Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale sanitare diverse -pentru o parte din institutiile aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi


Anunt de participare numarul 129804/08.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
Adresa postala:  str. Dr. I. Cihac 30, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700115, Romania, Punct(e) de contact:  Dan Simin, Tel. 0232 261813, Email:  [email protected], Fax:  0232 261813, Adresa internet (URL):  www.pneumo-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Materiale sanitare diverse -pentru o parte din institutiile aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La magaziile centrale ale fiecarei institutii, din cele mentionate mai jos:
1. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, str. Dr. I. Cihac, nr. 30, Iasi ? lider asociatie
2. Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" Iasi, str. Octav Botez, nr. 2, Iasi ? vicelider asociatie
3. Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, str. Elena Doamna, nr. 49, Iasi - asociat
4. Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" Iasi, str. Cuza Voda, nr. 34, Iasi ? asociat
5. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sfanta Maria? Iasi, str. Vasile Lupu nr.62, Iasi, cod 700309
6. Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Strada Vasile Lupu, numarul 57A
cod postal 700309,
institutii aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 694, 660.21 si 4, 044, 019.36RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractele subsecvente vor fi incheiate, in baza acordului-cadru, de catre fiecare spital in parte si DGASPC cu operatorii economici, la un interval de una-trei luni, sau ori de cate ori apare necesitatea achizitionarii produsului/produselor respectiv(e), in functie de necesitatile autoritatii contractante si de disponibilitatea fondurilor bugetare.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi ? in calitate delider al Asociatiei formata din1. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi ;2. Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" Iasi ;3. Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna" Iasi ;4. Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" Iasi ;5. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sfanta Maria? Iasi ;6. Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, institutii aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi, achizitioneaza materiale sanitare diverse (251 de loturi).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
18424300-0-Manusi de unica folosinta (Rev.2)
33141200-2-Catetere (Rev.2)
33141310-6-Seringi (Rev.2)
33141420-0-Manusi chirurgicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Materiale sanitare diverse - conform Documentatiei de atribuire atasate(251 de loturi).Cantitatile cuprinse in caietul de sarcini reprezinta o insumare a necesarelor celor 6 institutii implicate in organizarea acestei proceduri de achizitie.Contractele subsecvente vor fi incheiate, in baza acordului-cadru, de catre fiecare spital in parte si DGASPC cu operatorii economici, la un interval de una-trei luni, sau ori de cate ori apare necesitatea achizitionarii produsului/produselor respectiv(e), in functie de necesitatile autoritatii contractante si de disponibilitatea fondurilor bugetare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 694, 660.21 si 4, 044, 019.36RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE PENTRU FIECARE LOT IN PARTE ESTE MENTIONATA LA ANEXA B, ANEXA CU LOTURILE. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare constituite conform legii, acordate de CASS Iasi.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie privind eligibilitatea;b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006;
c) Certificat de inregistrare;
d) CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Informatii generale privind situatia economico-financiara (declaratie privind cifra medie de afaceri);
b) Bilant contabil: 31.12.2010 avizat de DGFP;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
b) Lista principalelor contracte de furnizare produse similarein ultimii 3 ani;
c) Autorizatie de functionare a operatorului economic valabila, emisa de Ministerului Sanatatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai UCVAP, reprezentanti si Consiliului Judetean Iasi, reprezentanti ai ofertantilor (pe baza de imputernicire).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi- Compartiment juridic
Adresa postala:  str. Dr. I. Cihac, nr. 30, Iasi, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700115, Romania, Tel. 0232/239408, Email:  [email protected], Fax:  0232/270918, Adresa internet (URL):  www.pneumo-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2011 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer