Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Medicamente Oncologie


Anunt de participare numarul 149283/13.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT
Adresa postala: STR. B-DUL TRAIAN NR 1-3, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610136, Romania, Punct(e) de contact: MURARIU OANA DANA, Tel. +40 0233213470, Email: [email protected], Fax: +40 0233232050, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Medicamente Oncologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, B-dul Traian nr. 1-3
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 21, 946.71 si 7, 711, 618RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui lunar / trimestrial, in functie de buget si de necesitatile efevtive ale autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caietului de sarcini.PENTRU TOATE LOTURILE OFERTA SE VA FACE PENTRU FIECARE COMPONENTA A PACHETULUI, MOTIVAT DE FAPTUL CA IN SITUATIA IN CARE AM FI NEVOITI SA COMBINAM PRODUSELE, PENTRU SIGURANTA PACIENTULUI, ACESTEA TREBUIE SA FIE DE LA ACELASI PRODUCATOR.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini:
1 CARBOPLATINUM 500 FL.150mgCARBOPLATINUM 2600 FL.450MG
2 CISPLATINUM 5000 FL.10mgCISPLATINUM 3000 FL.50mg
3 DOCETAXELUM 2400 FL.20mg - conc. pt. sol.perfDOCETAXELUM 800 FL.80mg - conc. pt.sol.perfDOCETAXELUM 100 FL.160mg - conc. pt.sol.perf
4 EPIRUBICINUM 2400 FL.10mgEPIRUBICINUM 2000 FL.50mg
5 FILGRASTIMUM 60 FL.48MU/0.8MLFILGRASTIMUM 2600 30MU/0.5ml
6 GEMCITABINUM 1600 FL.200mgGEMCITABINUM 1800 FL.1000mg
7 IRINOTECANUM 2000 FL.100mgIRINOTECANUM 200 FL.300mg
8 OXALIPLATINUM 1800 FL.50mg - conc. pt.sol.perf.OXALIPLATINUM 800 FL.100mg-conc.pt.sol.perf.
9 PACLITAXELUM 2400 FL.30mgPACLITAXELUM 700 FL.100mg
Valoarea estimata fara TVA: intre 21, 946.71 si 7, 711, 618RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de participare este mentionat la anexa B a fisei de datela "informatii privind loturile". Garantie pentru IMM-uri : pentru obtinerea reducerii de 50% din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, art.7 (modificat prin O.G.R. nr. 27/2006). Gar de participare se constituie in original si trebuie sa fie irevocabile conform art. 86 alin (1), (2) si (3) din HGR 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: -scrisoare de garantie bancare pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica (formular 12); -prin OP in contul autoritatii contractante RO19 TREZ 4915 006X XX00 7977 deschis la Trezoreria Piatra Neamt. -in numerar la caseria unitatii; -prin polita de asigurare emisa de catre o societate de asigurari.( formular 12) In cazul depunerii de contestatii se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondatat de catre CNSC sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie suma calculata conform prevederilor Art.278^1/OUG34/2006 Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda, echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul oficial BNR din data publicarii invitatiei de participare Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se poate constitui in cuantum de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA, pentru IMM-uri.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: - garantia de buna executie se va contitui sub forma de scrisoare de garantie bancara de buna executie (formularul 10).- garantia de buna executie se poate constitui si sub forma unei polite de asigurare emisa de catre o societate de asigurari. (formular 10).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program national de Oncologie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaCerinta obligatorie: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareCerinta obligatorie: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratie ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura vor certifica faptul ca participarea este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^ 1 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.Pentru completarea declaratiei - persoanele ce detin functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Manager ? dr.LAZAR IOAN, Director Medical - Dr.JUNCU ALEXANDRU, Director Financiar Contabil ? Ec. Dragan Maricica, Director de Ingrijiri ? As. IORDACHESCH CRISTINA, Comisia de evaluare: Ec. Laurentiu Birgaoanu-presedinde, farm.Eva Ionita si ec.Ramona Tarniceru.
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru participarea la proceduraCertificat fiscal , eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Persoane juridice/fizice romaneCerinta obligatorie: Ofertantul sa fie inregistrat legal.Documente de confirmare: 1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata, sau in xerocopie certificata pentru conformitate cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte : a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b) codul unic de inregistrare;c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);d) structura actionariatului;e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f) domeniul de activitate principal;g) domeniile de activitate secundare;h) situatia societatii;
2. Declaratie pe proprie raspundere ca detin APP emis de Agentia Nationala a
Medicamentului, semnata si stampilata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani. Se va prezenta formularul nr.8 b) Bilant contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat la Administratia Finantelor Publice. Original sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata, sau prezentarea oricarui document din care sa rezulte nivelul cifrei de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)Formularul nr.8 b)Original sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Documente/certificate emise de organisme independente acreditate, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001/2008 sau echivalent , valabil la data data limita de depunere a ofertelor, pentru furnizarea tipului de produse solicitate.Se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?CONFORM CU ORIGINALUL
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va prezenta Formularul nr.9 semnat si stampilat, in originalPrezentarea de documente/certificate emise de organisme independente acreditate, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001/2008 sau echivalent , valabil la data data limita de depunere a ofertelor, pentru furnizarea tipului de produse solicitate.Se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?CONFORM CU ORIGINALUL?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.04.2014 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.04.2014 11:00
Locul: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, b-dul Traian, nr. 1-3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi egale, se va solicita o noua propunere financiara, fara ca aceasta sa afecteze pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti, care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare).Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire ? pretul cel mai scazut.ACORDUL CADRU POATE INCETEA ODATA CU FINALIZAREA ACHIZITIEI PUBLICE CENTRALIZATE DESEMNATA PRIN OUG 71/2012.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt
Adresa postala: B-dul Traian, nr. 1-3, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610136, Romania, Tel. +40 233237339, Email: [email protected], Fax: +40 233237339
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 10:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer