Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MATERIAL ANTIDERAPANT AGREGATE NATURALE CONCASATE DE BALASTIERA SAU CARIERA (NISIP), SORT 0-8


Anunt de participare numarul 132680/09.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Iasi, Tel. +40 0213150126, In atentia: Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Serviciul Intretinere Drumuri, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: registratura, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MATERIAL ANTIDERAPANT AGREGATE NATURALE CONCASATE DE BALASTIERA SAU CARIERA (NISIP), SORT 0-8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Baza de deszapezire: Onesti; Barlad, Vaslui, Catamarasti, Dorohoi, Vatra Dornei, Traian, Iasi, Tg. Frumos, Pascani, Suceava
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita agregate naturale de balastiera sau agregate de cariera (nisip), sort 0-8 mm avand urmatoarele caracteristici: sort ? 0-8 mm; granulozitate, sub 1 mm ? max 10%; echivalent nisip ? min. 90%; impuritati ? nu se admit
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 SDN Bacau ? 250 mcLot 2 SDN Barlad ? 300 mcLot 3 SDN Botosani ? 500 mcLot 4 SDN Cimpulung Moldovenesc ? 800 mcLot 5 SDN Galati ? 100 mcLot 6 SDN Iasi ? 350 mcLot 7 SDN Suceava ? 400 mc
Valoarea estimata fara TVA: 162, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum total de 3.240, 00 lei raportata la fiecare lot in parte; garantie de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie neincadrarea (ofertantii/canditatii/ofertantii asociati/subcontractantii/tertii sustinatori) in situat prevazute la art. 691 din OUG 34/2006(A); Pers cu functii de decizie: director regional ing. Pila Danut.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Decl privind neinc in sit prev la art. 180 din OUG 34/2006(A);Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006(A);Certificat de taxe si impozite locale privind indepl obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local; certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat;Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial care sa ateste obiectul de activitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2010 inregistrat la organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani + cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie prin care sa confirme livrarea produselor.
2.Declaratie privind echipamentele tehnice, mijloacele auto, etc. pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului + dovada detinerii in proprietate sau in folosinta a autovehiculelor pe care le va afecta executarii contractului de achizitie publica.
3.Avizul Oficiului Concurentei pentru pretul produsului ? agregat natural de balastiera concasat (nisip).
4.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.01.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2012 10:00
Locul: sediul DRDP IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, max 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt de participare si este publicata pe site-ul www.drdpiasi.ro; fisierele sunt semnate electronic si deschiderea lor necesita aplicatie software pt citire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art.256^2 din OUG 34/2006(A).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Departamentul Juridic
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 0232214432, Email: [email protected], Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2012 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer