Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Medicamente diverse


Anunt de participare numarul 148822/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA
Adresa postala: str.Cuza-Voda nr.34 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Punct(e) de contact: gica cosescu, Tel. +40 232213000, Email: [email protected], Fax: +40 232215468, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Medicamente diverse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sp. Cuza Voda Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 236, 814.76 si 2, 841, 777.06RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: - acordul cadru se va incheia pentru o perioada de 12 luni. Se va incheia un singur contract subsecvent , nivelul minim/max al cantitatilor din ac-conforme cu caietul de sarcini., anexa B la fiecare lot in parte
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitionarea de medicamente diverse cu descrierea si in cantitatile prevazute in caietul de sarcini si in anexa B a prezentei fise de date
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
33610000-9-Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)
33620000-2-Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
33630000-5-Medicamente utilizate in dermatologie si pentru sistemul musculo-scheletic (Rev.2)
33640000-8-Medicamente pentru sistemul genito-urinar si hormoni (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de produse pe care le va achizitiona Spitalul Clinic de Obs si Ginec. Cuza Voda Iasi sunt cele cuprinse in Caietul de sarcini care face parte din documentatia de atribuire; cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini precum si in anexa B
Valoarea estimata fara TVA: intre 236, 814.76 si 2, 841, 777.06RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare si valoarea ce se retine este de 2% in conformitate cu art. 43 indice 1 din OUG 34/2006, se regasesc in caietul de sarcini.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru IMM ?uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50% din valoarea mentionata . In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM . Modul de constituire a garantiei pentru participare: 1.Virament bancar sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; 2.Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ; 3.Numerar la caseria unitatii (caz in care ofertantul va prezenta chitanta) orele 8.00:16.00; 4.Ordin de plata vizat de banca sau fila cec. Cont : RO97TREZ4065006XXX015626, Trezoreria Iasi. NOTA : documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (S.E.A.P.) . Originalul garantiei de participare se va depune in plic inchis la sediul unitatii din Iasi Str.Cuza Voda Nr.34 pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. In cazul respingerii unei contestatii depuse la CNSC in conf cu art. 278*1 lit a) din OUG 34/2006, cu modif ulter, se va retine din garantia de participare. Echivalenta in leu/alta valuta va fi cea din data publicarii anuntului de participare.In cazul depunerii ofertelor pentru mai multe loturi se va completa un centralizator din care sa rezulte loturile pentru care s-a depus garantia de participare si valoarea totala a garantiei de participare.Oferta va fi respinsa daca nu va fi insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii obtinute din serviciile medicale prestate de Spitalul Clinic de Obs. si Ginec.Cuza-Voda Iasi si decontate de Casa de Asigurari de Sanatate Iasi-fonduri bugetare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea ? conform Formularului 2 din documentatia de atribuire2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? conform Formularului 3 din documentatia de atribuire;ATENTIE: Daca ofertantul a fost in relatie contractuala cu autoritatea contractanta in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia, depunerea acestei declaratii de catre ofertantul respectiv, poate da dreptul autoritatii contractante de a incadra acest aspect la ?fals in declaratii? si atrage descalificarea ofertei.3. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? ofertantii trebuie sa complete si sa prezinte Formularul 4 din documentatia de atribuire.4. Declaratie pe propria raspundere in temeiul art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificpri si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? conform Formularului 5si Anexa laFormularul 5 din documentatia de atribuire.(Persoanele cu functie de decizie din cadrul a.c. plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii: Manager - prof. dr. Mircea Onofriescu, Director financiar contabil - ec. Gica Cosescu, Director Medical prof. dr. Maria Stamatin, Dr.Alexandrina Caba, Farm .Pr. Dinica Lucia, Sef Birou Achizitii Ec. Ciobanu Mihaela Violeta, ref. Olaru Raluca, Jr. Bura Daniela)5. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrative teritoriale pe raza careia operatorul economic isi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine) (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)-care sa stipuleze ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor/candidaturile.6. 6. Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale ? eliberat de primaria locala (sau echivalent pentru persoane juridice straine) (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)-care sa stipuleze ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor/candidaturilor.In situatia in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente(certificat de atestare fiscala si certificat de taxe si impozite locale) sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este rezident. Documentul va fi prezentat in traducere autorizata.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. 1Certificat constatator ? emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca: obiectul contractului sa- aibacorespondentain codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCPentru persoane juridice straine: Cerinta obligatorie ? documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, anexandu-se documentele cu traducere autorizata in limba romana
2.Autorizatie de distributie en-gros(conform legii 95/2006) eliberata de Agentia Nationala aMedicamentului in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor ;
3.Autorizatiile de Punere pe Piata(conform legii 95/2006) pentru toate produsele ofertate ? Ofertantul este obligat sa detina Autorizatiile de Punere pe Piata pentru toate produsele ofertate , NU ESTE NECESARA PREZENTAREA ACESTORA, este suficienta o declaratie pe propria raspundere sub forma de tabel, din care sa rezulte detinerea, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor , a autorizatiilor de punere pe piata pentru loturile ofertate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica pe orice sursa veridicitatea cu privire la aceste autorizatii?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil anual, la data de 31 Decembrie, pe ultimul an fiscal incheiat de la data limita pentru depunerea ofertelor . Bilantul trebuie sa fie inregistratelegal (copie xerox ? cu mentiunea ?conform cu originalul? pe fiecare pagina);
2.Informatii generale privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3ani- fisa de informatii generale - Formularul nr. 6 din documentatia de atribuire cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3ani.Date de identificare ale ofertantului, principala piata a afacerilor precum si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.In ceea ce priveste bilantul contabil inregistrat pe anul 2013 vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri
3. Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor (daca este cazul) ? Formular 7 din documentatia de atribuire Ofertantii in aceasta situatie trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor ? Formular
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Bilantul contabil anual, la data de 31 Decembrie, pe ultimul an fiscal incheiat de la data limita pentru depunerea ofertelor . Bilantul trebuie sa fie inregistratelegal (copie xerox ? cu mentiunea ?conform cu originalul? pe fiecare pagina);Se va complete Formular nr.6-Fisa informatii generaleOfertantii in aceasta situatie trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor ? Formular 7
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, conform Formularului 9 si Anexa la formularul 9.
1. Certificat privind indeplinirea cerintelor standardului ISO 9001:2008 sau echivalent de la ofertant ? copie conform cu originalul valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari ? Anexa la formularul 9 din documentatia de atribuire.Aceste documente sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1318/12.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca pe locul 1 sunt clasate doua sau mai multe oferte deoarece au preturi egale , in vederea departajarii autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza sa incarce electronic prin intermediul SEAP documente care contin noile preturi . Acordul cadru se va incheia cu cel mult 3 operatori economici. In situatia in care mai multi operatori economici.se claseaza pt. incheierea acordului cadru la egalitate pe locul 2 deoarece au preturi egale , in vederea departajarii autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza sa incarce electronic prin intermediul SEAP documente care contin noile preturi. Aceste noi preturi pot fi imbunatatite decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul 1 in clasament. In situatia in care mai multi operatori economici.se claseaza pt. incheierea acordului cadru la egalitate pe locul 3 deoarece au preturi egale , in vederea departajarii autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza sa incarce electronic prin intermediul SEAP documente care contin noile preturi. Aceste noi preturi pot fi imbunatatite decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul 2 in clasament.Avand in vedere OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor de protectie, a serviciilor, combustibilor si lubrifiantilor pentru parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, dupa incheierea acordului-cadru la prezenta procedura, autoritatea contractanta poate rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la Ministerul Sanatatii, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Autoritatea Contractanta si la Consiliul National de Solutionare a contestatiilor in termenele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer