Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale sanitare ortopedie


Anunt de participare numarul 149215/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010825, Romania, Punct(e) de contact: Marinescu Cosmin, Tel. +40 213193072, Email: [email protected], Fax: +40 213193072, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Materiale sanitare ortopedie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central ?Dr. Carol Davila?
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 522, 220.3 si 50, 099, 096RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractelesubsecvente vor fi incheiatetrimestrialin functie de punerea la dispozitie a fondurilor bugetare
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Materiale sanitare ortopedie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33183100-7 - Implanturi ortopedice (Rev.2)
33141000-0-Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
33162100-4-Dispozitive pentru blocul operator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie Materiale sanitare ortopedie conform ANEXA B - INFORMATII PRIVIND LOTURILE
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 522, 220.3 si 50, 099, 096RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se constituie, conform art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. In cazulIMM se prezinte in original, la vedere Formularul F.0c. din Anexa ?Formulare?.Pentru IMM-uripoate fi constituita in cuantum de 50%. In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita obligatoriude Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.Garantiatrebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea SUUMC.Perioada de valabilitateva fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei.. Perioada de valabilitate se va calcula incepand cu data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantiain conditiile art 87 din HG 925 / 2006. In situatia respingerii de catre CNSC sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractantava retine contestatoruluigarantia de participar in conditiile art 2781 alin (1).Nota: Viramentul bancar in favoarea SUUMC , se poate realiza in urmatorul cont de virament RO77TREZ7015005XXX000171 deschis la Trezoreria sectorului 1.OP reprezentand constituirea garantiei de participare va fi depus, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare va fi prezentata in original, la vedere.Aceste dovezi se prezinta pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertei.Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma sivalabilitatea din documentatia de atribuire.Pentru constituirea garantiei in alte valute se va utiliza cursul de schimb BNR din ziua publicarii anuntului Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie este de 5% din pretul contractului subsecventfara T.V.A. Ofertantul castigator, care a facut dovada incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, poate constitui garantia de buna executie in cuantumul de 2.5% din pretul contractului subsecventfara T.V.A.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: in conformitate cu art. 90 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art. 90 alin. (2)din H.G. 925/2006 se aplica numai in situatia in carea valoarea garantiei de buna executie este mai mica sau egala cu 500 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse bugetare ? asigurari sociale de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 -Cerinta obligatorie: Declaratie privind eligibilitatea = Prezentarea Formularului F.1. din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire.2.Cerinta obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181.= Completarea Formularului F. 2. din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire.
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.
ATENTIE:
- daca ofertantul a fost in relatie contractuala cu autoritatea contractanta in ultimii 2 ani, si din motive imputabile acestuia, autoritatea contractanta a fost pusa in situatia de a rezilia contractul, depunerea acestei declaratii de catre ofertantul respectiv, poate da dreptul autoritatii contractante de a incadra acest aspect la ?fals in declaratii? si atrage descalificarea ofertei.3.Cerinta obligatorie: Certificatul de participare la procedura de licitatie deschisa cu oferta independenta Conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/20.10.2010 = Prezentarea Formularului F.4. din Anexa ?Formulare? la prezenta Fisa de date a achizitiei este obligatorie.4.Cerinta obligatorie: Declaratia privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 = Prezentarea Formularului F.3. din Anexa ?Formulare? la Fisa de date a achizitiei este obligatorie. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69ยน din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului.
Reprezentantul A.C. este domnulJinga Mariana.
Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Mitrica Marian, Dumitrescu Gheorghe, Boboc Daniela, Marinescu Cosmin, Popa Cornelia, Georgeta Nica, Preda Luminita, Ciocirlan Mihaela, Anghelescu Andreea, Bacioi Florin, Codorean Ion Bogdan5.Cerinta obligatorie: Declaratia de participare la procedura = Prezentarea Formularului F.0b. din Anexa ?Formulare? la prezenta Fisa de date a achizitiei este obligatorie.6.Informatii privind asocierea = Operatorii economici au dreptul de a asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele:
- faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
- nominalizarea liderului asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
- platile se vor face catre liderul asociatiei;
- partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;
Nota:
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei.
Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.
Nota:
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.
Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului.
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri, daca este cazul.Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura are obligatia de a prezenta declaratie privind eligibilitatea , declaratie privind neincadrarea in sitiatia prevazuta la art. 691 din OUG 34 /2006 si declaratie privind neicadrarea in prevederile art 181 litera a, c1si d din OUG 34/2006 modificata cu Legea 279/2011. Documentele intocmite/emise de catre ofertanti se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i)7.Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie (Consiliul Local). = Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic.
Se va prezenta situatia obligatiilor scadente la nivelul luniianterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nupermite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art 11 alin (4) din HG nr 925/2006
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este rezident
Declaratiile se vor depune in original iar certificatele fiscale in oricare din formele : original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?
Incadrarea ofertantului in conditiile prevazute de catre art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului. Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului.= Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertuluide pe langa instanta competenta.
Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul ocontractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
Cerinta obligatorie:
Pentru operatorii economici straini, documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.= Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.
Ofertantul castigator va prezentapentru conformitate, la solicitarea autoritatii contractante, inainte detrasmiterea comunicarii rezultatului procedurii, certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului in original sau copie legalizata.Imposibilitatea demonstrarii inregistrarii ofertantului ca persoana juridica/fizice avand inobiectul de activitate furnizarea produselorcare sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: Un sistem de management al calitati: ISO 13485/2003
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul ISO 13485/2003emis in favoarea sa. Certificatul trebuie sa fie emis de catre un organism de certificare acreditat a sistemelor de management al calitatii. Acest certificat se solicita in copie certificata prin semnarea pe propria raspundere a documentului, cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic.Nota: Certificatul de mai sus trebuie sa fie valabil la data limita dedepunere aofertelor.Se accepta operatorii economicicare dovedesc ca raportulde audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.Imposibilitatea demonstrarii implementarii standardelor (sau echivalentului) solicitate atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.Nota: Conform prevederilor art. 11 alin. (4) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari privind etapa finala de licitatie electronica ..a ) Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare: pretul unitar, fara TVA, exprimat in lei/unitate de masurab) Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice: 1) Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta: Nu2) Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DA3) Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: NU4) Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului: NU5) Se va utiliza pasul de licitatie: NUc) Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundeidelicitatiei electronica;
- numarul de runde electronice: 1 (una);
- licitatia electronica va incepe la 2(doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare;
- durata rundei este de 1(una) zi;
- toti operatorii participanti trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat de acces in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A2/147 DIN 23.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2014 12:00
Locul: La sediul autoritatii contractante Amfiteatrul din Ambulatoriu de specialitate - etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si persoane imputernice din partea operatorilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Oferta poate fi retrasa si modificata numai cu respectarea datei limite de depunere a ofertei..Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si a pierderii garantiei pentru participare.Ofertele sunt declarate intarziate si respinse in sedinta de deschidere daca sunt depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertei sus-mentionataModul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi egale/ lot, la ofertantii clasati pe locul I, , se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Noua propunere financiara se va depune laCompartimentul Documente Clasificate (registratura unitatii), cladirea Comandamentului, etaj 1. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.In cazul in care egalitatea de pret se mentine si dupa reofertare, procedura se reia pana la departajare.In cazul subcontractantilor se va prezenta declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, daca este cazul.Prezentare - Formularului F7 din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2, din O.U.G. nr. 34/2006 .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul autoritatii contractante ? Oficiul Contencios (Consilier juridic Boboc Daniela)
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010825, Romania, Tel. +40 213195839, Fax: +40 213193072
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer