Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - medicamente-31 loturi


Anunt de participare numarul 149029/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta
Adresa postala: B-dul Mamaia nr. 96, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900527, Romania, Punct(e) de contact: BIANCA IORDACHE, Tel. +4 0241695366, Email: [email protected], Fax: +4 0241695366, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
medicamente-31 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bdul Mamaia nr 96 farmacie spital Livrarea produselor se va face prin grija pe cheltuiala si cu mijloacele de
transport ale furnizorului in termen de maxim 10 zile de la lansarea comenzii ferme
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 10 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 11, 318.51 si 68, 529RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente va fi stabilita in functie de necesitatile autoritatii contractante, numarul de pacienti, cazuistica si fondurile alocate pentru aceasta destinatie.Cantitatile minime si maxime ce se estimeaza ca pot faceobiectul unui contract subsecvent sunt prezentate in caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
medicamente 31 loturi conform anexei B
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33621100-0 - Antitrombotice (Rev.2)
33616000-1-Vitamine (Rev.2)
33622000-6-Medicamente pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
33651600-4-Vaccinuri (Rev.2)
33662100-9-Medicamente pentru oftalmologie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
medicamente 31 loturi conform anexei B, cantitatile minime si maxime ce se estimeaza ca pot face obiectul unui contract subsecvent sunt prezentate in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 11, 318.51 si 68, 529RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2 % din valoarea estimata fara tva a fiecarui lot, conform anexei B.In situatia in care se depune oferta pentru mai multe loturi se va prezenta un centralizator din care sa rezulte loturile pentru care s-a constituit garantia .Perioada de valabilitate a garantiei: 90 zile de data limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare. Modul de constituire a garantiei de participare: art. 86 alin.1 din HG 925/2006, respectiv virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original pana data limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare.In cazul in care garantia se constituie sub forma unei scrisori de garantie bancara/instrument de garantare se va utiliza ca model formularul 8 .Sunt acceptate si chitanta eliberata de Casieria UM02175 sau ordin de plata, contul UM02175 Constanta in care se depune garantia de participare: RO88TREZ2315005XXX000401, Trezoreria CTA ? Cod Fiscal 4301383. IMM pot achita 1/2 din valoarea garantiei, in conformitate cu Legea Nr. 346/2004. Pentru a beneficia de aceasta facilitate se depun documente justificative care sa dovedeasca faptul ca se incadreaza in categoria IMM-urilor-formular 13. Garantia de participare poate fi constituita si in valuta caz in care echivalentul garantiei de participare din lei in valuta se va face la cursul BNR din ziua publicarii anutuluide participare va utiliza ca model formularul 8 ..Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, in cuantumul, forma si avand valabilitatea solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse si declarate inacceptabileConditiile de restituire -art. 88 din HG925/2006. Dovada constituirii garantiei va fi incarcata in SEAP si originalul pentru scrisori/instrumente de garantare se va depune la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare Cuantumul garantiei de buna executie va fi 5 % din valoarea fara tva a fiecarui contract subsecvent de furnizare Pentru contractelesubsecvente cu o valoare mai mica de 1000 ron fara tva autoritatea contractanta nu va solicita garantii de buna executie.Modalitati de constituire: conform art 90 din HG 925/2006 alin 1 si 2 cu modificarile si completarile ulterioare ( printr-un instrument degarantare emis in conditiile legii de o societatebancara ori de o societate de asigurari, depunerea sumei in numerar la casieria autoritatii contractante; ordin de plata ordin de plata in contIBAN RO88TREZ2315005XXX000401, deschis la Trezoreria Constanta) In situatia in care garantia se constituie prin scrisoare de garantiebancara/instrument de garantare se va utiliza Formularul nr 9. Garantia de buna executie se retine conform prevederilor art. 91 din HG925/2006 Conditiile de restituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se restituie conform prevederilor art. 92 din HG925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CASA OPSNAJ bugetul MApN veniturii proprii.Plata OP Trezorerie in termen de 60 zile de la data receptiei si de la primirea documentelorcare insotesc produsele perioada 24-31 a lunii scadente
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 -completata conform formularului nr 1
ofertant/tertsustinator /asociatIncadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din proceduraaplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe
propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatiiprofesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006-completata conform formularului nr 2
ofertant/tertsustinator /asociatIn situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Nota: -In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe
propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii
profesionale care are competente in acest sens.In cazul tertului sutinator se va completa declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 (doar pentru
neincadrarea in lit.a), lit. c1) si lit.d) asa cum au fost prevazute in Formularul nr. 2, atasat prezentei documentatii.Cerinta nr 3Certificat de atestare fiscal - Document emis de catre Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare , (original, copie legalizata , copie cu mentiunea ?conform cu originalul?)Cerinta nr 4Certificat fiscal -Document emis de catre directia de impozite si taxe locale privind indeplinirea obligatiilor de plata - impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare , (original, copie legalizata , copie cu mentiunea ?conform cu originalul?)
Pentru persoanele fizice sau juridice straine: Prezentarea documentelor mentionate la nr3 si 4 emise de autoritatile corespunzatoare din
statul de origine. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute anterior ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea acestor obligatii.Cerinta nr. 5Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP 314/2010 -completare formularul nr 3Cerinta nr.6Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 -formular 4 factorii de decizie din cadrul autoritatii contractante in
ceea ce priveste organizarea, derularea sifinalizarea prezentei proceduri de atribuire
sunt: Comandant-Col Dr Tofan EduardDirector Financiar-contabil Lt. Col. Ec. Coman OctavianDirector Medical Lt. Col. Dr. Trana AurelConsilier juridic Mr. Just. Mil. Damian Alin Constatinfarmacist -Serbanescu Ludmila
Economist achizitii-pcc Iordache BiancaReferent achizitii-pcc Craciun Andreea
Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de
administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la
gradul IV inclusiv, sau care se afla in relatii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la conf. art. 69^1 din OUG 34/2006 cu persoane
ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire Cerinta nr 1Persoane juridice/fizice romaneCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 ( original, copie legalizata , copie cu mentiunea ?conform cu originalul?(informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare)Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.. La solicitarea autoritatii contractante,
ofertantul clasat pe primul loc va transmite la sediul autoritatii contractante, pana la data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii,
certificatul constatator in original sau copie legalizataCerinta nr 2Persoane juridice/fizice romaneAutorizatia de distributie angro emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform
Ordinului nr.1.964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de
medicamente de uz uman Sunt exceptate de la detinerea unor autorizatii pentru activitatea de distributie angro de medicamente persoanele
juridice care detin o autorizatie de fabricatie pentru distributia produselor proprii acoperite de aceasta autorizatiePersoane juridice/fizice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare in acest domeniuCerinta 3Autorizatia de punere pe piata sau declaratia ofertantului pe proprie raspundere din care sa rezulte ca detine Autorizatia de punere pe piata
pentru lotul/loturile ofertate, valabila la data limita de depunere a ofertelor sau act echivalent eliberat de Comisia Europeana-conform Legii
95/2006 privind reforma in sanatate, titlul XVII ? Medicamentul si Ordinul 895/2006, medicamentuluimedicamentele de uz uman pot fi puse
pe piata numai dupa eliberarea autorizatiei de punere pe piata de catre Agentia Nationala a Medicamentului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelorsemnate electronic( acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).In cazul in care preturile ofertate sunt egale si clasate pe locul 1, 2 sau 3 , in vederea departjarii autoritatea contractanta va solicita o nouapropunere financiara sub forma unei clarificari in SEAP. Ofertele cu pret egal pentru locurile 2 si 3 prin reofertare nu pot fi imbunatatite decatpana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.Documentele se depun in format electronic pe SEAP , semnate cu semnatura electronica cf HG 1660/2006Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original / copie/scanate invederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din parteaacesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului subacest aspect.Toate documentele se depun in SEAP numai in format electronic in SEAP (www.licitatie.ro) conform art.17 alin.(1), (2, (3)din HG1660/2006 si numai pana la data limita de depunere - ora si data stabilita de SEAP, exceptand instrumentul /scrisoarea de garantie bancarade participarea la procedura care se depun in SEAP si in original la sediul autoritatii contractante si numai pana la data limita de depunere -ora si data stabilita de SEAP.In situatia in care subcontractarii se vor completa formularele 5 si 6.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
prevederile art 256^2 si 271 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: MAMAIA NR 96, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900527, Romania, Tel. +4 0241660390, Email: [email protected], Fax: +4 0241660674
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer