Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - medicamente


Anunt de participare numarul 149121/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014461, Romania, Punct(e) de contact: Marina Gontariu, Tel. +40 21/5992283, In atentia: Marina Gontariu, Email: [email protected], Fax: +40 21/5992282, Adresa internet (URL): www.urgentafloreasca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC DE URGENTA BUCURESTI
Adresa: Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 10 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 473, 580 si 1, 074, 120RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
medicamente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform listei de cantitati din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 473, 580 si 1, 074, 120RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare: 1% din valoarea totala estimatalei fara TVA valabila 90 de zile de la termenul limita de primire al ofertelor In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul: RO28TREZ7015005XXX000180 deschis la Trezoreria sector 1, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante (Registratura) cel mai tarziula datasi ora limitastabilita pentru deschiderea ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie: sa fie prezentat in original cel mai tarziula datasi ora limitastabilita pentru deschiderea ofertelor. sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit;sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta;
- sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata mai sus;
- sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;
- sa contina in mod explicit prevederile art. 278indice1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Ofertelecare nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma, si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse ca inacceptabile. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din pretul total al contractului subsecvent, fara TVA.Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului subsecvent printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data incheierii contractului subsecvent. Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul specificat poate determina rezilierea acordului-cadru.Garantia de de buna executie a contractului se poate constitui prin virament bancar in contul: RO28TREZ7015005XXX000180 .Daca garantia de buna executie are valoarea de maxim 1000 lei se poate constitui si prin depunere in numerar la casieria achizitorului.Executarea contractului subsecvent incepe dupa constituirea garantiei de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FNUASS + Buget de stat + Programe Nationale de Sanatate + Programe de Cercetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Declaratii privind eligibilitatea Completare si prezentareFormularul nr. 2 .(vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator si toti membrii asocierii daca este cazul)2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 Completarea si prezentarea Formularului nr. 3 (daca este cazul, documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 vor fi depuse de totimembrii asocierii si de tertul sustinator in ceea ce priveste lit. a), lit.c) indice 1 si lit.d))
3 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69indice 1Completarea si prezentarea Formularuluinr. 10 din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire.(se va prezenta atat se subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul)
Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul Autoritatii Contractante:
Manager- Profesor Doctor Radu Macovei
Director Medical - Doctor Nicusor Louchi
Director Financiar Contabil - Economist Doctor Daniela Blindu
Director de ingrijiri ? As. Pr.Cristina Preda
Sef Birou Achizitii ? Insp. Marian Mihaila
Farmacist Primar - Doctor in Stiinte Medicale Simona Firulescu
4 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completarea si prezentarea Formularuluinr. 65 Declaratie privind calitatea de participant la procedura Completarea si prezentarea Formularului nr. 4 Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instantacompetenta, din care sa rezulte:
codurile CAEN, adresa actuala, obiectul de activitate al societatii,
numele asociatilor,
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN,
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de primire a ofertelor.
(se va prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie semnata si stampilata avand mentiunea , ,conform cu originalul?
Autorizatie de distributie angro emisa de Ministerul Sanatatii ? Agentia Nationala a Medicamentului, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman. pentru activitatea de depozitare, distributie si comercializarepentru produsul/produsele ofertat/ofertate, (se va prezenta in copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata de catre ofertant), in termen de valabilitate la data limita de depunere aofertelor.
Autorizatie de Punere pe Piata/sau reautorizare.emisa de Ministerul Sanatatiiin conformitate cu Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.(se va prezenta in copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata de catre ofertant)Autorizatie pentru furnizarea de medicamente pentru nevoi specialeemisa de Ministerul Sanatatii in conformitate cu Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.(se va prezenta in copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata de catre ofertant)Autorizatiile, depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea Formularuluinr. 1 ?Fisa de informatii generale?? din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire, din care sa reiasa cifra de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani calculata in lei/alta valuta, la cursul lei/ealta valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularulnr. 1 ?Fisa de informatii generale?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea Formularuluinr. 5 ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani? - din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire
- Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa confirme livrarile de produse (de la unitatile mentionate in declaratia privindlista principalelor livrari de produse in ultimii trei ani., in baza art.188 alin 1 din OUG 34/2006 .
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent (copie conform cu originalul, semnata si stampilata)In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, SCUB va accepta certificate echivalente emise de organisme abilitate
Operatorii economici: vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate acolo unde este cazul.
Autorizatiile, avizele si certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la data limita de primire a ofertelor.
In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie indeplinite pentru fiecare membru al asocierii pentru partea lui de implicare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularulnr. 5 ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani? - din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire- certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa confirme livrarile de produse (de la unitatile mentionate in declaratia privindlista principalelor livrari de produse in ultimii trei ani., in baza art.188 alin 1 din OUG 34/2006 .Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent in termen de valabilitate la data limita de primire a ofertelor.(copie conform cu originalul semnata si stampilata de catre ofertant)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1127
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2014 11:00
Locul: Spitalul Clinic de Urgenta BucurestiBiroul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si cate un reprezentant imputernicit din partea fiecarui ofertant participant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care candidatul/asocierea isi sustine capacitatea economico-financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala prin sustinerea de catre o persoana terta, atunci aceasta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si Art. 181 lit a, c1 si lit d din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe locurile 1, 2, 3, 4, 5, ?10, se va realiza prin transmiterea unei solicitari de reofertare din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite in plic sigilat documentele care contin noile preturi, dar acestea din urma nu pot fi imbunatatite decat la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la Art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresa postala: Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 014461, Romania, Tel. +40 215992300, Email: [email protected], Fax: +40 215992282, Adresa internet (URL): www.urgentafloreasca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer