Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Medicamente Simptomatice


Anunt de participare numarul 149076/30.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova
Adresa postala: Str. N. Titulescunr 40, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200527, Romania, Punct(e) de contact: Str. N. Titulescunr 40, Tel. +40 251307535, In atentia: Catalin Margineanu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 251307535, Adresa internet (URL): www.filantropia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Medicamente Simptomatice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Filantropiei nr 1, farmacia Maternitate si Str. Corneliu Coposu nr 107 Farmacie Clinica Pediatrie
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 962.86 si 11, 210, 138.24RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar in functie de fondurile alocate
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Medicamente simptomatice necesare desfasurari activitatii spitalului timp de 12 luni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Medicamente simptomatice necesare desfasurari activitatii spitalului timp de 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 962.86 si 11, 210, 138.24RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
.garantia de participare se calculeaza conform prev. art. 43ind1 alin. 2 lit. a) din OUG 34/2006 si si prev. art. 278ind1 alin. 1 lit. b), c)- depunere prin orice instrument de garantare, virament bancar, ordin de plata in contul RO70TREZ2915006XXX011020 sau depunere de numerar la casieria autoritatii contractante - perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei - in situatia in care unul dintre operatorii economici participanti depune contestatie iar CNSC o respinge, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare reportata la valoarea estimata a lotului - Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a retine garantia de participare in situatiile stipulate la art 87 alin.1 litera a.c. din HG 925/2006 cursul leu ? alta valuta la care se vor raporta ofertantii in vederea constituirii garantiei de participare este cel din data publicarii AP in SEAP, comunicat de BNR. Garantia de participare pentru fiecare lot in parte este precizata in Anexa B. garantia de buna executie de 5% din valoarea fara tva a contractului subsecvent- depunere prin orice instrument de garantare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CAS - DOLJ
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
.-declaratie privind situatia personala - DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Formular nr. 2.1 ; DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Formular nr. 2.2 ; DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Formular nr. 2.3 din sectiunea Formulare.-certificatul de participare cu oferta independenta - prezentare Formular nr. 5 din sectiunea Formulare.
-certificat de atestare fiscala - eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul sa prezinte lipsa obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
-certificat privind plata impozitelor si taxelor locale - certificatul sa prezinte lipsa obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor depunerea certificatelor in oricare forma original/copie legalizata si copie conf cu originalul conform art 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP
- persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante responsabile de organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire :
Dr Gavrila Alice Olguta - (Manager)
Dr Dijmarescu Anda Lorena - presedinte - (Director Medical);
Ec Crainiceanu Elena Victorita- membru -(Director Financiar Contabil);
Farm. Prodana Mirela - membru - (Farmacia Spital);
Farm . Gheorghe Lucia - membru - (Farmacia Pediatrie);
Jr. Popescu Madalina - Membru - (Compartiment Juridic);
Ing. Margineanu Catalin -Membru - (Compartiment Achizitii);
Ec Burada Dorina - Secretar - (Compartiment Achizitii) -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa inscrierea in domeniul de activitate al ofertantului a obiectului de activitate corespunzator procedurii de achizitie, ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor - formele de depunere conform prevederilor Art.5/Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011 (original/copie legalizata/copie lizibila ?conform cu originalul?)
-Declaratie pe propria raspundere prin care se confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata eliberata de Ministerului Sanatatii/ in baza art 4 alin 3 it b din HG 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ISO 9001/2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
depunerea acestuia in oricare forma original/copie legalizata SAU copie conf cu originalul conform art 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
460/13.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.03.2014 10:30
Locul: Sediul Spitalului Clinic Municipal Filantropia - str. N titulescu nr 40 - Compartiment achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentanti ai ofertantilor daca prezinta imputernicire din partea ofertantului si un document de identitate ? maxim cate un reprezentant din partea fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul 1 : reofertare in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256ind2 din OUG nr.34/2006?.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiu Juridic - Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova
Adresa postala: str. N. Titulescu nr 40, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel. +40 251307535, Email: [email protected], Fax: +40 251307535, Adresa internet (URL): www.filantropia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer