Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MEDICAMENTE V


Anunt de participare numarul 149301/13.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: Lupascu Ana-Maria, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MEDICAMENTE V
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI, STR. PANTELIMON HALIPA NR. 14, FARMACIA SCR
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 33, 433.27 si 401, 199.24RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea ctr ce vor fi atribuite: Val. estimata a celui mai mic ctr subsecvent-91.20 lei;Val. estimata a celui mai mare ctr subsecvent-140976.00lei.Incheierea ctr subsecvente se va face numai in functie de fond.alocate si necesitatile efective ale autorit.contractante-lunar, semestrial, cantitati min si max prevazute fiind estimative, conf.Anexa B si Caiet de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE MEDICAMENTE PT TRATAMENTUL BOLNAVILOR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MEDICAMENTE - CONFORM CAIET DE SARCINI SI ANEXA B, din prezenta documentatie de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: intre 33, 433.27 si 401, 199.24RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - Formularul nr. 3 din SECTIUNEA III Formulare se constituie conf art. 86 alin (1) din HG 925/2006 cu modif si complet ulterioare, obligatoriu se va posta in SEAP scanata si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici pana la data limita stabilita pt depunerea ofertelor (exceptie facand viramentul bancar) in original in cuantumul si pt perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Perioada de valabilitate a garatiei de participarte este de 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pt. IMM-uri garantia de particip poate fi contit in cuantum de 50%.Dovada const gar de part va fi insotita de Declaratia pe propria rsp privind incadrarea in categ IMM.Cu OBLIGATIVITATEA MENTIONARII LOT PT CARE ESTE CONTITUITA.Contul autorit ctr: RO04TREZ4065041XXX000709, deschis la Trezoreria Iasi, cod fiscal: 4541092.Garantia de particip aferenta fiecarui lot in parte este mentionata in AnexaB - loturi din fisa de date.LIPSA GARATIEI DE PARTICIP CONDUCE LA ELIMIN OFERTANT, respectiv RESPINGEREA OFERTEI.Dovada contit garantiei de particip va fi insotita de o Anexa care cuprinde denumirea lot pt care s-a ofertat si val garant de particip pt fiecare lot in parte si val totala a garantiei (anexa B).Oferta va fi RESPINSA daca nu este insotita de garant in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate de 180 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor, solicitata in Anexa B din fisa de date, in concordanta cu dispoz. art.36 alin(1) lit.a)/HG 925/2006.Echivalenta pt garantie depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Declaratie privind calitatea de participant la procedura - se solicita: prezentare Formular M (in SEAP);
* Declaratie privind eligibilitatea art 180 (atat pentru ofertant cat si pentru tert sustinator)- se solicita: prezentare Formular B (in SEAP);
* Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69*1 (atat pentru ofertant cat si pentru tert sustinator si subcontractant daca e cazul).Persoanele care detin functii de decizie in legatura cu procedura din cadrul autoritatii contractante, si anume: ec. Cumpat Carmen Marinela - manager, dr. Baltag Doru - dir. medical, ec. Canila Violetta - dir. financiar contabil, ec Hutu Daniela - sef serviciu administrativ, avocat Munteanu-Vasiliu Adriana - juridic Se solicita: prezentare Formular D (in SEAP);
* Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta (atat pentru ofertant cat si pentru tert sustinator lit. a), c)1 si d)- Se solicita Formularul A (in SEAP);
* Certificate constatatoare, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila conform cu originalul (in SEAP);
* Documente care atesta statutul de IMM - daca este cazul, Se solicita prezentare Formular 4 (in SEAP);
* Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Se solicita prezentare Formular C (in SEAP). *Persoane juridice/fizice romane: Cerinta obligatorie: in SEAP - prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din acest certificat. Vor fi calificati doar operatorii economici care au ca domeniu de activitate productia, distributia sau comercializarea produselor ce fac obiectul procedurii de achizitie. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.*Persoane juridice /fizice straine: Cerinta obligatorie: in SEAP - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit si obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din acest certificat.*APP sau declaratie pe propria raspundere, pentru demonstrarea capacitatii legale de autorizare si punere pe piata a medicamentelor (in conformitate cu Legea 95/2006 ? Capitolului III din Titlul XVII ?Medicamentul?) - Copie conform cu originalul (in SEAP).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (Conform art.185, alin.1 lit c) din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, (cu modificarile si completarile ulterioare).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentare Formular E (in SEAP)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani, continand valori, perioada de livrare, beneficiari. Conform art.188, alin.1 lit a) din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Certificat sistem de management al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent emis de organisme abilitate in alte state ale Uniunii Europene cu valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentare Formular K (in SEAP)Copie conform cu originalul (in SEAP).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care face obiectul procesului de ofertare este pretul unitar fara TVA, conf. art. 164 din OUG 34/2006. Licitatia se desfasoara in SEAP si cuprinde 1 RUNDA - Durata unei runde: 1 (una) zi (24 ore). Data si ora vor fi comunicate de Autoritatea contractanta pe baza unei invitatii transmisa pe cale electronica simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in SEAP in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, atunci, in vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial. Dupa o noua evaluare, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256*2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI - OFICIU JURIDIC
Adresa postala: STR. PANTELIMON HALIPA NR 14, Localitatea: IASI, Cod postal: 700661, Romania, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): WWW.SCR.RO
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer