Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - material marunt de cale ferata si dibluri de plastic pentru traverse


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
159.966 RON

Castigatorul Licitatiei: SITAN GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147816/11.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142638
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Ion Scurtu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253222015, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
material marunt de cale ferata si dibluri de plastic pentru traverse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ELCFU Motru, strada Ceferistului, nr.12, localitatea Motru, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Material marunt de cale ferata si dibluri de plastic pentru traverse de beton
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946120-7 - Materiale feroviare (Rev.2)
44111000-1-Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
159, 966.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
25517
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 803/DM Denumirea: PIVOT MACAZ
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SITAN GRUP S.R.L.
Adresa postala: str.badea Cartan nr.31, bl.7, sc.A, etaj 1, ap.1, Localitatea: Sinaia, Cod postal: 106100, Romania, Tel. +40 747089063, Email: [email protected], Fax: +40 244310438
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4158.63 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4165.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 804/DM Denumirea: DIBLURI DE PLASTIC PENTRU TRAVERSE DE BETON T13
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GINARD COM S.R.L.
Adresa postala: Str. Islaz, nr. 11, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210245, Romania, Tel. +40 744173450/ +40 253216600, Email: [email protected], Fax: +40 253228035
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15249.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11385.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 808/DM Denumirea: MATERIAL MARUNT DE CALE FERATA
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Metabet CF S.A.
Adresa postala: strada Tudor Vladimirescu, nr.115, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110186, Romania, Tel. 0248221180, Email: [email protected], Fax: 0248220966
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 154101.26 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 144416.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Doc.de calif.solicit.prin FDA la capitoul III.2 vor fi prezentate integral in cadrul sed.de deschidere a ofertelor de catre op.ec.participanti, in caz contrar comisia de evaluare va declara oferta inacceptabila si respinsa, in temeiul art.36, alin.1)lit.b)din HG 925/2006.In cazul in care op.ec.opteaza pentru prezentarea unei decl.pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal, prev.la art.11, alin.4)dinHG 925/2006, comisia de evaluare are dretul de a solicita, iar operatorul economic are obligatia de a prezenta/completa cert./doc.edif.careprobeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calif., in temeiul art.11, alin.5) din HG 925/2006, in termenul specificat in solicitarea adresata, darnu mai putin de 3 zile lucratoare de la data solicitarii.Nu se admite completarea cu doc.de calificare dupa data limita de depunere a of.Dupa deschiderea of., comisia de evaluare va solicita clarificari doar la doc.depuse, daca este cazul, fiind acordat un termen de maxim 3 zile lucr.dela momentul solicitarii.In situatia in care clarif.nu vor fi transmise in termenul stabilit, of.vor fi considerate inacceptabile si respinse, in temeiul art.36, alin.1), lit.b).2.Ofertantul isi poate dem.sit.ec.si fin.ori cap.teh. si/sau prof.prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din parteaunui tert, in cond.art.186 si 190 din OUG 34/2006.Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul AC de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre pers.sustinatoare.In cazulprezentarii angajamentului sustinerii ec.si fin.ori teh.si/sau prof.din partea unui tert, se vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006, pentru tertul sustinator.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitiepublica.3.Dupa efectuarea clasam., in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, comisia de ev.va solicita o noua oferta fin., in plic inchis, numai op.ec.clasati pe locul 1, pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: -data si ora depunerii ofertelor;
-constituirea garantiei de participare;
-preturile ofertate in lei/lot si in lei/um, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate;
-lista documentelor depuse (conformitatea lor cu solicitarile autoritatii contractante va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cuprivire la calificarea of.sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioaresedintei de deschidere a of.4.Op.ec.pot prezenta, odata cu depunerea ofertei, amendamente la proiectul de ctr.propus de AC.Comisia de evaluare va purta o corespondenta cu op.ec.in vederea stabilirii, de comun acord, a clauzelor contractuale.In cazul in care, in urmaconcilierii, propunerea operatorului economic de modificare a clauzelor ctr.este in mod evident dezavantajoasa pentru AC, oferta va ficonsiderate neconforma si respinsa, in tem.art.36, alin.2)lit.b) din HG 925/2006.Daca op.ec.nu depune amendamente la proiectul de ctr.propusde AC pana la data si ora limita de depunere a of., comisia de evaluare va considera ca op.ec.si a insusit clauzele ctr.propuse.5.Ofertacastigatoare se va stabili numai dintre ofertele declarate admisibile de catre comisia de evaluare si numai pe baza criteriului de atribuire: pretulcel mai scazut, precizat in anuntul de part.si in doc.de atrib., cf.art.37 din HG nr.925/2006, actualizata.6.In tem.art.69.2., alin.2) din OUG34/2006, mod.prin OUG 77/2012, op.ec.participanti vor completa o declaratie cu privire la datele de identificare ale./of.asociat/subcontractantului/tertului sustinator, cf.form.nr.6
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CEO-Sucursala Divizia Miniera, Serviciul Juridic
Adresa postala: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer