Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - materiale sanitare


Anunt de participare numarul 147668/02.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
Adresa postala: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021105, Romania, Punct(e) de contact: Victor-Cristian Vladoianu, Tel. +40 212010980-3080, Email: [email protected], Fax: +40 213186095/+40 212010980-3980, Adresa internet (URL): -, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
materiale sanitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Institutului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 77, 695 si 2, 096, 542RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Vor fi incheiate Contracte subsecvente lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie materiale sanitare, 40 de loturi, conform caiet de sarcini respectiv anexa Loturi la prezentul anunt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
materiale sanitare, 40 de loturi, conform caiet de sarcini respectiv anexa Loturi la prezentul anunt
Valoarea estimata fara TVA: intre 77, 695 si 2, 096, 542RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie participare in lei, conform Art. 43ยน*)-(2)din OuG nr. 34/2006.Cuantumul Garantiei participare: conform anexa Loturi la prezenta invitatie.Valabilitatea garantiei de participare 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor; Modalitati de constituire: a) virament bancar sau ordin de plata in contul RO35TREZ7025005XXX000186, deschis la Trezoreria Sector 2, cod fiscal 9524980 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor in favoarea autoritatii contractante . b)Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante conform formularului anexat. c) achitarea sumei la casieria autoritatii contractante d) instrument de garantare emis in conditiile legii de o de o societate de asigurari - Orice oferta care nu este insotita de garantia de participare (in original, in cuantumul si avand perioada de valabilitate mentionata in prezenta documentatie de atribuire) va fi considerata respinsa in cadrul sedintei de deschidere conform art. 33 alin 3 din HG 925/2006 actualizata. Sunt aplicabile prevederile art. 278 indice 1 din OuG nr. 34/2006 pentru loturile a caror valoare estimata este mai mare decat echivalentul in lei a 30.000 euro. Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, cu respectarea prevederilor art. 90 din HG925/2006 si HG 1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)
Declaratie privind neincadrarea la prevederile art 69?1 din OUG 34/2006 Ofertantul sa faca dovada ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art art 69?1 din OUG 34/2006; persoanele cu functie de decizie in atribuirea contractului din cadrul INBIMB: - Adrian Streinu-Cercel;
- Sorin Petrea
- Daniela Dumitrascu;
- Carmen Elena Savoiu;
- Cruceru Raluca;
- Vladoianu Victor-Cristian;
- Badica Andrei;
- Liptici Cristina;
- Ileana Buduroi;
- Chiru Daniela
Declaratie privind eligibilitatea Ofertantul trebuie sa completeze Formularul Declaratie de Eligibilitate (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OuG nr. 34/2006 -certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala (in original sau copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul". op. ec. clasat pe primul loc va prezenta, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, pentru conformitate, documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa Informatii generale conform art.185, alin.1 lit c) din OUG 34/2006, cuprinzand media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completare formular Informatii Generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- mostre, conform art. 188 alin. 1, lit ?e? din OuG nr. 34/2006;
- Autorizatie/Aviz de functionare a depozitului emisa de MS. (Actul normativ care impune acest document ? Legea 176/18.10.2000 privind dispozitivele medicale).
- Certificat de marca/conformitate CE emis de un organism abilitat ce atesta conformitatea produsului cu cerintele din Directiva Europeana 93/42/EEC.
SR EN ISO 9001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mostrele trebuie ambalate si etichetate conform reglementarilor legale in vigoare si sa fie in perioada de valabilitate. Raman in custodia achizitorului astfel: cele pentru operatorii economici declarati castigatori pana la finalizarea Acordului Cadru; pentru cei necastigatori sau respinsi se vor returna la cerere dupa expirarea termenului de contestare a rezultatului procedurii. Daca in termen de 10 zile dupa expirarea termenului de contestare a rezultatului procedurii mostrele nu sunt revendicate, raman cu titlu gratuit in posesia Institutului.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat un sistem decalitate conformISO 9001. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea custandardul specificat sau daca nu urmeaza acelasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc ca indeplinescnivelurile de performanta stabilite de acesta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
A.C. va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) Inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari de sistem?.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde: 1 (una) zi. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistra e la: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF Procesul repetitiv deofertare se refera numai la pret (criteriu de atribuire pretul cel mai scazut ) - Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2013 10:15
Locul: Administratia INBIMB, str. Dr. Grozovici nr. 1, sector 2, cam. 106
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare; cate un reprezentant imputernicit din partea fiecarui ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca la sfarsitul licitatiei electronice utilizata ca faza finala a procedurii de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, Autoritatea Contractanta va solicita o singura reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cf. art. 256, al. 2 din oug 34/2006 actualizata, 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Juridic INBIMB
Adresa postala: str. Dr. Grozovici nr. 1, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021105, Romania, Tel. +40 212010980/3956, Fax: +40 213186095
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2013 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer