Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MED PT SINGE SI ORG HEMATOPOETICE


Anunt de participare numarul 52309/14.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE 1320CUZA-VODA
Adresa postala: str.Cuza-Voda nr.34 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Punct(e) de contact: gica cosescu, Tel.0232213000, In atentia: Moldovan Carmen -Sef birou achizitii, Email: [email protected], Fax: 0232215468
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MED PT SINGE SI ORG HEMATOPOETICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La farmacia spitalului: Iasi, str. Cuza Voda nr 4
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acid folic 5mgcompr.filmate CP
Carbazocrom 0, 3mg/ml-5mlsol.inj.fioleF
Acid acetilsalicilic75 mgcompr. CP
Enoxaparina 20mg.2ml sol inj F
Enoxaparina 40mg.4l sol inj F
Enoxaparina 60mg.6ml sol inj F
Enoxaparina 80mg.8ml F
Dypiridamolum 25 mg CP
Etamsilat 125mg2ml sol inj F
Sulfat feros, acid folic -capsule moi CP
Complex de hidroxid de fer-III polimaltozat FL
Fitomenadiona 10MGML-1ML INJ F
Nandroparina 0.3 sol.inj F
Nandroparina 0.4 ml sol. Inj. F
BURETE DE GELATINA BUC
Heparinum - 5000uiml 5ml sol.inj FL
EPOETINA 500ui sol inj F
Nitroglycerinum TAB
Acenocounarolum 2mg CP
Hidroxid de fier 20mgml -5ml sol inj F
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24420000-4 - Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 316, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 27.06.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Solicitam garantie de 2% la valoarea achizitiei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri CJAS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-conform art.44 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181.Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catre stat eliberat de D.G.F.P.Certificat constatator privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea locala. Persoane juridice/fizice romane: Copie dupa Certificatul de inregistrare si dupa anexa la certificatul de inregistrare.Copie dupa certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant la 31.12.2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Aviz de Functionare eliberat de Ministerul Sanatatii. Autorizatie de dealer de la producator. Autorizatia de punere pe piata. Declaratie de conformitate a producatorului/echivalent, in baza careia sunt fabricate si/sau comercializate legal in uniunea europeana produsele care poarta marcajul european de conformitate CE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1.C
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.06.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Se poate achizitiona/achita de la sediul autoritatii contractante, tel/fax 0232276880
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.06.2008 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.06.2008 10:00
Locul: Iasi, str. Cuza Voda nr 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, specialisti desemnati de beneficiar, delegati cu imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.41
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str A. Panu nr 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.232260600, Email: [email protected], Fax: 232255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie
Adresa postala: str. Cuza Voda nr 34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Tel.0232276880, Email: [email protected], Fax: 0232276880
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2008 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer