Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MATERIALE ELECTROIZOLANTE


Anunt de participare (utilitati) numarul 141426/09.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU
Adresa postala: str. TUDOR VLADIMIRESCU, NR 1-15 JUD GORJ, Localitatea: TARGU-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: SIDONIA PASARIN, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, ETAJUL 3, SECRETARIATUL DEPARTAMENTULUI ACHIZITII PUBLICE, Localitatea: TARGU-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 371171129, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MATERIALE ELECTROIZOLANTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.SUCURSALA DIVIZIA MINIERA, BAZA DE APROVIZIONARE ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 840, 695.88 si 2, 484, 939.44RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar, trimestrial, semestrial.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul 1 este: 1683002.18 lei si pentru lotul 2:157693.70 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MATERIALE ELECTROIZOLANTE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31340000-1 - Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MATERIALE ELECTROIZOLANTE, LOTUL 1= 1.683.002, 18 LEI; LOTUL 2= 157.693, 70 LEI, CONFORM CAIET DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 840, 695.88 si 2, 484, 939.44RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este irevocabila si se constituie in lei, conform anexei B.Cuantumul garantiei de participare totala =25463 lei, din care, pt lotul 1= 22270 lei si pt lotul 2=3193 lei.Data pt care se determina echivalenta leu/euro(curs BNR): 5 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data limita de primire a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: conform art. 86 din HG 925/2006: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pt.perioada prevazuta in documentatia de atribuire(care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului in conformitate cu art.278.1 din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC-formular nr.12.b)virament bancar in contul autoritatii contractante RO49RNCB0149034562550007, deschis la BCR Targu-Jiu.c)autoritatea contractanta este de acord si cu o garantie de participare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
-numerar.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, conform art. 87 din HG 925/2006 si art. 278¹ din OG 34/2006.Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se restituie de autoritatea contractanta conform art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse reprezinta unprocent de 10% din valoarea totala a contractului si se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 (Formular 11) .In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr. 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului (ultimul procesverbal de receptie a produselor), conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile ulterioare, art.92.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitati legale de plata, in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la sediile de facturare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaPrezentarea declaratiei conform Formular nr. 1(inclusiv tert sustinator, daca este cazul)
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Prezentarea declaratiei conform Formular nr. 2(declaratia tertului sustinator va face referire doar la literele a, c¹ si d, daca este cazul).
Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹.
Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006 , conform Formular nr. 3 (inclusiv subcontractant si tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Lista persoanelor de decizie si a persoanelor care verifica si aproba prezenta documentatie din cadrulS.C.Complexul Energetic Rovinari S.A., Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu1. Director: Vasile Ogarlaci
2. Director Economic: Nicolae Viasu
3. Director Adjunct Achizitii Publice: Ion Rebedea
4. Director Tehnic: Ion Paraschivu
5. Inginer Sef Mentenanta Energetica: Vasile Simerea
6. Sef Birou Atribuire Contracte Produse: Ion Scurtu
7. Sef Birou Legislatie Comerciala si Contencios: Mihaela Lazar-Andrei
8. Responsabil procedura: Sidonia Pasarin
Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta.Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- Formularul nr. 4
Informatii generaleCompletare Fisa de informatii generale - Formularul5
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului314/2010. Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?cu semnatura si stampila operatorului economic) emis de Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial sau alte organisme abilitate, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de incheierea Raportului privind rezultatul procedurii de atribuire, se poate solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
Persoane juridice/fizice straine- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea listei principalelor livrari de produse (produse ofertate sau similare) efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; se va prezenta cel putin un document/contract/proces verbal de receptie/document (certificat) constatator in original sau copie lizibila, din partea unor beneficiari/clienti, conform art. 97¹ din HG.925/2006, efectuate in ultimii 3 ani, sau oricare alt document relevant, prin care sa confirme livrarea de produse ofertate sau similare, a caror valoare sa fie cel putin egala cu valoareaestimata de autoritatea contractanta pentru anul 2013 pentru fiecare lot in parte, functie de lotul pentru care se depune oferta, dupa cum urmeaza:
lot 1 = 1683002.18 lei;
lot 2 =157693.70 lei;
Pentru echivalenta se ia in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR.
Se solicita prezentarea certificatelor emise in urma verificarilor in laboratoarele INSEMEX Petrosani sau de alte laboratoare de incercari recunoscute pe plan national sau international, pentru produsele ofertate.
Se solicita prezentarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent, eliberat de un organism abilitat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau a produselor similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In faza finala de licitatie electronica vor participa operatorii economici inregistrati in SEAP si ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006.numarul de runde electronice: 1.Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul in lei, in baza criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut".Daca doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite la sediul autoritatii contractante noua oferta financiara in lei
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
4896
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.02.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.02.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2013 13:00
Locul: sediul CEO-Sucursala Divizia Miniera, etajul 3, Directia Economica, Departamentul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofert.care fac dovada ca sunt intrepr. mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pt.criteriile legate de cifra de afaceri, de gar.pentru part.si gar.de buna executie, cf.Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.Ofert.e obligat sa prezinteevent.obiectiuni asupra pr.de contr.si alte clarificari pentru elab.ofertei, in conditiile prevazute in OUG nr 34/2006 si HG 925/2006(cu modificarile ulterioare).In situatia in care op.economic nu face obiectiuni la proiectul de contract pana la deschiderea ofertelor, aut. contract.considera ca op.economic accepta proiectul de contract. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.Pentru clarificari la doc.existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii. In situatia in care clarific.nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse.Dupa ef.clasamentului, in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare;Daca a fost constituita gar.de participare.Vor fi deschise ofert.financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate.Lista doc.depuse (veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cu privire la calificarea ofert.sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de ev.in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile prevazute la art.256² din OG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Legislatie, Biroul Legislatie Comerciala si Contencios
Adresa postala: Str. TUDOR VLADIMIRESCU , NR.1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2013 14:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer