Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale de constructii


Anunt de participare (utilitati) numarul 139340/03.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 253335045, In atentia: Marian Voinea, Email: [email protected], Fax: +40 253334063, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Materiale de constructii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei nr. 1, jud Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mortar de reparatie SICA Repair 10Mortar de reparatie SICA Repair 13
Profil L 100x100x10
Tija ancorare
Fiola chimica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44110000-4 - Materiale de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mortar de reparatie SICA Repair 10 = 20 kg
Mortar de reparatie SICA Repair 13 = 60 kg
Profil L 100x100x10 = 720 kg
Tija ancorare = 8 buc
Fiola chimica = 8 buc
Valoarea estimata fara TVA: 3, 303.72RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 50 lei; ; Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor; Constituita prin: a) scrisoare de garantie bancara, in favoarea autoritatii contractante, in original, cu valabilitate de 60 zile; b) ordin de plata depus in contul autoritatii contractante (Sucursala Electrocentrale Turceni cont IBAN RO86RZBR 0000 0600 1467 7273 , deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu). c) alte forme legale de garantare emise de societati de asigurari. GBE = procent de 6% din valoarea fara TVA a contractului. Constituire: Un instrument de garantare emis conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (ex.Scrisoare garantie bancara de buna executie) sau Retineri succesive in cuantum de 6% din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca prima retinere sa fie mai mare de 0, 5% din valoarea contractului(potrivit prevederilor HG 1045/2011, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante); In cazul in care valoarea GBE este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Ofertantul va opta pentru una din modalitati in modelul de contract sau in Formularul 10A. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse - fonduri proprii. OP la 60 de zile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale: completare formular nr. 12.0Declaratii privind eligibilitatea: completarea Formularului nr. 12A;Declaratie privind calitatea de participant la procedura: completarea Formularului nr. 12D;Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta: completarea Formularului nr. 12B;Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea Formularului nr. 12E;Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1: completarea Formularului nr. 12C.Persoane cu functie de decizie: Ing. Gheorghe VADUVA -Director, Ec. Laurentiu Octavian GRAURE-Director Directia Economica, Ing. Ionel LEU - Director Directie Tehnica, Ing. Cornel Filimon PROCOPIU- Director Adj. Comercial, Ing. Nicolae RADOI-Sef Serviciu AchizitiiFormularele 12A, 12b si 12C se vor prezenta de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/terti sustinatori). ?Persoane juridice/fizice romane: Certificatul constatator eliberat de ONRC cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea Copie certificata ?conform cu originalul? semnata, datata si stampilata lizibil de catre un imputernicit al ofertantului.) si/sauAutorizatie de functionare/altele echivalente pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.? Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: -Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
- Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe PRIMUL LOC i se va solicita prezentarea certif. constatator in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus la oferta (daca initial nu a fost prezentat in aceasta forma).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Fisa de informatii generale Documente edificatoare ce trebuie prezentate: - informatii generale privind operatorul economic participant la procedura. Formular 12.0.b.Bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul. Prezentarea ultimului bilant contabil depus, vizat de organele competente. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea Copie certificata ?conform cu originalul? semnata, datata si stampilata lizibil de catre un imputernicit al ofertantului.)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea Standardul European de calitate SR EN 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.10.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.10.2012 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2012 10:00
Locul: SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, STR. UZINEI, NR. 1, DIRECTIA COMERCIALA-SALA LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si persoanele imputernicite ale ofertantilor, supraveghetori UCEVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Contractul se va incheia cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala Electrocentrale Turceni. Departajarea ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: -in situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare. -Pentru operatorii economici: inregistrati ca IMM-uri: Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, atunci asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform 256 2 alin (1) lit b si alin (2) din OUG 34/2006, respectiv in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OG34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253334063
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2012 10:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer