Garantia de participarenu se introduce in oferta sigilata, se va prezenta comisiei de evaluare cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor .Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei departicipare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 90 de zile, de la data limita stabilita pentru depunereaofertelor. Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului de furnizare, fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului : -Instrument de garantare emis de o societate bancara sau o societate de asigurari;
-Prin retineri succesive de 5 % din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschideun cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, launitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia .Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind Eligibilitatea (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal), Formularul12 Adin Sectiunea III - Formulare
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si si completarile ulterioare (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal ), Formularul 12B din Sectiunea III- Formulare
3.Declaratieprivind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal )
Persoane cu functii de decizie in vederea atribuirii contractului :
Maraloi Laurentiu ? Director Regional;Manaila Gavrila- Sef Divizie Tehnica;Radu Liviu ? Contabil Sef Regional; Mirea Adrian- Sef Divizie Instalatii ;Gheorghe Vasilica? Sef Oficiu Juridic;Lazar Paul ? Sef Serviciu Comercial;Vasile Tatiana ? Sef Serviciu Financiar ;Lapadat Virgil-Sef Serviciu Tehnico-Economic;Stan Ioan - Sef Serviciu SCB;Lospa Liliana ? Sef Birou Achizitii Publice;Epuran Dan ? Consilier juridic;Barbu Cristiana ? Inginer;Floricel Caroleta-Inginer. FormularulB2 din Sectiunea III ? Formulare
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010, Formularul B1din Sectiunea III- Formulare
5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) , Formularul 12Csi Formularul K din Sectiunea III Formulare
6.a)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor
b)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ( MFP - ANAF) care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
Certificatele de atestare fiscalavor fi prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul 1.Certificat constatator emis de Oficiul National al RegistruluiComertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Cerificatul constatator se va prezentain original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, iar informatiile sa fie reale/valide la data limita de depune a ofertelor.
Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita prezentarea Certificatului constatator in original sau copie legalizata, daca a prezentat respectivul formular incopie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
2.Autorizatie de Furnizor Feroviar, Agrement Tehnic Feroviar, Certificat de Omologare Tehnica Feroviara elibertate de AFER, pentru produsele supuse procedurii, valabile la data limita dedepunere aofertelor .Atestate conform Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 290/2000.
Nota :1.Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajamentprin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar , agrementului tehnic feroviar pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util.
2.In cazul depunerii unei oferte comune, in dosarul cu documentele de calificare se va depune asocierea in care se va specifica cine este liderul de asociere. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea se va legaliza inainte de semnarea contractului . Asociatii desemneaza din randul lor pe acela care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie, lucru ce va fi consemnat in actul de asociere.
In situatia asocierii toti operatorii economici vor prezenta documentele de calificare solicitate la pct. III.2.1asiIII.2.1 bAtunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna , capacitatea economica si financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale :
Ofertantul va demonstra media cifreide afaceri globale din ultimii 3 ani, respectiv 2010, 2011, 2012 in valoare totala de cel putin: 100.000 leipentru Lotul I, 39.520 lei pentru Lotul II; 80.000 lei pentru Lotul III; 141.220 lei pentru Lotul lV.Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR .
(1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 literaa, c1, d si e din OUG 34/2006, cumodificatrilesi completarile ulterioare, fapt pentru care va prezenta Formularul 12A si 12B siDeclaratia privin neincadrarea la 691 din OUG 34/2006, Formularul B2.
Modalitatea de indeplinire
FormularulB3 din Sectiunea III ? Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind , echipamentele tehnice, necesare pentru indeplinirea in bune conditii a contractului
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12 Hdin Sectiunea III Formulare
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12 I din Sectiunea III ? Formulare.
Ofertantul va prezenta certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
din care sa reeasa furnizarea de produse.
Modalitatea de indeplinire
Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Pentru demonstrarea experientei similarese solicita ca cerinta minima livrareain ultimii 3 ani de la data limita de depunere aofertelor a cel putin unui contract de produse similare a caror valoaresa fie de minim :50.000 lei pentru Lotul I ; 19.760 lei pentru Lotul II ; 40.000lei pentru Lotul III ; 70.610 lei pentru Lotul IVPentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Formularul B4 din Sectiunea III ? Formulare
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand: valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12E- din Sectiunea III ? Formulare
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008, valabil la data limita de primire a oferetelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 04.02.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2013 13:00
Locul: Sucursala CREIR CF Bucuresti, str.Piata Garii de Nord, nr.1-3, etaj 1, camera 56, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al autoritatii contractanteSucursala CREIR CF Bucuresti
Adresa postala: str.Piata Garii de Nord, nr.1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 213199539, Fax: +40 213182372
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2013 10:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer