Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MATERIALE DE PROTECTIE PENTRU ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA, ENEL DISTRIBUTIE BANAT SI ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA


Anunt de participare (utilitati) numarul 130536/19.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  Ilies Adriana, Tel. 021-2065082, Email:  [email protected], Fax:  0372871911, Adresa internet (URL):  www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MATERIALE DE PROTECTIE PENTRU ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA, ENEL DISTRIBUTIE BANAT SI ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea se va face la depozitele: Enel Distributie Muntenia : DEPOZITUL CENTRAL TRANSYSTEM, Soseaua Alexandriei nr.544, loc. Bragadiru, km14, jud. IlfovEnel Distributie BanatDEPOZIT CENTRAL EUROCCOPER? CALEA ARADULUI , DJ 216, BIFURCATIA NR.4, SC EUROCCOPER SRLEnel Distributie DobrogeaDEPOZITUL CENTRAL TRANSYSTEM, LOC.LUMINASTR.TULCEI NR.132, JUD. CONSTANTA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 041, 900RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1.Geanta EIP pentru Enel Distributie Muntenia
Lot 2.Geanta EIP pentruEnel Distributie Banat
Lot 3.Geanta EIP pentru Enel Distributie Dobrogea
Lot 4.Geanta transport scule lucru inaltime EA 0409 pentru Enel Distributie Muntenia
Lot 5.Geanta transport scule lucru inaltime EA 0409 pentruEnel Distributie Banat
Lot 6Geanta transport scule lucru inaltime EA 0409 pentru Enel Distributie Dobrogea
Lot 7.Maner cu manson de protectie pentru manevrarea sigurantelor. MPR pentru Enel Distributie Muntenia
Lot 8.Maner cu manson de protectie pentru manevrarea sigurantelor. MPR pentruEnel Distributie Banat
Lot 9 . Maner cu manson de protectie pentru manevrarea sigurantelor. MPR pentru Enel Distributie Dobrogea
Lot 10.Dispozitiv antianimal pentru Enel Distributie Muntenia
Lot 11.Dispozitiv antianimal pentruEnel Distributie Banat
Lot 12.Dispozitiv antianimal pentru Enel Distributie Dobrogea
Lot 13.Folie protectoare postarsuri pentru Enel Distributie Muntenia
Lot 14.Folie protectoare postarsuri pentruEnel Distributie Banat
Lot 15.Folie protectoare postarsuri pentru Enel Distributie Dobrogea
Lot 16.Pudra de talcpentru Enel Distributie Muntenia
Lot 17.Pudra de talcpentruEnel Distributie Banat
Lot 18.Pudra de talcpentru Enel Distributie Dobrogea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35121400-2 - Genti de siguranta (Rev.2)
35120000-1-Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
35250000-1-Dispozitive de alungare a cainilor (Rev.2)
44482000-2-Dispozitive de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform anexa 1 la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 041, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar. de part. in val.de 10420 lei/5210 lei IMM-uri), prezentata pe loturi in anexa "Loturi". Garantia de buna executie 10 % (5 % - IMM)din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCertificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul de statCertificat fiscal privind impozitele si taxele localeCertificat de inregistrare si constatator, emise de Oficiul Registrului ComertuluiDocumente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezidentDeclaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca este cazul )
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generalebilant contabil la 31.12.2010/Informatii privind situatia financiara, Nivel specific minim Fisa de informatii generalebilant contabil la 31.12.2010/Informatii privind situatia financiara, Nivel specific minim cifra de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani egala sau mai mare deLot 1=7.840 lei (3.920lei pentru IMM)
Lot 2=23.520lei (11.760 lei, pentru IMM)
Lot 3=88.200lei (44.100 lei, pentru IMM)
Lot 4=172.800lei (86.400 lei pentru IMM)
Lot 5=40.320lei (20.160 lei, pentru IMM)
Lot 6=21.600lei (10.800 lei, pentru IMM)
Lot 7= 235.980lei (117.990lei, pentru IMM)
Lot 8=74.520lei (37.260 lei, pentru IMM)
Lot 9= 24.840lei (12.420 lei, pentru IMM)
Lot 10 =48.000lei (24.000 lei pentru IMM)
Lot 11 =50.000lei (25.000 lei, pentru IMM)
Lot 12 =10.000lei ( 5.000 lei, pentru IMM)
Lot 13 =42.320lei (21.160 lei pentru IMM)
Lot 14 =32.200lei (16.100 lei, pentru IMM)
Lot 15 =9.200lei ( 4.600 lei, pentru IMM)
Lot 16 =26.000lei (13.000 lei, pentru IMM)
Lot 17 =15.600lei ( 7.800 lei, pentru IMM)
Lot 18 =13.000lei ( 6.500 lei, pentru IMM)
prezentata pe loturi in anexa "Loturi"prezentata pe loturi in anexa "Loturi"
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 aninivel specific minim necesar : pentru fiecare lot ofertat, suma valorilor incluse in contractul/contractele prezentat/prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare trebuie sa fie egala cu cel putin valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit , astfel : Lot 1=3.920leiLot 2=11.760lei
Lot 3=44.100lei
Lot 4=86.400leiLot 5=20.160lei
Lot 6=10.800lei
Lot 7=117.990lei
Lot 8=37.260lei
Lot 9=12.420lei
Lot 10=24.000leiLot 11=25.000lei
Lot 12=5.000lei
Lot 13=21.160leiLot 14=16.100lei
Lot 15=4.600lei
Lot 16=13.000lei
Lot 17=7.800lei
Lot 18=6.500lei
prezentata pe loturi in anexa "Loturi".certificarea livrarilor efectuateTabel cu persoanele responsabile direct de indeplinirea contractuluideclaratie dotare tehnica cu utilaje pentru indeplinirea contractuluiPt produsele unificate, se solicita omologarea tehnica Enel sau declaratie pe proprie raspundere respectare procedura omologare tehnica si confirmare incepere proces de omologare .Pt produsele neunificate , se prezinta ?certificate de conformitate produs? sau ? rapoarte de evaluare a conformitatii ?, emise de catre un organism de certificare acreditat la nivel national sau europeanCertificare ISO 9001 sau echivalentCertificare ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Op. ec. trebuie sa fie inreg.in SEAP, conf.art.38 al.3 din HG925/2006, aut.contr.are obligatia de a invita la licit. el. numai ofertantii care au depus oferte admisibile
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA152/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.10.2011 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.10.2011 12:00
Locul: sediul SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Bucuresti, B.dul I. Mihalache, nr.41-43, sector 1, corp C, et
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt de participare, in sectiunea "Documentatie si clarificari.Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari, primite conform punctului I.b. din fisa de date a achizitiei se vor atasa la anuntul de participare, in sectiunea ?Documentatie si clarificari ?.Valoarea estimata prezentata la cap.II.2.1 si II.1.4 din prezentul anunt , reprezinta valoarea totala estimata maxima pentru cele 18 loturi.Pe fiecare lot, numarul minim al candidatilor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa ii preselecteze este de minim 3 operatori economici; in cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul indicat in anuntul de participare , autoritatea contractanta are dreptul fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, fie de a continua procedura numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.Selectarea candidatilor calificati se va realiza in ordinea descrescatoare a clasamentului rezultat in functie de valoarea totala a contractelor prezentate de operatorii economici ca ?experienta similara?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleus, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Fax:  021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA -Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala:  Bd-ul. I. Mihalache nr. 41- 43, sector 1, Corpul C, Etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021/206 50 45, Fax:  0372/871911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2011 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer