Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale didactice pentru dotarea claselor pregatitoare si gradinitelor din Romania in cadrul Proiectului pentru Reforma Educatiei Timpurii ? 2013


Anunt de participare numarul 146327/06.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, cam. 1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Punct(e) de contact: MEN - UMPFE, Tel. +40 213055999, In atentia: Costel Birsan ? expert achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 213055990, Adresa internet (URL): http: //proiecte.pmu.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Materiale didactice pentru dotarea claselor pregatitoare si gradinitelor din Romania in cadrul Proiectului pentru Reforma Educatiei Timpurii ? 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitele de materiale ale celor 41 de Inspectorate Scolare Judetene si al Inspectoratului Scolar al Municipiului
Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 789, 850 si 11, 579, 700RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: Lot 1 - 2.775.840 lei; Lot 2 - 2.718.010 lei; Lot 3 - 296.000 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1. Puzzle magnetic pe suport rigid;
Lot 2. Set interactiv Romania pentru copii. Forme de relief si fauna;
Lot 3. Set de instrumente pentru dezvoltarea competentelor socio ? emotionale la copii prescolari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
37000000-8 - Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1. Puzzle magnetic pe suport rigid: cantitate minima 5.783 seturi - cantitate maxima 11.566 seturi. Estimari ale cantitatilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: minim 100 seturi - maxim 5.783 seturi.
Lot 2. Set interactiv Romania pentru copii. Forme de relief si fauna: cantitate minima 5.783 seturi - cantitate maxima 11.566 seturi. Estimari ale cantitatilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: minim 100 seturi - maxim 5.783 seturi.
Lot 3. Set de instrumente pentru dezvoltarea competentelor socio ? emotionale la copii prescolari: cantitate minima 370 seturi - cantitate maxima 740 seturi. Estimari ale cantitatilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: minim 10 seturi - maxim 370 seturi.
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 789, 850 si 11, 579, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1. 55.516, 80 lei. Lot 2. 54.360, 20 lei. Lot 3. 5.920, 00 lei. Garantia se reduce cu 50% in situatia demonstrarii incadrarii ca IMM (ofertantii vor completa Formularul 1).Modul de constituire: OP in contul Autoritatii Contractante cu nr. RO96TREZ7005005XXX000182 deschis la A. T. C. P. M. B., CUI :13729380 sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, cu urmatoarele caracteristici: garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare prezentat de catre ofertant trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare trebuie sa fie in original. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertei. Valabilitatea garantiei de participare: cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. AC are dreptul de a retine garantia de participare, in situatiile urmatoare: ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilita castigatoare refuza sa semneze contractul / acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei; oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul face contestatie la CNSC si in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare urmatoarele sume: pentru Lotul 1 ? 6.555, 84 lei; pentru Lotul 2 ? 6.498, 01 lei; pentru Lotul 3 ? 2.960, 00 lei.Echivalenta leu/alta valuta pentru garantia de participare depusa in alta valuta decat lei se va face la cursul BNR valabil la o data calculate cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantia de Buna Executie se va constitui in conformitate cu art. 90 din H.G. nr 925 / 2006, in termen de max. 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Cuantumul GBE este de 10% din valoarea contractului fara TVA (la IMM, se reduce cu 50%). Garantia de buna exececutie este constituita printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara, ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare irevocabil va fi prezentat in original, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractului la care se adauga o perioada de 14 zile sau prin retineri successive si plata in cont garantat special, aflat la dispozitia Autoritatii Contractante. Garantia de buna executie se restituie in termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, conf. art. 91 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si credite externe pentru anii 2013 si 2014 aferente Proiectului pentru Reforma Educatiei Timpurii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul 2 din Sectiunea Formulare, original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentul solicitat pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depus obligatoriu si prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului 3 din Sectiunea Formulare - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentul solicitat pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.3. Certificat de participare cu oferta independenta - Ofertantul trebuie sa prezinte in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Acest document trebuie prezentat in conformitate cu Formularul 4 din Sectiunea Formulare - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: reprezentant legal Tiberiu VELTER, director economic Tatiana STUPARU, jurist Andrea DOBRICAN, expert achizitii Costel BIRSAN.
. Acest document trebuie prezentat in conformitate cu Formularul 5 din Sectiunea Formulare
- original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Acest document se va prezenta atat de catre subcontractanti, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.5. Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat raportat la luna anterioara depunerii ofertelor - copie cu mentiunea conform cu originalul / copie legalizata / original.
Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale raportat la luna anterioara depunerii ofertelor ? copie cu mentiunea conform cu originalul / copie legalizata / original. In cazul operatorilor economici straini: certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, documente valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Acest document trebuie prezentat in conformitate cu Formularul 6 din Sectiunea Formulare - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.7. Informatii privind subcontractantii: Daca este cazul, ofertantul va prezenta Lista cuprinzand subcontractantii (conform Formularului 7 din Sectiunea Formulare), a formularelor Formularul 2, Formularul 3 si Formularul 5 care trebuie prezentate de toti subcontractantii, precum si descrierea modului in care contractantul principal va monitoriza si conduce subcontractantii pentru a asigura realizarea in timpul stabilit a activitatilor subcontractate. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, de pe langa instanta competenta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii conform codului CAEN si care sa contina informatii valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul operatorilor economici straini: documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind media aritmetica a cifrei globale de afaceri din ultimii 3 ani.
Prezentarea Fisei de informatii generale - Formularul 8.
Informatii privind media aritmetica a cifrei globale de afaceri din ultimii 3 ani.Documentele doveditoare in cazul cifrei de afaceri globale solicitate sunt
bilanturile contabile pe ultimii trei ani financiari, insotite de anexele
explicative, vizate si inregistrate de organele competente (copie) sau, dupa
caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor
societati recunoscute de audit financiar si contabil sau orice alte documente
edificatoare prin care ofertantul/candidatul isi poate dovedi capacitatea
economico-financiara. Pentru Ofertantii din categoria IMM, cuantumul cifrei
de afaceri poate fi redusa la jumatate, in conditiile legii.
Cerinte minime obligatoriiMedia aritmetica a cifrei globale de afaceri din ultimii 3 ani sa fie de cel putin
5.551.680 lei pentru Lotul 1, 5.436.020 lei pentru Lotul 2, 592.000 lei pentru Lotul 3 (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in alta valuta la cursul leu/alta valuta mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si
mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004 privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu
modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu
50% prevazuta de art 16 alin. (2) din Legea 346/ 2004. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta
declaratia.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci
situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare
(cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. in acest caz, fiecare
asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va
considera indeplinita in mod cumulativ.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara conform art. 186 din OUG 34/2006, persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. art 69^1, 180 si 181 lit. a, c1 si d, din OUG 34/2006, prezentand Formularele 2, 3 si 5.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului 8 completat.Pentru determinarea echivalentei leu/alta valuta in vederea facilitarii evaluarii ofertelor se va utiliza cursul de schimb mediu anual pentru cele doua monede, curs de schimb afisat de BNR. Cursulmediu de referinta al B.N.R. pentru conversia Leu/Euro este: 2010:4, 2099 2011:4, 2379 2012:4, 4560. Documentele doveditoare in cazul cifrei de afaceri globale solicitate sunt bilanturile contabile pe ultimii trei ani financiari, insotite deanexele explicative, vizate si inregistrate de organellecompetente (copie) sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori debonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute deaudit financiar si contabil sau orice alte documente edificatoareprin care ofertantul/candidatul isi poate dovedi capacitateaeconomico-financiara. Pentru Ofertantii din categoria IMM, cuantumul cifrei de afaceri poate fi redusa la jumatate, inconditiile legii.Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sauin copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezentadocumentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta aredreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prinprezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta lepoate considera edificatoare, in masura in care acestea reflectao imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului, conform prevederilor art. 185 din O.U.G. 34/2006.-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.Completarea unui formular-tabel, cuprinzand valori, perioade, beneficiari / cantitati, dupa caz (Formularul 9 din Sectiunea Formulare) ? original.
Experienta similara. Se solicita prezentarea de documente din care sa reiasa livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, al caror obiect a fost livrarea de bunuri identice sau similare sau de materiale didactice si a caror
valoare cumulata fara TVA, sa fie egala sau mai mare de: 2.775.840 lei pentru Lotul 1; 2.718.010 lei pentru Lotul 2; 296.000 lei pentru Lotul 3.
Mostre. Pentru fiecare articol ofertat, Ofertantul va depune si mostra aferenta care, in cazul Ofertantului castigator, va constitui standardul de calitate pentru produsele incluse in contract. Fiecare mostra va avea o eticheta inscriptionata cu numele ofertantului si numarul articolului. Seturile vor avea eticheta atasata pe cutia de prezentare. Mostrele vor fi predate odata cu oferta.Mostrele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori se vor restitui in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.
Prezentarea Certificatului ISO 9001 sau a unui certificat echivalent, care confirma ca operatorul economic are implementat un sistem de asigurare a calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea unui formular-tabel, cuprinzand valori, perioade, beneficiari / cantitati, dupa caz (Formularul 9 din Sectiunea Formulare) ? original.Pentru fiecare contract de experienta similara trebuie completat cate un exemplar din Formularul 10 din Sectiunea Formulare - original. Valoarea contractului se prezinta in alta valuta sau echivalentul in lei. Pentru determinarea echivalentei leu/alta valuta in vederea facilitarii evaluarii ofertelor se va utiliza cursul de schimb mediu anual pentru cele doua monede, curs de schimb afisat de BNR.Ofertantul va trebui sa probeze experienta prin prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contractul respectiv sau de scrisori de recomandare si/sau adeverinte din partea beneficiarilor contractelor care indeplinesc conditiile mentionate mai sus. Aceste documente vor include date referitoare la beneficiarul contractului, tipul bunurilor furnizate si cantitatea acestora, perioada in care s-a desfasurat contractul, precum si valoarea contractului.Cursul mediu de referinta al B.N.R. pentru conversia Leu/Euro este: 2010:4, 2099;2011:4, 2379;2012:4, 4560.Mostre. Pentru fiecare articol ofertat, Ofertantul va depune si mostra aferenta care, in cazul Ofertantului castigator, va constitui standardul de calitate pentru produsele incluse in contract. Fiecare mostra va avea o eticheta inscriptionata cu numele ofertantului si numarul articolului. Seturile vor avea eticheta atasata pe cutia de prezentare. Mostrele vor fi predate odata cu oferta.Depunerea Certificatului privind managementul sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie conforma cu originalul.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele solicitate nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.In cazul asocierii u nui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii, protectiei mediului si securitatea informatiei vor fi indeplinite cumulativ de membrii asocierii.In cazul in care certificarile vor fi indeplinite cumulativ, e necesar ca fiecare membru al asocierii sa fie certificat pe activitatile contractuale mentionate in acordul de asociere.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta certificatele / documentele relevante insotite de traduceri in limba romana de traducator autorizat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda, pe durata a 24h. Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele financiare depuse anterior acestei faze; procesul de ofertare se refera la: pretul unitar, exprimat in lei, fara TVA; informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice: oferantii pot vedea cea mai buna oferta, ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. Dupa runda de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa transmita autoritatii contractante in termen de 24 ore, prin fax la nr. + 40 213055990 si ulterior prin posta, formularul de oferta cu noile valori prezentate in procesul de ofertare electronic.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2013 18:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2013 12:00
Locul: MEN - UMPFE, str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, cam. 7, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Observatorii UCVAP, membrii comisiei de evaluare si imputernicitii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA JURIDICA
Adresa postala: Strada General Berthelot 28-30, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2013 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer