Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale si Produse pentru Protectie Catodica


Anunt de participare (utilitati) numarul 98338/20.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Laura Filipas, Tel.0269803202, Email: [email protected], Fax: 0269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Materiale si Produse pentru Protectie Catodica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SNTGN Transgaz SA Medias
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Materiale si Produse pentru Protectie Catodica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34942100-3 - Stalpi indicatori (Rev.2)
24313126-0-Sulfat de cupru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - prize e potential cu stalpi e beton 600 bucati
Lot 2 - prize e potential cu stalpi in material plastic 100 bucati
Lot 3 - Sulfat cupru 60 recipient a cate 1 kg/bucata
Valoarea estimata fara TVA: 231, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare Lot 1 - 3.600 lei, Lot 2 - 1000 lei, Lot 3 - 24 lei garantie de buna executie 5 % din valoare contract fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii; termenul de plata 30-90 zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere Legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea ;Declaratie privind situatia personala (neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta);Declaratie privind calitatea de participant la procedura;certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;autorizatia de functionare;documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-ultimul bilant contabil vizat de organele competente (30.06.2009)-declararea cifrei medii de afaceri completare Formularul IV.3.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicitata prezentarea Experienteisimilare careva putea fi dovedita( pentru fiecare lot ofertat) prin prezentarea unor contracte de livrari produse similare cu obiectul achizitiei , incheiatesi finalizatein ultimii trei ani, avand valori de 180.000 lei pentru lot 1; 50.000 lei pentru lot 2; 1200 lei pentru lot 3.Se vor prezenta procesele verbale de receptie, copie dupa contracte precum si certificarile de buna executie (recomandari ) de la beneficiari. Nu se iau in considerare contractele neinsotite de recomandari.
Autorizare de la firma producatoare .
Se vor prezenta cel putin 2 recomandari privind produsesimilare din partea unui beneficiar / client.
Se solicita dupa completarea Formular 12 G;
- documente de atestarea a sistemului calitatii ISO 9001:2001; sau echivalent; domeniul de activitate fiind similar cu obiectul achizitiei.
- documente de atestarea a sistemului calitatii ISO 14001:2001; sau echivalent; domeniul de activitate fiind similar cu obiectul achizitiei.
- documente de atestarea a sistemuluide Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale OHSAS 18001, sau echivalent.;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza faza finala de licitatie electronica
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.05.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.05.2010 10:00
Locul: SNTGN TransgazSA Medias
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt.In vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice ( S.E.A.P)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravopoleus nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: Bucuresti, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I.C. Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: -, Romania, Tel.0258/810286, Fax: 0258/810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN Transgaz SA
Adresa postala: P-ta Constantin I Motas nr. 1, Localitatea: Medias, Cod postal: -, Romania, Tel.0269/803090, Fax: 0269/803403
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.04.2010 09:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer