Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - material marunt de cale ferata si dibluri de plastic pentru traverse


Anunt de participare (utilitati) numarul 147816/08.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Ion Scurtu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253222015, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Societatea Complexul Energetic Oltenia s.a.-Sucursala Divizia Miniera
Adresa postala: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Ion Scurtu, Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Societatea Complexul Energetic Oltenia s.a.-Sucursala Divizia Miniera
Adresa postala: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Ion Scurtu, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Societatea Complexul Energetic Oltenia s.a.-Sucursala Divizia Miniera, SecretariatulDirectiei Achizitii Publice, etajul 3
Adresa postala: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, In atentia: Sidonia Pasarin, Ion Scurtu, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societatea administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
material marunt de cale ferata si dibluri de plastic pentru traverse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ELCFU Motru, strada Ceferistului, nr.12, localitatea Motru, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Material marunt de cale ferata si dibluri de plastic pentru traverse de beton
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946120-7 - Materiale feroviare (Rev.2)
44111000-1-Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Material marunt de cale ferata si dibluri de plastic pentru traverse de beton, conf. caiet de sarcini si anexa B
Valoarea estimata fara TVA: 181, 302.39RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este irevocabila si se constituie conform Anexei B.Echivalentul in alta valuta se va determina corespunzator cursuluide schimb valutar anuntat de BNR pentru data de: 4 zile calendaristice inainte de data limita stabilita pt.depunerea ofertelor.Valabilitatea garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 zile de la data limita stabilita de primire a ofertelor).Modul deconstituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire;b)virament bancar in contul autoritatii contractante(RO49RNCB0149034562550007), deschis la B.C.R. Targu Jiu);c)autoritatea contractanta este de acord si cu constituirea garantiei departicipare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
-numerar Se va constitui de catre ofertantul/ofertantii declarat/i castigator/i in maximum 15 zile de la incheierea contractului de furnizare, in valoare de10% din pretul acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire: -printr-un instrument de garantare emis inconditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentuluide garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului;
-prin depunerea la casierie a unor sume in numerar(art.90, alin.2) din HG nr.925/2006);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90, alin.(3)din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui inconformitate cu prevederile art.92, alin.1) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitati legale de plata, in termen de 60 de zile de la inregistr.facturii la sediile de livrare.In cazul unei asocieri, plata se vaefectua numai catre liderul de asociere
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate), cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul-Formular nr.1;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul, in care se va face referire doar la literele a, c1 si d-Formular nr.2;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010-;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare(inclusiv subcontractant si tert sustinator)-;Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: -Daniel Antonie, Director Sucursala Divizia Miniera;
-Vasile Ghimis, Director Directia Economica;
-Dumitru Mocioi, Director Directia Achizitii Publice;
-Alin Badescu, Director Tehnic;
-Valentin Tatomir, Director ELCFU;
-Toma Gheorghe, inginer Serviciul Tehnic Productie;
-Ion Scurtu, Sef Serviciu Atribuire Contracte Produse;
-Sidonia Pasarin, Serviciul Atribuire Contracte Produse;
- Silviu Baloniu, inginer Serviciul Tehnic ELCFU Motru-Cosmin Mihai Popescu, consilier juridic;
-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie- -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator.Documentul va fi prezentat fie in original, fie in copie legalizata sau in copie lizibila, cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Documentele emise in alta limba vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate solicita
ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentului in original sau copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie lizibila, cu
mentiunea "conform cu originalul". In cazul unei asocieri constituita in conformitate cu art.44 din OUG 34/2006, fiecare operator economic
membru al asociatiei este obligat sa prezinte documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza.Pentru operatorii
economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, in temeiul art.16, alin.2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii care sunt producatori trebuie sa prezinte: -autorizatie de furnizor
feroviar producator pt.prod.ofertate, emise de AFER;
-agrement tehnic sau certificat de omologare tehnica feroviara producator, emis de AFER.
Daca ofertantul este altul decat producatorul produselor ofertate, se solicita:
-act autentic din care sa rezulte ca sunt autorizati de producatorii originali sa comercializeze prod.oferite;
-agrement tehnic feroviar de comercializ.produse feroviare critice emis de AFER sau certificate de
omologare tehnica feroviara proprii sau de la producat.care a eliberat actul
autentic din care rezulta ca op.ec.e autorizat pt.comercializ.prod.resp.eliberate de AFER
Modalitatea de indeplinire
Documentele solicitate se vor prezenta in original, copie
legalizata sau copie conforma cu originalul
Certificarea sistemului de management al calitatii, in conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001 editia 2008 sau echivalent. Operatorul
economic trebuie sa prezinte copia certificatului acordat pentru certificarea
sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR-EN
ISO 9001 editia 2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare
acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera
produselor ofertate sau similare. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta
comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc
asociatia.Documentele se vor prezenta in copie sau in copie lizibila certificata?conform cu originalul?, semnata si stampilata
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
25517
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.11.2013 11:00
Locul: Sala de licitatii a Directiei Achizitii Publice a Sucursalei Divizia Miniera, str.Tudor Vladimirescu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii autorizati ai operatorilor economici participanti la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Doc.de calif.solicit.prin FDA la capitoul III.2 vor fi prezentate integral in cadrul sed.de deschidere a ofertelor de catre op.ec.participanti, in caz contrar comisia de evaluare va declara oferta inacceptabila si respinsa, in temeiul art.36, alin.1)lit.b)din HG 925/2006.In cazul in care op.ec.opteaza pentru prezentarea unei decl.pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal, prev.la art.11, alin.4)dinHG 925/2006, comisia de evaluare are dretul de a solicita, iar operatorul economic are obligatia de a prezenta/completa cert./doc.edif.careprobeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calif., in temeiul art.11, alin.5) din HG 925/2006, in termenul specificat in solicitarea adresata, darnu mai putin de 3 zile lucratoare de la data solicitarii.Nu se admite completarea cu doc.de calificare dupa data limita de depunere a of.Dupa deschiderea of., comisia de evaluare va solicita clarificari doar la doc.depuse, daca este cazul, fiind acordat un termen de maxim 3 zile lucr.dela momentul solicitarii.In situatia in care clarif.nu vor fi transmise in termenul stabilit, of.vor fi considerate inacceptabile si respinse, in temeiul art.36, alin.1), lit.b).2.Ofertantul isi poate dem.sit.ec.si fin.ori cap.teh. si/sau prof.prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din parteaunui tert, in cond.art.186 si 190 din OUG 34/2006.Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul AC de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre pers.sustinatoare.In cazulprezentarii angajamentului sustinerii ec.si fin.ori teh.si/sau prof.din partea unui tert, se vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006, pentru tertul sustinator.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitiepublica.3.Dupa efectuarea clasam., in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, comisia de ev.va solicita o noua oferta fin., in plic inchis, numai op.ec.clasati pe locul 1, pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: -data si ora depunerii ofertelor;
-constituirea garantiei de participare;
-preturile ofertate in lei/lot si in lei/um, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate;
-lista documentelor depuse (conformitatea lor cu solicitarile autoritatii contractante va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cuprivire la calificarea of.sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioaresedintei de deschidere a of.4.Op.ec.pot prezenta, odata cu depunerea ofertei, amendamente la proiectul de ctr.propus de AC.Comisia de evaluare va purta o corespondenta cu op.ec.in vederea stabilirii, de comun acord, a clauzelor contractuale.In cazul in care, in urmaconcilierii, propunerea operatorului economic de modificare a clauzelor ctr.este in mod evident dezavantajoasa pentru AC, oferta va ficonsiderate neconforma si respinsa, in tem.art.36, alin.2)lit.b) din HG 925/2006.Daca op.ec.nu depune amendamente la proiectul de ctr.propusde AC pana la data si ora limita de depunere a of., comisia de evaluare va considera ca op.ec.si a insusit clauzele ctr.propuse.5.Ofertacastigatoare se va stabili numai dintre ofertele declarate admisibile de catre comisia de evaluare si numai pe baza criteriului de atribuire: pretulcel mai scazut, precizat in anuntul de part.si in doc.de atrib., cf.art.37 din HG nr.925/2006, actualizata.6.In tem.art.69.2., alin.2) din OUG34/2006, mod.prin OUG 77/2012, op.ec.participanti vor completa o declaratie cu privire la datele de identificare ale./of.asociat/subcontractantului/tertului sustinator, cf.form.nr.6
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art. 256.2, alin.1) lit.b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CEO-Sucursala Divizia Miniera, Serviciul Juridic
Adresa postala: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer