Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Medicamente pentru tractul digestiv,antiinfectioase generale uz sistemic,pentru sange


Anunt de participare numarul 134942/23.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
Adresa postala: PRAHOVEI NR. 1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440192, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIU-CRISTIAN RUSU, Tel. +40 261727259, Email: [email protected], Fax: +40 261727259, Adresa internet (URL): www.spitalsm.xhost.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital judetean de urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Medicamente pentru tractul digestiv, antiinfectioase generale uz sistemic, pentru sange
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Satu Mare, str. Prahovei nr. 1, farmacia spitalului
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 222, 427.44 si 248, 425.44RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare medicamente pentru tractul digestiv, antiinfectioase generale uz sistemic, pentru sange
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33610000-9 - Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)
33620000-2-Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
33651000-8-Antiinfectioase generale pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 Carbo medicinalis cant. min. 13080 compr.cant. max. 14400 compr.
Lot 2 Insuline umane(tip actrapid penf) cant. min. 2592 fiole cant. max. 2880 fiole
Lot 3 Iohexolum(tip omnipaque) cant. min. 384 flacon cant. max. 432 flacon
Lot 4Amikacinum cant. min. 4344 flac. cant. max. 4800 flac.
Lot 5 Albuminum humanum 20% cant. min. 432 flacon cant. max. 480 flacon
Valoarea estimata fara TVA: intre 222, 427.44 si 248, 425.44RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este lot 1:54 lei, lot 2:1127 lei, lot 3:2341 lei, lot 4:489 lei, lot 5:955 lei.Perioada de valabilitate a garantie de participare este 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor iar contul in care se va depune garantia de participare este RO83TREZ5465006XXX007586 iar actul prin care se constituie garantia de participare va fi atasat online de catre ofertanti in S.E.A.P., lipsa garantiei de participare ducand la respingerea ofertei.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari conform art. 86 alin. (1) din H.G. 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este 5 % din valoarea fara TVA a contractelor subsecvente si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in contul RO83TREZ5465006XXX007586.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri lunare alocate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Satu Mare si fonduri de la bugetul de stat pentru U.P.U..
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau subcontractare conform art. 45 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Ofertantul va completa si prezentaformularul nr. 1 din sectiunea III Formulare, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006-formularul nr. 2 completat si prezentat, conform modelului din sectiunea III Formulare, Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din OUG nr.34/2006-Ofertantul va completa si prezenta Formularul nr. 9 din sectiunea III Formulare.Persoane de decizie implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: manager Marc Ioan Adrian, director medical dr. Cristian Rusu, director financiar contabil ec. Rodica Beseni, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Ofertantul va completa si prezenta Formularul nr. 10 din sectiunea III Formulare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(sau O.N.R.C. dupa caz)-Pentru persoanele juridice romane ? se solicita: certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul teritorial in raza caruia isi are sediul ofertantul(sau de O.N.R.C. dupa caz); certificat din care sa reiasa obiectul de activitate compatibil cu obiectul procedurii de atribuire valabile la data deschiderii ofertelor emis cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor in S.E.A.P.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu s-a solicitat
Nu s-a solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4872/22.03.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru: Lot 1 Carbo medicinalis cant. min.6540 compr.cant. max. 7200 compr., Lot 2 Insuline umane(tip actrapid penf) cant. min. 1296 fiole cant. max.1440fiole, Lot 3 Iohexolum(tip omnipaque) cant. min. 192 flacon cant. max. 216 flacon, Lot 4 Amikacinum cant. min. 2172 flac. cant. max. 2400 flac., Lot 5 Albuminum humanum 20% cant. min. 216 flacon cant. max. 240 flacon. Precizam ca in ultimele 12 luni s-au atribuit contracte de furnizare pentru produse similare cu anunturi de participare 132213/20.12.2011, 132193/20.12.2011, 132116/15.12.2011, 132116/15.12.2011, 124979/29.06.2011, 120353/28.04.2011, 120179/27.04.2011, 119202/12.04.2011, 118729/05.04.2011, 118315/31.03.2011 cu o valoare totala de 2012256, 12 lei fara TVA(respectiv 462832, 32 euro fara TVA) care depaseste pragul de 125000 euro fara TVA de licitatie deschisa conf. art. 27 (4) din O.U.G. 34/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand din ziua urmatoare luarii la cunostionta a unui act emis de autoritatea contractanta pe care contestatarul il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: Str. Prahovei nr. 1, et. 2, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440192, Romania, Tel. +40 261727259, Email: [email protected], Fax: +40 261727259, Adresa internet (URL): www.spitalsm.xhost.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.04.2012 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer