Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MATERIALE SANITARE DE UNICA FOLOSINTA


Anunt de participare numarul 141725/31.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA
Adresa postala: str.Cuza-Voda nr.34 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Punct(e) de contact: gica cosescu, Tel. +40 232213000, In atentia: Cozmescu Oana, Email: [email protected], Fax: +40 232215468, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MATERIALE SANITARE DE UNICA FOLOSINTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Spital Cuza Voda Iasi, nr.34
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 106, 376 si 638, 254.75RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: - acordul cadru se va incheia pentru o perioada de 6 luni. Se va incheia un singur contract subsecvent tot pentru o perioada de 6 luni, nivelul minim/max al cantitatilor din ac-conforme cu caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitionarea de materiale sanitare unica folosinta cu descrierea si in cantitatile prevazute in caietul de sarcini si anexa B din prezenta doc.de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
AC.CHIR-250buc, AC.INFILTR.350buc, AC.G21-20000buc, AC.RAHI.G22-500buc, AC.RAHI.G25-25buc, AC.RAHI.G27-200buc, AC.RAHI.G27Introducer-1250buc, AC.G18-30000, ALC.SAN.70grade-1000l, APA PREP.INJ-6000buc, ATA CHIR.NR.5-260buc, ATA CHIR.NR.10-30buc, ATA CHIR.NR.6-5buc, ATA CHIR.NR.7-5buc, ATA CHIR.NR.9-30buc, BANDA STEAM-150buc, BAND.ADEZ-125buc, BONET.20250buc, BOTOCEI-12000buc, BRAN.16G-2600buc, BRAN.18G-8750, BRAN.20G-2150buc, BRAN.22-300buc, BRAT.IDENTIF.ADULT.BLEU+ROZ-7000buc, BRAT.IDENTIF.COPII.BLEU+ROZ-7000buc, CALCE SOD-40buc, CAMP.U.F-1075buc, CAN.CH30-2000buc, CLEM.OMBI.3500buc, CUT.SER.27L-850buc, CUT.SER.7.5L-3000buc, CUT.SER.1.5l-3000BUC, CUT.3L-600buc, ELEC.AD-12500buc, FESE 10/10-8000buc, FESE 10/20-8000buc, Fir.1cu ac-2340buc, Fir.2cu ac-3576buc, Fir.1 fara ac-2016buc, Fir.2fara ac-2904buc, Fir.0cu ac-2916buc, Fir.0fara ac-1656buc, GEL ECO-337.5kg, HAL.U.F-10000buc, HAR.CARD-260buc, HAR.DIS-8850buc, LAM.BIS-6500buc, LEU.10cm x10-6buc, LEU.2.5x9.14-1000buc, LEU.5x5-1200buc, LEU.TRAN-4.4x4.4-10buc, MAN.EXAM L-5000buc, MAN.EXAM M-125000buc, MAN.CHIR.6.5-8-36300buc, MAN.CEL-30000buc, MAN.LUNG.L, M-200buc, MASCA.OP-25000buc, PAMPERS-15000buc, PANS.ADE.30cm x 10m-250buc, PER.END-1000buc, PER.END.NONSTER-1000buc, PLEUREV-50buc, PUNG.SAN-2000buc, PUNG.UR.AD-3500buc, PUNG.UR.NN-250buc, RAC.FOTO-2400buc, ROB.3 CAI.PREL-3000buc, ROL.INDIC.PUP-10buc, ROL.HIR.110-150buc, ROL.HIR.57*30-75buc, ROL.400X200-80buc, SAC.ALB-550kg, SAC. GALB-1000kg, SAC.NEGR-1200buc, SAC.NEGR.neutr-3000buc, SAC.LENJ-600buc, SER.1 ML-46000buc, SER.10ML-70000buc, SER.2 ML-67500buc, SER.20ML-57500buc, SER.5ML-40000buc, SER.INS-250buc, PERFUZ-10000buc, TRANSF-3000buc, SOND.CH14-2000buc, SOND.GASTR.CH14-100buc, SOND.INTUB.2-4.5-105buc, SOND.END.6.5-7.5-2100buc, SOND. FOLEYCH.14-3150buc, TUB GAZE.NN-1000buc, STICLA BIB.-500buc, TET.SILIC.-1500buc, TET.CAUC.NAT-1000buc, TIFON-19000buc, VATA-8500buc.
Valoarea estimata fara TVA: intre 106, 376 si 638, 254.75RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare si valoarea ce se retine este de 1% in conformitate cu art. 43 indice 1 din OUG 34/2006, se regasesc in caietul de sarcini.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru IMM ?uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50% din valoarea mentionata . In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM . Modul de constituire a garantiei pentru participare: 1.Virament bancar sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; 2.Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ; 3.Numerar la caseria unitatii (caz in care ofertantul va prezenta chitanta); 4.Ordin de plata vizat de banca sau fila cec. Cont : RO97TREZ4065006XXX015626, Trezoreria Iasi. NOTA : documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (S.E.A.P.) . Originalul garantiei de participare se va depune in plic inchis la sediul unitatii din Iasi Str.Cuza Voda Nr.34 pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. In cazul respingerii unei contestatii depuse la CNSC in conf cu art. 278*1 lit a) din OUG 34/2006, cu modif ulter, se va retine din garantia de participare. Echivalenta leu/euro va fi cea din data publicarii anuntului de participare.In cazul depunerii ofertelor pentru mai multe loturi se va completa un centralizator din care sa rezulte loturile pentru care s-a depus garantia de participare si valoarea totala a garantiei de participare. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie conf.art.90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea ? conform Formularului 2 din documentatia de atribuire2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? conform Formularului3 din documentatia de atribuire;3. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? ofertantii trebuie sa complete si sa prezinte Formularul4din documentatia de atribuire.4. Declaratie pe propria raspundere in temeiul art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificpri si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? conform Formularului 5si Anexa laFormularul 5 din documentatia de atribuire.
(Persoanele cu functie de decizie din cadrul a.c. plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii: Manager - prof. dr. Mircea Onofriescu, Director financiar contabil - ec. Gica Cosescu, Director Medical prof. dr. Maria Stamatin, Dr.Mihaila Catalin, Dr.Schass Carmina, As.sef Dragan Violeta, ref. Cozmescu Oana, jur.Bura Daniela)
5. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.6. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe linga instanta competenta, sa fie valabil la data depunerii ofertelor din care sa rezulte- coduri CAEN, adresa actuala, obiectul de activitate al societatii, numele asociatilor - copie semnata si stampilata conform cu originalul .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil la 31.12.2011 vizat de organele de resort - copie semnata, stampilata si cu mentiunea , ,conform cu originalul'' pe fiecare pagina
2. Informatii generale privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani ? Formular 6 din documentatia de atribuire cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani.
3. Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor (daca este cazul) ? Formular 7din documentatia de atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Verificarea capacitatii economice a ofertantului prin prezentareabilantului contabil in copie2.Date de identificare ale ofertantului, principala piata a afacerilorprecum si cifra de afaceri pe ultimii trei ani.3.Ofertantii in aceasta situatie trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor ? Formular 7.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, conform Formularului 9 si Anexa la formularul 9.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari ? Anexa la formularul 9 din documentatia de atribuire.
"Prezentarea de mostre este obligatorie, mostrele vor fi prezentate pentru fiecare lot din caietul de sarcini, cu titlu gratuit.Mostrele se ambaleaza individual, ambalajul exterior va fi inscriptionat cu urmatoarele informatii: denumirea ofertantului, pozitia din caietul de sarcini si denumirea produsului cu specificatia: A nu se deschide pana la data de......ora de.......(este specificata in anuntul de participare pentru deschiderea ofertelor).Mostrele vor fi insotite de un opis care sa contina toate produsele ofertate pastrandu-se ordinea numerotarii din caietul de sarcini.Mostrele trebuie depuse la
sediul autoritatii contractante inainte de data-limita de depunere a ofertelor."
1. Certificat privind indeplinirea cerintelor standardului ISO 9001:2008 sau echivalent
Aceste documente sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, conform Formularului 9 si Anexa la formularul 9.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari ? Anexa la formularul 9 din documentatia de atribuire."Prezentarea de mostre este obligatorie, mostrele vor fi prezentate pentru fiecare lot din caietul de sarcini, cu titlu gratuit.Mostrele se ambaleaza individual, ambalajul exterior va fi inscriptionat cu urmatoarele informatii: denumirea ofertantului, pozitia din caietul de sarcini si denumirea produsului cu specificatia: A nu se deschide pana la data de......ora de.......(este specificata in anuntul de participare pentru deschiderea ofertelor).Mostrele vor fi insotite de un opis care sa contina toate produsele ofertate pastrandu-se ordinea numerotarii din caietul de sarcini.Mostrele trebuie depuse lasediul autoritatii contractante inainte de data-limita de depunere a ofertelor."Aceste documente sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/18.01.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.03.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, iar pentru ofertantii clasati pe locul 2 si 3 au preturi egale si elementul reofertarii il va face pretul, acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Autoritatea Contractanta si la Consiliul National de Solutionare a contestatiilor in termenele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi
Adresa postala: Iasi, Str.Cuza Voda Nr.34, Localitatea: IASI, Cod postal: 700038, Romania, Tel. +04 0232213000, Email: [email protected], Fax: +04 232/215468
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2013 09:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer