Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Mentenanta majora LEA 220 kV dc Cluj Floresti - Alba Iulia; LEA 220kV Iernut - Campia Turzii; LEA 220 kV Cluj Floresti - Campia Turzii (proiectare)?


Anunt de participare (utilitati) numarul 145146/24.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ - str. Memorandumului, nr. 27, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Punct(e) de contact: Geodescu Cosmin, Tel. +40 264405589, Email: [email protected], Fax: +40 264405500, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Mentenanta majora LEA 220 kV dc Cluj Floresti - Alba Iulia; LEA 220kV Iernut - Campia Turzii; LEA 220 kV Cluj Floresti - Campia Turzii (proiectare)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Conform locatiilor din tema de proiectare
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare conform solicitarilor din tema de proiectare.
Valoare diverse si neprevazute = 0
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare pentru ?Mentenanta majora LEA 220 kV dc Cluj Floresti - Alba Iulia; LEA 220kV Iernut - Campia Turzii; LEA 220 kV Cluj Floresti - Campia Turzii (proiectare)?, conform cu tema de proiectare.
Valoarea estimata fara TVA: 149, 065RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- 2.500 lei.Ofertantul are obligatia de a prezenta gar. de part. la deschiderea oferelor. Gar. de part. trebuie sa fie irevocabila.Modul de prezentare a gar. de part. la licitatie este : -conform art. 86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006;
-depunerea la AC a unui OP, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.(Contul: RO09RNCB0106026584370001 BCR Cluj);
-in numerar la casieria AC.In cazul in care gar. de par. este sub forma deSGB, aceasta trebuie sa contina si prevederi ref. la sit. retinerii in cond. art.2781 din OUG nr.34/2006.Dacaop. ec. implicati in procedura depun contestatie la CNSC, in masura in care Consiliul respinge contestatia, AC va retine contestatarilor din gar. de part. suma de 1.490, 65 lei conform art.2781 alin.(1) punctul a) din OUG nr.34/2006, cu modif. ulter.In orice situatie, dovada constituirii gar. de part. trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stab. pentru deschiderea ofertelor.In cazul in careop. ec. se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovada constituirii gar. de par. cu documentele care dovedesc inregistrarea ca IMM. Echivalenta pentru gar. de part. depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Valabilitatea gar. pentru part. la lic. este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Gar. de part. poate fi retinuta in urmatoarele situatii: -oferta a fost retrasa in perioada de valabilitate;
-oferta este declarata castigatoare, si nu este constituita GBE in perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
-oferta fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 7% din valoarea contractului de servicii fara TVA.La modul de constituire al garantiei de buna executie se vor avea in vedere prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul decalarii termenului de prestare prin act aditional se va urmari si prelungirea perioadei initiale de valabilitate a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitati de plata : OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?formular anexat.
2.Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular anexat.
3.Declaratie pe proprie raspundere ca nu se gasestein situatiile prevazute la art.69 indice 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006 -formular anexat.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in sensul organizarii, derularii si finalizarii procedurii de atribuire sunt: Claudia ANASTASE, Ciprian BUD, Leontina MAGDAS, Bogdan OLANESCU, Mioara VAIDA, Cosmin GEODESCU, Romulus MATEI, Lucian BONDOR, Gheorghe AUGUSTINI, Bianca TEREBES, Mariana HAIDUC, Cornel DURDEU, Radu IACOS, Florin CATUNA, Gabriela FLUERAS, Adela MOLDOVAN, Calin GROZA.
4.Certificate privind taxele si impozitele:
a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor sitaxelor catre bugetul local? formular tip emis de autoritatile competente.
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului -formular tip emis de autoritatile competente.
Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatele se vor prezenta in original? copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 - Formular anexat
6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular anexat7.Fisa informatii generale - Formular anexat 8.Persoane juridice/fizice romane - Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul prezentarii certificatului in copie, ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata .
9.Persoane juridice /fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
10.-Prezentare atestat ANRE de tip D1.Conform Ordinului ANRE nr. 23/2013. - Copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012): Valoare cel putin egala cu 250.000 lei
Modalitatea de indeplinire
- se lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
- Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru fiecare an: 2010- 4, 2099; 2011-4, 2379; 2012-4, 4560.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista de experienta similara
Se va prezenta lista prestatiilor efectuate in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfarsit proiecte similare de aceeasi complexitate tehnica, insotita de certificari /documente care sa indice beneficiarii, valoarea si perioada proiectelor avute in vedere.- Se vor prezenta cel mult 3 contracte de proiectare in LEA 220-400kV
Valoare cumulata de minim120.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta in conformitate cu OUG 34/2006, art. 188.- Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru fiecare an: 2010- 4, 2099; 2011-4, 2379; 2012-4, 4560.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare CV a personalului tehnic ce urmeaza a fi desemnat cu prestarea serviciului.
Informatii privind subcontractantii (daca exista)
Modalitatea de indeplinire
Formular anexat
Informatii privind asociatii (daca exista)
Modalitatea de indeplinire
Formular anexat
Managementul calitatii: prezentare certificat ISO 9001/2008
Modalitatea de indeplinire
- prezentare copie dupa certificat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA2225
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.08.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2013 14:00
Locul: Cluj-Napoca, str.Memorandumului, nr. 27, et. 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si persoanele imputernicite din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. ?Transelectrica? S.A. Bucuresti ? Sucursala de Transport Cluj - Consilier Juridic
Adresa postala: Str. Memorandumului, nr.27, etaj IV, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Tel. +40 264405524, Fax: +40 264405500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2013 09:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer