Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MATERIALE PENTRU SUTURI CHIRURGICALE


Anunt de participare numarul 149255/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
Adresa postala: Str. Gheorghe Adam, Nr. 13 A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300310, Romania, Punct(e) de contact: [email protected], Tel. +40 256207359, In atentia: Ovidiu Buzgau, Email: [email protected], Fax: +40 256207362, Adresa internet (URL): www.cardiologie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate Spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MATERIALE PENTRU SUTURI CHIRURGICALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul de Boli Cardiovasculare, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A, Timisoara, Cod postal 300310
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 94, 200 si 5, 722, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta, va incheia contracte subsecvente semestrial sau orice perioada in functie de fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie si de necesitatile autoritatii contractante, nivelul minim si maxim al cantitatilor de produse ce se poate achizitiona prin accord cadru: conform cantitatilor din caietul de sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MATERIALE PENTRU SUTURI CHIRURGICALE- Se vor achizitiona materiale pentru suturi chirurgicaleconform caietului de sarcini, atasat prezentei documentatii de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141125-2 - Material pentru suturi chirurgicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru precum si ale unui contract subsecvent sunt cuprinse in Caietul de sarcini, atasat prezentei documentatii si sunt impartite pe 4 de loturi.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, pe perioada derularii acordului cadru de a majora sau micsora cantitatile ce au fost licitate in functie de necesitatile autoritatii contractante si in raport cu resursele financiare alocate si cazuistica Institutului de Boli Cardiovasculare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 94, 200 si 5, 722, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare pentru fiecare lot in parte se regaseste in sectiunea ?LOTURI?-Anexa B (=2% din valoarea estimata a contractului, conform art 43^1 OUG 34/2006). Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara deschis la Trezoreria Timisoara, cod IBAN RO10 TREZ 6215 005X XX00 0323, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform HG 925/2006, art 86, alin.1, valabil pe toata durata de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita de depunere a ofertelor). Dovada constituirii garantiei de participare va fi trimisa in original autoritatii contractante, astfel incat sa ajunga pana cel mai tarziu in data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor, la adresa Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, Registratura, Strada Gheorghe Adam, Nr 13A, Cod postal 300310, Jud Timis, Romania. Pe plic se va mentiona Garantia de participare pentru Acord cadru: ACHIZITIE MATERIALE PENTRU SUTURI CHIRURGICALE, Lot ...... . O copie a scrisorii de garantie va fi trimisa si prin SEAP odata cu Documentele de calificare. Pentru depunerea garantiei de participare in alta moneda se va face echivalenta leu/alta valuta, la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul garantiei de participare, cu conditia demonstrarii ca se incadreazain categiria intreprinderilor mici si mijlocii. Se constituie garantie de buna executie in suma fixa de 5% din valoarea fara TVA, a fiecarui contract subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform HG 925/2006, art 90, alin(1)-(3). Ofertantii castigator care fac dovada ca se incadreaza in categoria intreprinderile mici si mijlocii prin prezentarea declaratiei pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, completata conform modelului prevazut in anexa 1 a legii nr. 346 din 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, semnata si stampilata, beneficiaza de prevederile art. 16, alin. (2) din sectiunea a 3-a (Accesul prioritar la achizitiile publice de produse, lucrari si servicii) a respectivei legi.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: Fonduri bugetare asigurate de Ministerul Sanatatii si Casa de Asigurari de Sanatate;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Declaratie privind eligibilitatea: Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. In cazul in care ofertantul are un sustinator, formularul se va prezenta si de catre acesta.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006: Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul 12 B;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. In cazul in care ofertantul are un sustinator, formularul privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G.nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator.Formularul 12 B va fi insotit de : A. Pentru persoanele fizice sau juridice romane: 1) Document emis de catre Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat care sa faca dovada ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, si2) Document emis de catre directia de impozite si taxe locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local care sa faca dovada ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul asocierii certificatele de atestare fiscala se vor prezenta de fiecare asociat in parte.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit Art.11alin.(4) din HG nr.925/2006.B. Pentru persoanele fizice sau juridice straine: 3) Prezentarea documentelor mentionate la lit. A, pct. 1. si 2., emise de autoritatile corespunzatoare din statul de origine, sau4) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 1. si 2. ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea acestor obligatii. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010 ? Formular 20. In cazul unei asocieri acest formular se va prezenta de catre fiecare asociat in parte.Declaratie privind neincardarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006: Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, care aproba si semneaza documentele emise in legatura cu procedura de atribuire: Prof.Dr. Sorin Pescariu ? manager, Ec. Aurora Bojin ? director financiar-contabil, Av. Gentimir Marian ? consilier juridic, Prof.Dr. Petru Deutsch ? sef sectie ATI, Prof.Dr. Marian Gaspar ? sef sectie chirurgie cardiovasculara, Ec. Cioc Adrian ? sef birou financiar contabil, Ing. Ovidiu Buzgau ? comp. AchizitiiIn cazul in care ofertantul are un sustinator si/sau un subcontractant formularul se va prezenta si de catre acestia. Pentru personae juridice romane: Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri CAEN, in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?, continand informatii reale si actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul asocierii certificatul constatator se va prezenta pentru fiecare asociat in parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Autorizatie/Aviz de functionare emis(a) de Ministerul Sanatatii ? conform Legii 176/ 18.10.2000 privind dispozitivele medicale. In oricare din urmatoarele forme original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, acesta trebuie sa fie prezentat de fiecare asociat.Pentru persoane fizice romane: Autorizatie de functionare / altele echivalente, in oricare din urmatoarele forme original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? valabila la data limita de depunere a ofertei.Pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident si documente oficiale care sa ateste obiectul de activitate, in traducere autorizata in limba romana, valabile la data limita de depunere a ofertelorIn cazul asocierii certificatul constatator se va prezenta pentru fiecare asociat in parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri anuala ce vizeaza activitatea din ultimii 3 ani - Formularul IG ? Informatii Generale
Bilantul contabil pentru ultimul an incheiat ? 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Declaratiei privind cifra de afaceri anuala ce vizeaza activitatea din ultimii 3 ani - Formularul IG ? Informatii GeneralePrezentarea Bilantului contabil pentru ultimul an incheiat ? 2012, vizat si inregistrat la organele competente. Se va prezenta bilantul contabil.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat CE sau echivalent: Se va prezenta certificatul de marcaj european in una din formele precizate prin ORD.ANRMAP nr.509/2011 ? art. 5, alin. 1, (fara formular tip).
Prezentarea de mostre de produs
Certificat de calitate ISO 9001/2008, sau echivalent care sa confirme Sistemul de Managemment al calitatii, pentru ofertant. Acestea se vor prezenta in una din formele precizate prin ORD. ANRMAP nr. 509/2011 ? art. 5, alin. 1, (fara formular tip)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Certificatului CE sau echivalent: Se va prezenta certificatul de marcaj european in una din formele precizate prin ORD.ANRMAP nr.509/2011 ? art. 5, alin. 1, (fara formular tip).Pentru toate produsele pentru care s-a depus oferta, se vor transmite mostre la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertei. Mostrele de produse vor avea lipita pe ele o eticheta cu nr. lotului pentru care participa. Ele se vor prezenta ambalate intr-un plic/cutie, marcat/a cu denumirea ofertantului si inscriptia "mostre de produse" pentru participarea la licitatie deschisa online avand ca obiect ACHIZITIE MATERIALE PENTRU SUTURI CHIRURGICALE. Mostrele vor fi insotite de un OPIS care sa contina denumirea produsului ofertat si numarul pozitiei din caietul de sarcini.Se vor prezenta documente emise de catre organismele acreditate care sa confirme Sistemul de Managemment al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent, pentru ofertant, in una din formele precizate prin ORD. ANRMAP nr. 509/2011 ? art. 5, alin. 1, (fara formular tip).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2014 18:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Precizari privind durata contractului de achizitie publica: Acordul cadru cat si contractele subsecvente se vor derula pana la finalizarea procedurilor de achizitie publica la nivel national, sau pe durata a 24 luni de la semnare, in cazul in care procedurile de achizitie publica la nivel national nu se finalizeaza pe parcursul celor 24 de luni. In acest sens ofertantii castigatori vor completa, semna si stampila formularulAcord privind incetarea contractului de furnizare in conditiile Ordinului M.S./CNAS nr. 246/407 din 2010 care va fi prezentat odata cu dovada constituirii garantiei de buna executie, inainte de semnarea contractului.2. Precizari privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea acelasi pret: Acordul-cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici. Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor fara TVAprezentate in cadrul ofertelor financiare admisibile prin intocmirea in ordine crescatoare a preturilor respectiv, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica/alt avantaj ce rezulta din mod indeplinirii acord-cadru de operatorii economici participanti.Oferta care este declarata castigatoare trebuie sa indeplineasca caracteristicile tehnice stabilite in caietul de sarcini, sa fie admisibila si sa fie situata pe 1 din primele 3 locuri ale clasamentului.Atragem atentia: Pentru ofertele admisibile care se regasesc in clasament si care au preturi egale se va intocmi un nou clasament rezultat in urma solicitarii de reofertare , solicitarea de reofertare va fi transmisa prin intermediul SEAP.a).Se va solicita o noua propunere financiara doar pentru ofertele admisibile care, in propunerea financiara ce a fost depusa la data limita de depunere a ofertelor, au acelasi pret.b).Solicitarea de reofertare se trimite in functie de clasarea ofertelor admisibile; prioritate avand ofertele admisibile cu acelasi pret clasate pe locul I fata de ofertele de pe locul II si ofertele admisibile cu acelasi pret clasate pe locul II fata de ofertele de pe locul III.; Daca doua sau mai multe oferte admisibile au acelasi pret si se claseaza pe locul III se va solicita o reofertare cu mentiunea ca pretul reofertat sa nu fie mai mic sau egal decat cel al ofertelor admisibile deja clasate pe locurile I si II;c).Oferta financiara va fi trimisa doar in SEAP respectand termenul precizat in adresa de solicitare. d).In noua propunere financiara este obligatoriu sa nu se scada pretul reofert sub pretul clasat pe locul superior pentru a putea intocmi un clasament in ordine crescatoare a pretului pentru locurile 1, 2 si 3 fara a incalca principiile OUG 34/2006.Operatorii economici in cauza vor incarca electronic in SEAP, noua propunere financiara (documentele care contin noile preturi), pe baza careia vor fi departajati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
Adresa postala: Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300310, Romania, Tel. +40 256207355-104, Email: [email protected], Fax: +40 256207362, Adresa internet (URL): www.cardiologie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 17:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer