Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE


Anunt de participare numarul 123257/04.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
Adresa postala:  Str.Stadionului nr.1-3, ,Localitatea:  Sfantu Gheorghe, Cod postal:  520064, Romania, Punct(e) de contact:  MIHAI BURETEA, Tel. 0267-311675, Email:  [email protected], Fax:  0267-311675, Adresa internet (URL):  www.spitcov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de urgenta " Dr. Fogolyan Kristof " Sfantu GheorgheStr. Stadionului nr.1Cod postal :520064
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 15 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 343, 002.51RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Medicamente antineoplazice pentru tratamente oncologice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 ACID CLODRONICUM 60 mg/ml 30
2 ACIDUM IBANDRONICUM 6 mg 20
3 ACIDUM ZOLEDRONICUM 4 mg 200
4 BEVACIZUMABUM 100mg 32
5 BEVACIZUMABUM 400mg 12
6 BORTEZOMIDUM 3, 5 mg 13
7 CETUXIMABUM 2mg 22
8 CYTARABINUM 50MG 5
9 DACARBAZINUM 500mg 150
10 DACARBAZINUM 200mg 50
11 DOXORUBICINUM 10mg 80
12 DOXORUBICINUM 50mg 50
13 DOXORUBICINUM 2mg 10
14 FILGRASTINUM 48 MUI/0, 8 ml 20
15 FLUDARABINUM 50mg 10
16 FULVESTRATUM 250 mg 6
17 GOSERELINUM 10, 8 mg 50
18 GOSERELINUM 3, 6 mg 30
19 INTERFERONUM ALFA 2A 3 MUI 800
20 INTERFERONUM ALFA 2A 9 MUI 50
21 INTERFERONUM ALFA 2B 18 MUI 100
22 METHOTREXATUM 5ml-10mg/ml 20
23 METHOTREXATUM 10mg 60
24 PEMETREXEDUM 500 mg 12
25 RHITUXIMABUM 500 mg 54
26 RHITUXIMABUM 100 mg 60
27 TEMSIROLIMUSUM 25 mg 10
28 TRASTUZUMABUM 150mg 60
29 DOCETAXELUM 140 MG 40
Valoarea estimata fara TVA: 1, 343, 002.51RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantia de participare in suma de 5123 de ron , conform art.278 / 1 ; punct.a din OUG 34 / 2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CONTRACT CASS COVASNA - PROGRAMUL DE TRATAMENT ONCOLOGIC
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat de atestare fiscala, valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societate are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat- original sau copie certificata.
2.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale din care sa rezulte plata obligatiilor catre bugetele locale - original sau copie certificata.
2. Certificat de inregistrare-copie certificata cu ? conform cu originalul ?
3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 sau echivalent in cazul societatilor de nationalitate straina - original sau copie certificata
4. Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul B1 din sectiunea IV, din documentatia de atribuire ? original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil pe anul 2010 sau extrase de bilant, inregistrate la organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Autorizatie de distributie en- gros/ Agentia Nationala a Medicamentuluisau autorizatie de functionare MS.2. Documente emise de organisme abilitate care sa ateste conformitatea produselor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.07.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2011 10:00
Locul: Str. Stadionului nr.1 Sfantu Gheorghe Jud. Covasna Serviciul Aprovizionare Transport
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ORICE OFERTANT ARE DREPTUL DE A PARTICIPA LA DESCHIDEREA OFERTELOR.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala:  STR.STAVROPOLEOS NR.6 SECT 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala:  STR.STADIONULUI NR.1, Localitatea:  SFANTU GHEORGHE, Cod postal:  520064, Romania, Tel. 0267311675, Email:  [email protected], Fax:  0267311675
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2011 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer