Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Material dendrofloricol pentru municipiul Cluj-Napoca


Anunt de participare numarul 11254/24.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Spatii Verzi, Tel.0264/596030, In atentia: Vasile Moldovan, Email: [email protected], Fax: 0264/431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Material dendrofloricol pentru municipiul Cluj-Napoca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Zonele verzi ale municipiului Cluj-Napoca
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 14 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 000, 000 si 11, 400, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitatile autoritatii contractante
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de material dendrofloricol: arbori si arbusti foiosi, arbori si arbusti rasinosi, samanta de gazon, gazon rulat, trandafiri, flori anuale, bienale si perene
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
02510000-2 - Plante (Rev.1)
01122000-8-Produse horticole (Rev.1)
01122100-9-Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.1)
02513000-3-Arbusti (Rev.1)
02520000-5-Arbori (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de material dendrofloricol pentru municipiul Cluj-Napoca - conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 000, 000 si 11, 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: conform documentatiei de licitatie. Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181.Declaratia va fi insotita de certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre stat, inclusiv cele locale.Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului.Certificat de inregistrare de la Registrul comertului.Toate certificatele se vor prezenta in original sau copie legalizata.Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilantul contabil din anul precedent vizat si inregistrat de organele competente la data de 31.12.2006.
2.Insusirea modelului de acord-cadru si a contractului subsecvent, prin semnare si parafare cu/fara ofiectiuni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani si recomandari.
2.Formular cu subcontractantii si specializarea acestora.
3.Autorizare pentru livrarea produselor ofertate in cazul in care ofertantul nu este si producator.
4.Acordul de asociere in cazul in care anumite persoane juridice vor depune oferta comuna.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S13-014917 din 19.01.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.05.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.05.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 20.08.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.05.2007 11:00
Locul: Sediul institutiei, str. Motilor nr. 3, Sala Mare de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Informatii privind toate loturile care fac obiectul prezentei licitatii se afla in documentatia de atribuire atasata prezentului anunt.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/311.80.90, Email: [email protected], Fax: 021/311.80.95, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 48536, Romania, Email: [email protected], Fax: 0264/59.23.22, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator asupra actului autoritatii pe care il contesta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Spatii Verzi
Adresa postala: Str. Motilor nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel.0264/59.60.30, Email: [email protected], Fax: 0264/43.15.75, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2007 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer