Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale mentenanta neunificate-cleme, cabluri, conductoare


Anunt de participare (utilitati) numarul 148833/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: EDM, Tel. +40 372115082, In atentia: Cosmin Dragomir, Email: [email protected], Fax: +40 372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Materiale mentenanta neunificate-cleme, cabluri, conductoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit Nord-Est Logistic Parc, Sos. de Centura, Nr. 220, Pantelimon, Jud Ilfov.
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 4, 606, 997.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite este prezentata in documentul atasat prezentului anunt de participare sub denumirea "Frecv. si val. ctr. subsecvente".
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de material pentru mentenanata, neunificate, pentru S.C. Enel Distributie Muntenia S.A., S.C. Enel Distributie Banat S.A. si S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A.,
Lot 1 - Cleme;
Lot 2 - Cabluri;
Lot 3 ? Conductoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31211340-3 - Cleme pentru conectarea sigurantei (Rev.2)
44318000-2-Conductori (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Detalii prezentate in documentul atasat prezentului anunt de participare sub denumirea "II.2)Cantitatea sau domeniul acordului cadru".
Valoarea estimata fara TVA: intre 921, 399.5 si 4, 606, 997.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantum: Lot 1-23552/11776 (IMM) lei f. TVA, Lot 2-26581/13290.50(IMM) lei f. TVA, Lot 3-42006/21003(IMM) lei f. TVA.Cursul de referinta considerat pentru echivalenta gar. de participare depusa in euro sau in alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare.2.Valabilitate: 90 zile si se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor;3.Mod de constituire: a)prin instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, ?conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau ?neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratieiacestuia cu privire la culpa persoanei garantate;b)prin virament in contul ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA: pentrumoneda RON - RO33 CITI 0000 0007 6002 3019 sau pentru moneda euro - RO11 CITI 0000 0007 6002 3027, conturi deschise la CITIBANK EUROPE plc. DUBLIN SUC. ROMANIA; cod SWIFT : CITIROBU.Garantia de participare este irevocabila.In cazul unei contestatii, in situatia respingerii contestatiei de catre C.N.S.C. ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre Autoritatea Contractanta a masurilor de remediere necesare, cu aplicabilitate separata pentru fiecare lot, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in conformitate cu OUG 34/2006 (actualizata la zi) art. 278^1 alin. 1 lit. b).Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, conform HG 925/2006 (actualizata la zi) art. 33, alin. (3), lit. b). 1.Cuantum: 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A.;2.Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului subsecvent;3.Mod de constituire: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/soc.de asigurari, conf.HGR 925/2006 art.86 alin. (2)?(4);4.Restituirea de buna executie se face cf. HGR 925/2006 art.92 alin.(1).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular F1.1;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006, Formular F2.1;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, Formular F2.2;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular F2.3;
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit. a) din OUG34/2006 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General Enel Distributie Muntenia - Giuseppe Fanizzi;
Director Achizitii? Cosmin-Constantin Trofin;Presedinte comisie evaluare - Ciprian Stefan;Membru comisie evaluare - Cosmin Dragomir;Membru comisie evaluare - Grigoruta Camelia;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular F2.4;
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale -
original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care
ofertantul este rezident).Certificatele trebuie sa prezinte faptul ca ofertantulnu are datorii scadente in luna anterioara celei in care
este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor completa esalonarile sau compensarile, aprobate de catre
organele competente in domeniu, si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. In masura in care procedura de emitere a
acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie
raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul
nr.509/2011;
- Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca este cazul), Formular F2.5;
- Acord de asociere (daca este cazul), Formular F21. 1)Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul
CAEN din Certificatul Constatator. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sa fie
valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.- Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - in original/copie legalizata /copie lizibila
certificata ?conform cu originalul?.- Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din
tara in care ofertantul este stabilit in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?.Ofertantul clasat pe primul loc, va trebui sa prezinte, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru
conformitate, documentul, in original/copie legalizata numai in situatia in care a prezentat acest document in copie "conform cu originalul".2) In conformitate cu art. 46 alin.(2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a
transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale in care se precizeaza cifra de afaceri.
- se va specifica media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2011, 2012, 2013).
Cerinta minima: Valoarea medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani trebuie sa fie pentru :
A. Pentru intreprinderile mari- Lot 1-Cleme942.098 lei, f TVA, - Lot 2-Cabluri1.329.055 lei, f TVA, - Lot 3- Conductori 2.100.320 lei, f TVA, respectiv
B. Pentru IMM-uri
- Lot 1-Cleme471.049 lei, f TVA, - Lot 2-Cabluri664.527, 50 lei, f TVA, - Lot 3- Conductori 1.050.160 lei, fTVA, Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR si anume: anul 2011? 1 Euro=4.2379 Lei, anul 2012? 1 Euro=4.4560 Lei, anul 2013? 1 Euro=4.4190 Lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb medii anuale
stabilite de catre BNR pentru fiecare an pentru monedele respective.
Documente de confirmare:
- Bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013 (pentru anul 2013 se vor admite si alte documente, la alegerea ofertantului, in sustinerea cifrei de afaceri). Se prezinta copiile respectivelor documente.-Operatorii economici pot prezenta si alte documente in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si, din motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile (conf.art.185 alin.2 din OUG 34/2006).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F3;Documentele de confirmare se depun in copie, conforme cu
originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru fiecare LOT ofertat, ofertantii vor prezenta lista principalelor livrari de
produse similare in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertei).
Cerinta minima: Lista va trebui sa contina cel putin un contract sau
maxim 2 contracte, din care sa rezulte efectuarea de livrari produse similare invaloare cumulata a fost de min.- pentru Lot 1-Cleme 471.049lei, f TVA, - pentru Lot 2-Cabluri 664.527, 50lei, f TVA, - pentru Lot 3-Conductori 1.050.160lei, f TVA, Se solicita prezentarea de certificate/documente emise de catre beneficiari din care sa reiasa furnizarea de produse cf. art. 188 alin. (1) lit.a) din
OUG34/2006.
Pentru calculul echivalentei, ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR pentru fiecare an pentru monedele respective (prezentate pe siteul www.bnr.ro).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F5;Documente/certificate emise sau contrasemnate de catre
beneficiari.
Pentru fiecare LOT ofertat, se vor prezenta informatii privind asociatii (daca
este cazul).
Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inreg.), la standardele de
asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte pentru
partea din contract pe care o va realiza cf Art 6 si Anexa 2 din Ordinul
Presedintelui ANRMAP nr.509/2011. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor asociati. In cazul in care o asociere de operatori economici este
declarata castigatoare, relatia contractuala si facturile se va face in
conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere prezentat la data depunerii ofertelor.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care
confirma ca va pune la dispozitia ofert. a resurselor tehnice si profesionale
invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle
in sit. prevazuta la art.180 si art.181 lit a), c1)si d).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare
de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica liderul asociatiei.
Pentru fiecare LOT ofertat, se vor prezenta Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul).Tertul sustinator va prezenta un angajament incheiat prin care confirma ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, in cazul in
care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata.
Tertul sustinator va prezenta un angajament incheiat prin care confirma
faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata.
Tertul sustinator va prezenta completat -Formularul F2.1. prin care va
declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la
art. 180 din O.U.G. nr.34/2006.
Tertul sustinator va prezenta completat -Formularul F2.2. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006.
Tertul sustinator va prezenta completat -Formularul F2.3. prin care va
declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la
art. 69 ind 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Angajament Formular F2.1. Formular F2.2. Formular F2.3.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele
europene relevante -ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru furnizarea de
produse similare celor ofertate.
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta
respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008
sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte
state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in
masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea
unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si
raportul de audit emis de un organism de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat in Formularul F9. Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronicavor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (lei, fara TVA). Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare. Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
NA
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice, pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului exista doua sau mai multe oferte egale ca valoare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara ce se va incarca online pe SEAP. Noile oferte prezentate nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti ofertanti, in sensul ca noile oferte nu trebuie sa afecteze clasamentul. Astfel ofertele cu prĂȘt egal, prin reofertare pot fi imbunatatite pana la nivelul celui mai bun pret ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. In cazul ofertelor aflate pe locul 2, se va reoferta fara a atinge valoarea ofertei de pe locul 1. In cazul ofertelor aflate pe locul 3, se va reoferta fara a atinge valoarea ofertei de pe locul 2. In cazul ofertelor egale clasate pe primul loc, reofertarea nu implica modificarea clasamentului, avand in vedere ca ofertele trebuie obligatoriu imbunatatite. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta financiara are pretul cel mai scazut. Operatorul economic a carui oferta financiara prezinta pretul cel mai scazut, va transmite in termen de 2 (doua) zile lucratoare, urmatoarele formulare: F9 si F11, completate cu noile valori. Formularele se vor transmite online pe SEAP, in original, semnate sistampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului. Acordul cadru va fi incheiat cu maxim 3 op. economici.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la Art. 2562*) din OUG34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A., Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: Str. Buzesti nr. 62-64, sector 1, et. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 16:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer