Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MEDICAMENTE III


Anunt de participare numarul 145690/10.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: LUPASCU ANA-MARIA, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MEDICAMENTE III
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Recuperare
Strd.Pantilimon Halipa nr 14, Iasi-FARMACIA SCR.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 65, 378.01 si 784, 536.12RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea fara TVA a celui mai mic contract subsecvent ? 20.00 lei; Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent - 154800.00 lei. Incheierea contractelor subsecvente se va face numai in functie de fondurile alocate si necesitatile efective ale autoritatii contractante - lunar, semestrial, cantitatile minime si maxime prevazute fiind estimative, conform Anexa B si Caiet de Sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE DE MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL BOLNAVILOR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MEDICAMENTE ? CONFORM CAIET DE SARCINI si ANEXA B, din prezenta documentatie de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: intre 65, 378.01 si 784, 536.12RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - Formular nr 3 din SECTIUNEA III FORMULARE se constrituie conf art.86 alin.(1)din H.G nr 925/2006 cu modif si comple ulterioare prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari , care sa prezinte in original(in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Ptr IMM-uri gar de part poate fi const in cuantum de 50% Dovada const gar de part va fi insotita de Declaratia pe propria raspund privind incadrarea in categoria IMM.CU OBLIGATIVITATEA MENTIONARII LOTURILOR PENTRU CARE ESTE CONSTITUITA.contul autorit. contractante: RO04TREZ4065041XXX000709, deschis la Trezoreria Iasi, cod fiscal: 4541092. Garantia de particip aferenta fiecarui lot in parte este mentionata in Anexa B - loturi din fisa de date. LIPSA GARANTIEI DE PARTICIPARE CONDUCE LA ELIMIN OFERTANT, respectiv RESPINGEREA OFERTEI.In cazul respingerii unei contestatii depuse la CNSC, in conformitate cu art. 278*1 lit.a) din OUG 34/2006, cu modificarile ulterioare, se va retine din garantia de participare astfel: Pentru lot 2 ? 1548.00 lei, lot 26 ? 909.00 lei, lot 36 ? 984.48 lei.DOVADA CONTIT GARANTIEI DE PARTICIP VA FI INSOTITA DE O ANEXA care cuprinde denumirea lot pt care s-a ofertat si val gar de particip pt fiecare lot in parte si val totala a gar de particip (Anexa B). Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de gar de particip in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate de 90 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor, solicitata in Anexa B din fisa de date.Echivalenta pt o garatie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - Se solicita: prezentare formular A, sectiune III Formulare ?in SEAP;
*Declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita: completare formular B , sectiune III Formulare- in SEAP;
*Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat), din care sa reiasaobligatiile exigibile deplatain luna anterioara celei in care se depun ofertele, - in SEAP;
*Certificat fiscalprivind impozitele si taxele locale din care sa reiasaobligatiilor exigibile deplatain luna anterioara celei in care se depun ofertele- in SEAP;
* CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin nr 314/2010. Se solicita: completare formular C, sectiune III Formulare in SEAP;
* Declaratie privind calitatea de participant la procedura - in SEAP;
*Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69*1(evitarea conflictului de interese) dinOUG.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita: completare formular D , sectiune III Formulare in SEAP;Operatorii economici participanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69?1 din OUG 34/2006, cu mocificarile si complatarile ulterioare (incadrarea in situatia prevazuta la art. 69?1 atrage excludrea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica).
Reprezentantul Autoritatii Contractante este: Manager ?ec. Carmen Marinela Cumpat, Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Director Medical- dr. Doru Balatag, Director Financiar Contabil: ec Violetta Canila, sef serviciu administrativ ? Hutu Daniela, inlocuitor sef serviciu administrativ ? Tuta Mocanu, responsabil achizitie - ec. Lupascu Ana-Maria, inlocuitor responsabil achizitie ? insp. Macari Vladimir, sef farm. Bacila Madinica ? responsabil tehnic, Stefan Maria ? inlocuitor responsabil tehnic, Paduraru Doina Dana ? responsabil tehnic, Gherca Catalina Maria ? membru comisie, Bucataru Cristina ? inlocuitor membru comisie, Munteanu-Vasiliu Adriana ? jurist;
* Cerere de participare la procedura - Sesolicita: completare Formular nr 1, sectiune III Formulare in SEAP;
* Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM -In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte copie conf cu originalul, la vedere Formularul nr 4. Din sectiune III Formulare in SEAP;
*In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economica-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei.
*Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Acord de subcontractare - Prezentarea Formularului F1, F1.1- in SEAP;
*Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura are obligatia de a prezenta declaratie privind eligibilitatea , declaratie privind neincadrarea in sitiatia prevazuta la art. 691 din OUG 34 /2006 si declaratie privind neicadrarea in prevederile art 181 litera a, c1 si d din OUG 34/2006 modificata cu Legea 279/2011.
* Incadrarea bofertantului in cond prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 atrage declararea ofertei ca fiind INACCEPTABILA. *Persoane juridice/fizice romane: Cerinta obligatorie: in SEAP - prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Vor fi calificati doar operatorii economici care au ca domeniu de activitate productia, distributia sau comercializarea produselor ce fac obiectul procedurii de achizitie. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
*Persoane juridice /fizice straine: Cerinta obligatorie: in SEAP - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.
* Se solicita APP sau declaratie pe propria raspundere, pentru demonstrarea capacitatii legale de autorizare si punere pe piata a medicamentelor (in conformitate cu Legea 95/2006 ? Capitolului III din Titlul XVII ?Medicamentul?)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, Conform art.185, alin.1 lit c) din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa si prezenta Formular E ? in SEAP
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Lista principalelor livrari de produse care vizeaza cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioada de livrare, beneficiari.
Conform art.188, alin.1 lit a) din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
* Certificat sistem de management al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent emis de organisme abilitate in alte state ale Uniunii Europene cu valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa si prezenta formular K - In SEAPSe va depune in oricare din formele: copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care face obiectul procesului de ofertare este pretul unitar fara TVA, conf art 164 din OUG 34/2006. Licitatia se desfasoara in SEAP si cuprinde 1 RUNDA - Durata unei runde: 1 (una) zi (24 ore). Data si ora vor fi comunicate de Autoritatea Contractanta pe baza unei invitatii transmisa pe cale electronica simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, atunci, in vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial. Dupa o noua evaluare, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile conf. art. 256*2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI-OFICIU JURIDIC
Adresa postala: str. Pantiimon Halipa nr 14, IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700656, Romania, Tel. +40 0332/410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332/410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2013 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer