Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale de publicitate si informare si servicii aferente, in vederea implementarii proiectului ?Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari?, 36586 SMIS-CSNR.


Anunt de participare numarul 143074/13.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare Durabila
Adresa postala: Str. Dr. Iacob Felix nr.87, et.3, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011034, Romania, Punct(e) de contact: Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare Durabila, Tel. +40 213103320, In atentia: Radu Vadineanu, Email: [email protected], Fax: +40 213103321, Adresa internet (URL): www.ncsd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Materiale de publicitate si informare si servicii aferente, in vederea implementarii proiectului ?Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari?, 36586 SMIS-CSNR.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatia beneficiarului ? Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix nr. 87, et. 3, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea de materiale publicitare (Atlasul pasarilor si Ghidul standard de monitorizare pentru speciile de pasari de interes comunitar), organizarea de conferinte dedicate comunitatii stiintifice si factorilor de decizie, organizarea de conferinte de presa, cu scopul de a asigura informarea publicului larg cu privire la rezultatele proiectului ?Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari?.
Specificatia completa a serviciilor solicitate se regaseste la Sectiunea Caiet de sarcini a prezentei documentatii de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)
55120000-7-Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)
79823000-9-Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- 3000 exemplare Atlas Pasari realizate si distribuite
- 1000 exemplare tool-kit monitorizare specii pasari realizate si distribuite
- 2 conferinte nationale pentru constientizarea factorilor de decizie de la nivel central cu privire la importanta conservarii biodiversitatii si a speciilor de pasarii de interescomunitar;
- informarea publicului cu privire la obiectivele si rezultatele proiectului;
- 2 conferinte de presa (la inceperea si la finalizarea proiectului)
- 2 anunturi de presa publicate in presa nationala cu cel mai mare tiraj, auditata BRAT
- 2 comunicate de presa (la inceperea si la finalizarea proiectului)
- 20 autocolante si placute (15 autocolante si 5 placute)
- 4 banner roll-upValorile estimate repartizate pe obiective:
? Organizare de evenimente ? 163.699, 06 lei fara TVA
? Realizare si Tiparire (Atlasul pasarilor) ? 757.944, 00 lei fara TVA
? Realizare si Tiparire (Tool kit) ? 105.270, 00 lei fara TVA
? Realizarea etichete, bannere roll-up, placute? 4.000 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 1, 030, 913.06RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei: 20000 lei sau echivalentul in euro, rata de schimb LEI/EUR utilizata fiind cea comunicata de BCE(www.ecb.int) pt o data anterioara cu 5 zile lucratoare datei limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.Modul de constituire: -prin virament bancar in contul RO68RZBR0000060012443008 deschis la Reiffeisen Bank-Piata Romana;sau -prin Scrisoare de gar. emisa in conditiile legii de o societate bancara, care se prezinta in original. Scrisoarea de gar. bancara va avea formatul prezentat in Formularul17; sau -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii gar.de particip. trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Dovada constituirii gar.de particip. va fi atasata in original la plicul exterior (sau pe colet). Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii gar.de particip. vor fi declarate inacceptabile conf. prev. art.36 alin(1)lit.a) din HG nr.925/2006 cu modif. si completarile ulterioare si vor fi respinse.Autoritatea va retine gar. de particip., ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.d)ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la CNSC, iar Consiliul respinge ca nefondata contestatia (suma care va fi retinuta conf. prev. art. 278¹ alin.(1)OUG nr.34/2006, cu modif. si compl. ulterioare este de cca. 4810, 91 lei). -Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 2, 5% din pretul contractului fara TVA, si se va constitui in lei. IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pe baza declaratiei intocmite conform prevederilor Legii nr. 346/2004.-Perioada de valabilitate a garantiei trebuie sa depaseasca cu 14 zile perioada de valabilitate a contractului.-Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila si se va constitui printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara (conform Formularului 18 din Sectiunea Formulare) sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (in acest din urma caz fiind aplicabile prevederile art. 90 alin. (3) din HG nr. 925/2006, astfel cum a fost modificat prin HG nr. 1045/2011).-Garantia de buna executie se va restitui in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu s-a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat din bugetul proiectului ?Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari? 36586 SMIS-CSNR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in prevederile art. 180 din OUG 34/2006
-Completare Formular 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006.In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 din OUG nr. 34/2006, acesta va fi exclus dinprocedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
*Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Pentru persoane romane:
-Formular 2 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006.In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
-Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul consolidat general eliberat de autoritatile competente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
-Certificat de taxe si impozite locale privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de autoritatile competente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata, sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoane straine:
-Formular 2 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006.In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
-Certificate constatatoare privind obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul local sau documente echivalente acestor certificate emise in tara de origine sau in tara de rezidenta a operatorului economic. In cazul in care astfel de certificate nu sunt emise in tara de origine sau in tara de rezidenta, operatorul economic va prezenta alte documente edificatoare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere legalizata in limba romanaIn cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.Nota: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.*Declararea calitatii de participant la procedura-Completare Formular 3 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
In cazul in care se depune o oferta prin care o parte din contract va fi subcontractata, atunci si operatorul economic subcontractant are obligatia depunerii acestei declaratii.
Ofertantul participa la procedura in concordanta cu regulile de concurenta
-Completare Formular 4 din Sectiunea Formulare - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG 34/2006 (evitarea conflictului de interese).
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante (inclusiv care aproba bugetul autoritatii contractante) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Calin GEORGESCU, Radu Stefan VADINEANU, Tamas MIHOLCSA, Olivia TOANCA, Rucsandra CHEABURU, Rodica APOSTOL, Simona SAUCIUC, -Completare Formular 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹din OUG nr. 34/2006.In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
In cazul in care se depune o oferta prin care o parte din contract va fi subcontractata, atunci operatorul economic subcontractant are, la randul sau, obligatia depunerii acestei declaratii. Ofertantul are capacitatea legala de a presta activitatile care fac obiectul contractului
Pentru persoane romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului valabil la data depunerii ofertelor (emis cu cel mult 30 de zile inainte de depunerii ofertelor), din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. De asemenea, certificatul constatator trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN care descriu activitatea ofertantului. Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoane straine:
Documente echivalente certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere legalizata in limba romana.In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta referitoare la codurile CAEN care descriu activitatea operatorului economic trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici pentru partea din contract pe care o realizeaza.Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta, pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, daca nu a fost prezentat initial astfel
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala medie anuala iu ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 1.700.000 lei.
Bilanturile contabile sau extrasele de bilant pe ultimii trei ani, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, sau alte documente edificatoare privind situatia economica si financiara in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.-Bilanturile contabile sau extrasele de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pe ultimii trei ani, vizate si inregistrate de organele competente (Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota: In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.-Completarea Formular 6 ? Informatii generale, din Sectiunea Formulare
Precizari:
Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii 3 ani sa fie de minim 1.700.000 lei. In cazul in care aceste informatii nu sunt disponibile, ca urmare a infiintarii operatorului economic sau inceperii activitatii comerciale la o data mai recenta de 3 ani, Autoritatea Contractanta va lua in considerare data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.. Operatorii economici care se inscriu in categoria IMM-urilor precum si grupul de operatori economici format exclusiv din operatori economici care se incadreaza in categoria IMM-urilor si care depun oferta in asociere, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru cerinta legata de cifra de afaceri, conform prevederilor Legii nr. 346/2004. Ofertantii care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50% vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.
Valorile vor fi exprimate in LEI folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EUR comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anii respectivi:
2009 - 4, 2399 LEI/EUR;2010 - 4, 2122 LEI/EUR;2011-4, 3282 LEI/EUR.
Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata medie anuala deschimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana.(www.ecb.int).Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerinta privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani poate fi indeplinita de ofertant sau de sustinator.
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste nivelul minim al cifra de afaceri, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
a)unui angajament ferm (Formularul nr. 7 din Sectiunea Formulare - completat in conformitate cu prevederile art. 11¹ din HG nr. 925/2006) incheiat in forma autentica, semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data depunerii ofertelor si care trebuie sa garanteze faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcusul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa;
b)Formularului 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006.c) Formularului 2bis din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c1)si d) din articolul 181;d) Formularului 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691din OUG nr. 34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante; si
e) bilanturilor contabile sau extraselor de bilant ori alte documente edificatoare (in masura in care acestea din urma reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a tertului sustinator) din care sa reiasa indeplinirea cerintei minime privind nivelul cifrei de afaceri.
Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat al cifrei de afaceri se poate demonstra prin cumularea valorilor cifrelor de afaceri ale tuturor membrilor grupului.
Grupul de operatori economici in asociere poate beneficiade sustinerea economico-financiara a unei terte persoane, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 6-Formularul nr. 7Formularului nr. 1Formularului 2bisFormularul nr. 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Operatorul economic a prestat in ultimii 3 ani cel putin urmatoarele activitati similare celor prevazute in caietul de sarcini, dupa cum urmeaza:
1.organizarea a cel putin unui eveniment tip conferinta2.realizarea unui/unei album/atlas/carti similar(e) ca si continut (lucrare de biodiversitate/geografie continand harti, fotografii, descrieri specii) complexitate cu atlasul solicitat in caietul de sarcini (numar pagini, tiraj, calitate finisari). Demonstrea indeplinirii acestei cerinte presupune inclusiv prezentarea unei mostre (un exemplar) din lucrarea realizata3.colectarea de informatii de biodiversitate (fotografii, sunet, etc) similar ca si complexitate (minim 100 specii pasari sau animale/habitate naturale)
4.Realizarea unui CD/DVD cu inregistrari audio/video similar dpdv al complexitatii cu cel solicitat in prezenta Documentatie de atribuire
Cerinta 2Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani - Completare formular 8 din Sectiunea Formulare.Se vor lua in calcul serviciile prestate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant. In cazul asocierii, ofertantii vor prezenta o copie a acordului de asociere sau alte documente relevante din care sa reiasa partea executata din contract.Pentru acest/aceste contract/contracte se va intocmi fisa de experienta similara, conform Formularului 9 din Sectiunea Formulare. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Valorile vor fi exprimate in LEI folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EUR comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anii respectivi:
2009 - 4, 2399 LEI/EUR;2010 - 4, 2122 LEI/EUR;2011-4, 3282 LEI/EUR.
Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana.(www.ecb.int).
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice informatii suplimentare, inclusiv de la entitatile pentru care ofertantii au prestat servicii specifice, care sa confirme informatiile mentionate in fisele de experienta similara.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita de ofertant sau de sustinator.
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste experienta similara, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
a)unui angajament ferm (Formularul nr. 10 din Sectiunea Formulare - completat in conformitate cu prevederile art. 11¹ din HG nr. 925/2006) incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data depunerii ofertelor si care trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul indeplinirii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directab)Formularului 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006.c)Formularului 2bis din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c1)si d) din articolul 181;d)Formularului 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹din OUG nr. 34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante; si
e)Contractelor/documentelor care dovedesc indeplinirea nivelurilor minime specificeDaca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat pentru experienta similara se poate demonstra prin prezentarea de contracte de catre oricare dintre membrii grupului.
Grupul de operatori economici in asociere poate beneficiade sustinerea sustinerea unui tert in ceea ce priveste experienta similara, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic
Cerinta 3
Ofertantul trebuie sa aloce pentru realizarea proiectului o echipa incluzand cel putin urmatorii experti cheie1.Expert cheie 1 - Team Leadera)Studii superioare ;
b)Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani;
c)Experienta profesionala specifica demonstrata prin detinerea calitatii de team leader/manager de proiect (adjunct), in cadrul a cel putin a unui contract similar.2.Expert ornitolog ? 1 persoana
a)Studii superioare intr-o specialitate relevanta, precum biologie, ecologie sau protectia mediului;
b)Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani;
c)Experienta profesionala specifica demonstrata prin participarea in calitate de coordonator activitati de monitorizare in cel putin un proiect/program de inventariere/monitorizare la nivel regional/national aspeciilor de pasari3.Expert comunicare ? 1 persoanaa) Studii superioarein domeniul comunicarii si relatiilor publice
b) Experienta profesionala generala de minim 3 ani in domeniul comunicarii si/sau relatiilor publice.c) Experienta profesionala specifica demonstrata prin participarea la cel putin un proiect care a inclus activitatea de organizare de conferinte/seminarii4.Expert fotografi ? min. 3 persoanea) studii medii sau superioare, b) experienta relevanta in activitati de fotografie de natura si/sau fotografie de specii, dovedita cu lucrari (fotografii) publicate in albume/reviste/atlase/monografii5.Expert sunetist ? min. 1 persoanaa) studii medii sau superioare, b) Experienta profesionala generala de minim 3 ani in activitati de captare a sunetelor de specii ? se va dovedi cu inregistrari publicate.c) Experienta profesionala specifica demonstrata prin participarea in calitate de expert pe o pozitie similara, la cel putin un proiect6.Expert grafician/desenator ? 1 persoana
a) studii medii/superioare;
b) experienta similara dovedita prin desene de specii tip atlas biologic (tip gravura, color) publicate. Se vor prezenta mostre din lucrarile publicate. ;
7.Expert tipograf ? 1 persoana
b) Experienta profesionala generala de minim 3 ani in domeniul activitatilor de editura/tipografie.
c) Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in coordonarea productiei tipografice
d) Experienta in minim un proiect avand ca obiect tiparirea de materiale similare cu materialele care urmeza a fi realizate ( material, tiraj, calitate finisari)
Informatii referitoare la resursele umane
- Se completeazaFormularul nr. 11 din Sectiunea Formulare ? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.Ofertantul va prezenta CV-urile expertilor cheie conform Formularului 12, in care va furniza informatii prin care sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate. CV-urile vor fi semnate de catre titular si insusite, sub semnatura si stampila, de catre firma ofertanta. La CV se vor atasa diplome, certificate, atestate, legitimatii, precum si orice alte documente edificatoare care sa ateste calificarile persoanelor angajate in contractul de achizitie publica (in copie) si indeplinirea cerintelor impuse. Pentru fiecare specialist care nu este angajat permanent al ofertantului se va prezenta o declara?ie-angajament de disponibilitate privind participarea la indeplinirea contractului, cu referire stricta la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri ? Formularul 13.
Pentru expertii cheie nr. 4 - expertii fotografi ?fiecare expert va prezenta un portofoliu propriu de minim 20 de fotografii incluzand specii din fiecare categorie enumerata in Anexele 4-10 la prezenta documentatie de atribuire, cu urmatoarele caracteristici: poza sa fie prim-plan al speciei; specia sa acopere min.50% din fotografie avand vizibile elementele morfologice caracteristice (cap, penaj, etc.)
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice informatii suplimentare, inclusiv de la en
Cerinta 4
Propuneri grafice si mostre: Ofertantul va prezenta pentru produsele atlas si tool-kit, cate 2 mostre de produs, similare cu produsul care urmeaza a fi realizat din punct de vedere al materialelor utilizate, formatului si numarului de pagini, copertilor si finisarilor. Aceste mostre urmeaza a fi realizate respectand intocmai specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini. Se vor prezenta certificate de producator pentru hartiile si cartoanele utilizate, din care sa rezulte caracterul reciclat al produsului.
Ofertantul va prezenta mostre de imprimare relevante, realizate pe baza propunerilor grafice prezentate, care sa permita verificarea calitatii imprimarii. Pentru evaluarea calitatii imprimarii se va prezenta o coala tiparita offset (sau orice alt procedeu tehnic propus de ofertant pentru realizarea produselor tiparite) continand propunerea grafica a ofertantului.
Ofertantul va prezenta desene realizate conform standardelor din ghidurile ornitologice pentru minim 10 specii de pasari. Aceste desene vor trebui sa contina obligatoriu toate elementele esentiale necesare identificarii speciei respective dupa standardele folosite in ghidurile ornitologice precum si in enciclopedii.Pentru documentare se pot consulta Ghidurile ornitologice ale editurilor specializate (i.e. Collier?s, Hamlyn).
Nota: Autoritatea contractanta urmareste prin aceasta cerinta verificarea exclusiva a calitatii materialelor si a calitatii imprimarii care urmeaza a fi utilizate si nu solicita ca exemplarul prezentat sa includa textele/fotografiile care, in mod evident, urmeaza a fi realizate doar pe parcursul derularii contractului.
Cerinta 5
Informatii despre subcontractanti
Se va prezenta (daca este cazul) lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o va indeplini subcontractantul si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor ? se va completa Formularul 15 din Sectiunea Formulare.
In cazul subcontractarii in ceea ce priveste resursele tehnice si resursele umane, analiza indeplinirii cerintelor se face luand in considerare partea de implicare a subcontractantului.
Subcontractantul va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la procedura (Formularul 3 din Sectiunea Formulare) si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 (Formularul 5 din Sectiunea Formulare).
Cerinta 6
Informatii privind asocierea (daca este cazul)
Se va prezenta o lista a asociatilor.
Se va prezenta Acordul de asociere (Formularul 16 din Sectiunea Formulare) care prevede cine este lider al asocierii.
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi cea de ?Asociatie legalizata?.i)Fiecare asociat va prezenta toate documentele solicitate in Fisa de date la capitolele: Situatia personala a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), Situatia economico-financiara Capacitatea tehnica si/sau profesionala.Nota: Cerintele privind Situatia personala si Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala pot sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
--Formularul nr. 8-Formularul nr. 9-Formularul nr. 10-Formularul nr. 1-Formularul nr. 2bis-Formularul nr. 5-Formularul nr. 11-Formularul nr. 12-Formularul nr. 13-Formularul nr. 14-Formularul nr. 1-Formularul nr. 2bis-Formularul nr. 5-Formularul nr. 15-Formularul nr. 3-Formularul nr. 5-Formularul nr. 16
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.05.2013 09:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2013 10:15
Locul: Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix nr.87, et.3, sector 1,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor, membrii comisiei, experti cooptati, reprezentanti UCVAP, alte persoane abilitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Mediu - Axa 4 - Operatiunea 4.1 ?Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000?, Proiectul ?Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari? 36586 SMIS-CSNR
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul extrem in care pe primul loc se vor situa doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, in vederea departajarii ofertelor se va solicita respectivilor ofertanti prezentarea unei noi propuneri financiare in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA
Adresa postala: Str. Dr. Iacob Felix nr. 87, et. 3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011034, Romania, Tel. +40 213103320, Email: [email protected], Fax: +40 213103321, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.04.2013 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer