Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mentenanta post garantie si modernizare pentru Sistemul de supraveghere la Dunare in judetul Caras Severin


Anunt de participare numarul 148873/16.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala: B-dul Geniului, nr. 42C, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060116T, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213162598-19360/19362, In atentia: Lucian GOGOI, Email: [email protected], Fax: +40 214087425, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Mentenanta post garantie si modernizare pentru Sistemul de supraveghere la Dunare in judetul Caras Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatiile Politiei de Frontiera din jud. Caras Severin (sunt descrise in Anexa A la caietul de sarcini).
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 516, 185EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cel mai mare contract subsecvent ce va fi atribuit abonament/an, modernizare sistem de supravegh. si piese de schimb. Val. estimata a celui mai mare contr. subsecv. va fi 873.895 euro. Primul c.s. se va incheia in trim. II 2014, iar urmatoarele in trim. II 2015, trim II 2016, trim II 2017.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea pieselor de schimb, a serviciilor integrate de mentenanta si a modernizarii Sistemului Integrat de Supraveghere la Dunare in judetul Caras-Severin.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32352100-6 - Piese pentru echipament radio si radar (Rev.2)
32352200-7-Piese de rezerva si accesorii pentru radare (Rev.2)
35120000-1-Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
50312300-8-Repararea si intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)
50334400-9-Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se achizitioneaza mentenanta post garantie si modernizarea Sistemului de supraveghere la Dunare in jud. Caras Severin prin:
- asigurarea pieselor de schimb;
- servicii integrate de mentenanta (tip abonament lunar);
- modernizarea Sistemului Integrat de Supraveghere la Dunare in judetul Caras-Severin.Cantitatea minima a acordului cadru: 3 abonamente, se vor optimiza legaturile radio si se vor achizitiona piesele de schimb pentru senzorul optoelectronic.Cantitatea maxima a acordului cadru: 48 abonamente, se va moderniza Sistemul de supraveghere si se vor achizitiona piesele de schimb pentru Sistemul de supraveghere.
Cantitatea minima a unui contract subsecvent: 3 abonamente, se vor optimiza legaturile radio si se vor achizitiona piesele de schimb pentru senzorul optoelectronic.Cantitatea maxima a unui contract subsecvent: 12 abonamente, se va optimiza legatura fibrei optice, se va optimiza solutia de climatizare a containerelor de echipamente din Statiile de Senzori pentru 15 locatii ale PFR, se va livra si instala sistem de monitorizare pentru sistemele de electroalimentare pentru 10 locatii ale PFR, se va optimiza solutia de balizaj de noapte a turnurilor de comunicatii pentru 18 locatii ale PFR si se vor achizitiona piese de schimb pentru senzorul radar, pentru componenta de comunicatii, pentru retelistica si pentru componenta IT.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 516, 185EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare se va constitui si va fi depusa in original, pentru suma de: 50.000 euro. Modul de constituire a garantiei de participare: prin virament bancar(in aceasta situatie va fi depus documentul care face dovada platii)sau prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; Codul fiscal al AC este 4193222. Contul de euro al AC este: R070BRDE 450 SV09881994500 deschis la BRD. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de primire a ofertelor, si va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura de atribuire. In situatia in care ofertantul a depus o contestatie cu privire la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica care a fost respinsa de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, acestuia ii va fi retinuta suma prevazuta la art 278 indice 1 din OUG 34/2006 actualizata (calculata la cursul leu/alta valuta afisat de B.N.R. la data publicarii anuntului de participare). Atentie: Pentru o evaluare si o raportare unitara a cuantumului garantiei de participare, la conversia valorii aferente garantiei de participare constituite in alta moneda, se va folosi cursul leu/alta valuta afisat de B.N.R. la data publicarii anuntului de participare! Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului de achizitie publica, in Euro, exclusiv TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care va deveni anexa la contract (scrisoare de garantie de buna executie - FORMULARUL 15); Codul fiscal al autoritatii contractante este 4193222. Contul de euro al autoritatii contractante este: RO70BRDE 450 SV 09881994500 deschis la BRD sucursala Turn BRD, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, Bucuresti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- PROGRAMUL FONDUL FRONTIERELOR EXTERNE, BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind neincadrarea in prev.art.180 (Formular nr. 5)Documente de confirmare solicitate: - cazier judiciar, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator sau pentru persoana imputernicita sa semneze oferta.Precizari: a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 (Formular nr. 5A)Documente de confirmare solicitate: a. Certificat de atestare fiscala, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care a fost stabilit termenul limita de primire a ofertelor (se va corela cu termenul legal al scadentei la plata).b. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care a fost stabilit termenul limita de primire a ofertelor.Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara celei in care a fost stabilit termenul limita de primire a ofertelor(aceasta data se va corela cu termenul legal al scadentei la plata).Note: - Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr. 5 si 5A si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti, ci doar tertilor sustinatori li se va solicita completarea Formularului 5A literele a, c ind 1 si d.- In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.3)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completare Formularul 84)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind.1 din ordonanta, Conflictul de interese-completare formulare nr. 6 si 6A (Formular nr. 6 se va prezenta atat de subcontractant cat si de tertul sustinator).In sensul prevederilor cap. 2, sectiunea a 8 a ?Reguli de evitare a conflictului de interes?(art. 69 ind. 1) din OUG 34 din 2006 actualizata, (persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Inspector General - Ioan BUDA, Adjunct al Inspectorului General Mihail IVANESCU, Director al Directiei Logistice - Costel GIUROIU, Director al Directiei de Comunicatii si Tehnologia Informatiei - Silviu MITU, Director al UMP-DISISF - Gavril OLA, Sef S.S.E.C.S.F. - Cristina CICA, Sef Serviciu Achizitii ? Catalin VOICU, Sef Serviciu Programe Post Aderare - Angelica DOROBANTU, Contabil sef - Marian ALEXE, seful Oficiului Juridic - Gheorghe TIRON. 1. Persoane juridice romaneCerinta obligatorie: a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta. Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, din care sa reiasa:
- obiectul de activitate al ofertantului include furnizarea de produse care fac obiectul achizitiei;Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.2.Persoane juridice/fizice straineCerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal si traducere autorizata in limba romana) in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.3. ATENTIE: Avizul de securitate industriala se solicita DOAR pentru operatorul economic, indiferent de calitatea acestuia (lider, asociat) care va fi implicat in derularea activitatilor impuse de caietul de sarcini aferente COMPONENTEI DE COMUNICATII din cadrul Sistemului Integrat de Supraveghere din jud. Caras Severin.In temeiul art. 11 din OMAI nr.74/201O, publicat in MO, nr.193/201O, ofertantul (lider, asociat) va prezenta in cadrul documentelor de calificare ale ofertei avizul de securitate industriala emis de catre DIPI. Pentru obtinerea acestuia, ofertantul (lider, asociat) va adresa in timp util, cu minim 33 de zile inainte de data limita pentru primirea ofertelor, o solicitare scrisa autorit. contractante transmisa prin posta/prin reprezentant, la care va anexa (lipsa unui document, sau prezentarea acestuia intr-o alta forma decat cea solicitata, va duce la respingerea cererii de aviz de securitate): a)actul de infiintare, in copie legalizata;
b)certificatul de inregistrare si certificatul constatator eliberat de ONRC, in copie legalizata; c)certificatul de atestare, cazierul fiscal si certificatul pentru inregistrare in scopuri de TVA;d)actele de identitate ale persoanelor care necesita acces la informatii clasificate secret de serviciu, in copie;e)declaratie prin care operatorul economic isi exprima acordul in privinta nemotivarii deciziei de neacordare a avizului de securitate industriala. In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea ca operatorul economic sa acceseze informatii clasificate "secrete de stat", acesta va solicita ORNISS eliberarea certificatului de securitate industriala si va implementa toate masurile de protectie a informatiilor clasificate secrete de stat. Neindeplinirea la timp a tuturor diligentelor necesare pentru obtinerea avizului/avizelor de securitate/certificatelor de securitate industriala de catre operatorii economici care doresc sa participe la procedura de achizitie publica, exonereaza autoritatea contractanta de orice raspundere referitoare la obtinerea acestui aviz de securitate industriala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 1.700.000 euro. Pentru ofertantii nerezidenti, se vor prezenta bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare. In cazul in care pentru exercitiul financiar 2013 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2013, insotite de raportul auditorilor financiari si
contabilii autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba
romana ale documentelor solicitate mai sus. Toate certificatele/documentele de mai sus trebuie sa fie prezentate in copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).Completarea Formularului nr. 7 - Informatii generale.
Ofertantul va furniza informatii referitoare la situatia economico-financiara. Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul: 2011:1 euro = 4, 2391 lei, 2012:1 euro = 4, 4593 lei, pentru anul 2013 se va folosi cursul euro comunicat de BCE la data publicarii anuntului de participare. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE. Pentru anul 2013 se va folosi cursul euro comunicat de BCE la data publicarii anuntului de participare. Completarea Formularului nr. 7 - Informatii generale. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea bilanturilor contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte bilanturile sau alte documente edificatoare, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Completarea Formularului nr. 7 - Informatii generale. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusivliderul) va prezenta acest formular.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie resurse de personal calificat tehnic, care sa posede competente si experienta necesara pentru derularea in conditii optime a acestui proiect.Se vor prezenta in mod obligatoriu: Lista cu personalul cheie si cel responsabil cu instruirea care va fi utilizat pentru implementarea proiectului.(Formular F).In mod obligatoriu, acestia vor fi angajati ai operatorului economic, al unuia dintre membrii de asociere in cazul unei asocieri sau colaboratori pe baza de contract. Se potprezenta contracte de colaborare cu persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului si/sau prezentarea de angajamente/acorduri de participare. Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime.
EXPERT CHEIE 1 ? Manager de proiect cu experienta specifica in implementarea si mentenanta de sisteme integrate de supraveghere. Atestat in domeniul Management de proiect si cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta. Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport: - copii conform cu originalul ale diplomelor/ atestarilor/ certificarilor/recomandarilor de la furnizori/beneficiari/producatori de echipamente;
- copii conform cu originalul ale contractelor/ carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta; - o declaratie de disponibilitate, Formularul F2). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
Expert cheie 2 ? Expert pentru sisteme integrate de comunicatii componenta date - absolvent al cursurilor de instruire administrare retele date CISCO si sa detina certificat CISCO ? CCNP valabil la data limita de depunere a ofertelor, cu experienta specifica de minim 3 ani in implementarea si mentenanta de sisteme integrate de comunicatii ? echipamenteCISCO sau similare. Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport: - copii conform cu originalul ale diplomelor/ atestarilor/ certificarilor/recomandarilor de la furnizori/beneficiari/producatori de echipamente;
- copii conform cu originalul ale contractelor/ carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta; - o declaratie de disponibilitate, Formularul F2). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
Expert cheie 3 ? Expert pentru sisteme integrate de comunicatii componenta radio - absolvent al cursurilor de instruire administrare echipamente radioreleu tehnologie PDH, cu experienta specifica de minim 3 ani in implementarea si mentenanta de sisteme integrate de comunicatiicu radioreleeSRAL XD (produs Siemens) sau 9400AWY (produs Alcatel) sau similare. Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport: - copii conform cu originalul ale diplomelor/ atestarilor/ certificarilor/recomandarilor de la furnizori/beneficiari/producatori de echipamente;
- copii conform cu originalul ale contractelor/ carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta; - o declaratie de disponibilitate, Formularul F2). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
Expert cheie 4 ? Expert pentru sisteme IT - absolvent de studii superioare cu diploma de licenta sau studii postuniversitare in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei sau echivalent, cu experienta specifica de minim 3 ani in implementarea si mentenanta de sisteme IT cu componenta hardware si software aferenta sistemului de Supraveghere Multi Senzor (MSISS) sau similare. Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport: - copii conform cu originalul ale diplomelor/ atestarilor/ certificarilor/recomandarilor de la furnizori/beneficiari/producatori de echipamente;
- copii conform cu originalul ale contractelor/ carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta; - o declaratie de disponibilitate, Formularul F2). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
Expert cheie 5 ? Expert pentru sisteme de supraveghere (componenta radare) - absolvent de studii superioare cu diploma de licenta sau studii postuniversitare in domeniul electronic sau echivalent, cu experienta specifica de minim 3 ani in implementarea si mentenanta de sisteme de supraveghere cu radare de tipul EL/M 2105 (produs ELTA) sau similare. Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport: - copii conform cu originalul ale diplomelor/ atestarilor/ certificarilor/recomandarilor de la furnizori/beneficiari/producatori de echipamente;
- copii conform cu originalul ale contractelor/ carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta; - o declaratie de disponibilitate, Formularul F2). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
Expert cheie 6 ? Expert pentru sisteme de supraveghere (componenta camere de supraveghere) - absolvent de studii superioare cu diploma de licenta sau studii postuniversitare in domeniul electronic/optoelectronic sau echivalent, cu experienta specifica de minim 3 ani in implementarea si mentenanta de sisteme de supraveghere cu senzori de tipul electro-optic LO (produs ESC-BAZ) sau similare. Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport: - copii conform cu originalul ale diplomelor/ atestarilor/ certificarilor/recomandarilor de la furnizori/beneficiari/producatori de echipamente;
- copii conform cu originalul ale contractelor/ carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta; - o declaratie de disponibilitate, Formularul F2). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
Expert cheie 7 ? Expert pentru sisteme de electroalimentare - absolvent de studii superioare cu diploma de licenta sau studii postuniversitare in domeniul energetic / electrotehnic sau echivalent, cu experienta specifica de minim 3 ani in implementarea si mentenanta de sisteme de electroalimentare AC/DC sau invertor DC/AC (produs Antrice sau Powerware) sau similare. Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport: - copii conform cu originalul ale diplomelor/ atestarilor/ certificarilor/recomandarilor de la furnizori/beneficiari/producatori de echipamente;
- copii conform cu originalul ale contractelor/ carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta; - o declaratie de disponibilitate, Formularul F2). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
Tehnicieni - minim cate un tehnician cu experienta specifica de minim un an: - in domeniul instalarii si mentenantei radarelor de tipul EL/M 2105 (produs ELTA) sau similare;
- in domeniul instalarii si mentenantei sistemelor de supraveghere cu senzori de tipul electro-optic LO (produs ESC-BAZ) sau similare;
- in domeniul instalarii si mentenantei sistemelor integrate de comunicatiicu radioreleeSRAL XD (produs Siemens) sau 9400AWY (produs Alcatel) sau similare; - in domeniul instalarii si mentenantei sistemelor de electroalimentare AC/DC sau invertor DC/AC (produs Antrice sau Powerware) sau similare. Se va prezenta CV-uri in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce le sustinexperienta profesionala (Formular F1). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport: - copii conform cu originalul ale diplomelor/ atestarilor/certificarilor/ recomandarilor de la furnizori/beneficiari/producatori de echipamente;
- copii conform cu originalul ale contractelor/ carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea siexperienta; - o declaratie de disponibilitate, Formularul F2).Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
Ofertantul va trebui sa prezinte un centralizator privind experienta similara si va completa Formularul 10 si Formularul 11. Ofertantul va demonstra ca, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor): - a furnizat produse similare (echipamente noi si piese de schimb aferente radarelor si/sau aferente componentei de comunicatii) de minim 620.000 euro fara TVA;
- a prestat servicii de mentenanta sisteme de supraveghere de minim 230.000 euro fara TVA;
Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anii de referinta (2011:1 euro = 4, 2391 lei, 2012:1 euro = 4, 4593 lei, pentru anii 2013 si 2014 se va folosi cursul euro comunicat de BCE la data publicarii anuntului de participare). Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE. Cerinta va fi indeplinita prin prezentarea a cel mult 2 contracte de furnizare ale caror valori insumate ating cel putin pragurile valorice de referinta si a cel mult 2 contracte de prestarii servicii ale caror valori insumate ating cel putin pragurile valorice de referinta.
Informatii privind asociatii/ subcontractantii.Pe langa celelalte documente solicitate in cadrul prezentei documentatii pentru fiecare dintre asociati, ofertantul va prezenta si urmatoarele documente:
a) Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii conform Formularului 9, completat de ofertant
indiferent daca are sau nu asociati/ subcontractanti. In situatia in care nu are asociati/ subcontractanti, ofertantul va face mentiunea ?NU ESTE CAZUL? in tabelul inclus in formular.
b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se
oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului-
Formular 16.c)Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.
Implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine un sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta in mod obligatoriu: Lista cu personalul cheie care va fi utilizat pentru
implementarea proiectului.(Formular F).In mod obligatoriu, acestia vor fi angajati ai operatorului economic, al unuia dintre
membrii de asociere in cazul unei asocieri sau colaboratori pe baza de contract.Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin
experienta profesionala(Formular F1).Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin
experienta profesionala(Formular F1).Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1).Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin
experienta profesionala(Formular F1).Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1).Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin
experienta profesionala(Formular F1).Se va prezenta un CV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin
experienta profesionala(Formular F1).Se va prezenta CV-uri in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce le sustin experienta profesionala (Formular F1).Se va prezenta Lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) pentru furnizarea de propuse propuse si Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) pentru serviciile prestate.In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Ofertantul va prezenta obligatoriu pentru furnizarile de produse si prestarile de servicii propuse ca experienta similara documente suport certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul furnizarii, tipul bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat furnizarea, valoarea furnizarii;
- beneficiarul prestarii, tipul serviciilor prestate, perioada in care s-a realizat prestarea, valoarea prestarii.Pe langa celelalte documente solicitate in cadrul prezentei documentatii pentru fiecare dintre asociati, ofertantul va prezentasi urmatoarele documente: a) Lista cuprinzand asociatii conform Formularului 9, completat de ofertant ndiferent daca are sau nu asociati. In situatia in carenu are asociati, ofertantul va face mentiunea ?NU ESTE CAZUL? in tabelul inclus in formular.b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asumaraspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderulasocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinireacontractului-Formular 16.c)Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratieprin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asocierelegalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine un sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent. Se va prezenta in copie certificata , ,conform cu originalul?, avizata de catre reprezentantul legal (semnatura sistampila); In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o are de indeplinit.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii: sa cunoasca in orice moment pozitia lor in clasament; sa nu cunoasca numarul ofertantilor; Pot vedea cea mai buna oferta.Pragul minim de licitare este de 1% din valoarea estimata. Licitatia electronica se desfasoara intr-o singura runda cu durata de 1 zi.Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare: Pretul ofertei. Nu se prelungeste licitatia electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2014 10:00
Locul: Sediul IGPF, Bucuresti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cate un reprezentant al fiecarui ofertant cu imputernicire si copie dupa CI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul pentru Frontierele Externe
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
1) ATENTIE: Avizul de securitate industriala se solicita DOAR pentru operatorul economic, indiferent de calitatea acestuia (lider, asociat) care va fi implicat in derularea activitatilor impuse de caietul de sarcini aferente COMPONENTEI DE COMUNICATII din cadrul Sistemului Integrat de Supraveghere din jud. Caras Severin.ln temeiul art.11 din OMAI nr.74/201O, publicat in MO, nr.193/201O, ofertantul(lider, asociat) va prezenta in cadrul documentelor de calificare ale ofertei avizul de securitate industriala emis de catre DIPI. Pentru obtinerea acestuia, ofertantul (lider, asociat) va adresa in timp util, cu minim 33 de zile inainte de data limita pentru primirea ofertelor, o solicitare scrisa autorit. contractante transmisa prin posta/prin reprezentant, la care va anexa(lipsa unui document, sau prezentarea acestuia intr-o alta forma decat cea solicitata, va duce la respingerea cererii de aviz de securitate): a)actul de infiintare, in copie legalizata;b)certificatul de inregistrare si certificatul constatator eliberat de ONRC, in copie legalizata; c)certificatul de atestare, cazierul fiscal si certificatul pentru inregistrare in scopuri de TVA;d)actele de identitate ale persoanelor care necesita acces la informatii clasificate secret de serviciu, incopie;e)declaratie prin care operatorul economic isi exprima acordul in privinta nemotivarii deciziei de neacordare a avizului de securitate industriala.In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea ca operatorul economic sa acceseze informatii clasificate "secrete de stat", acesta va solicita ORNISS eliberarea certificatului de securitate industriala si va implementa toate masurile de protectie a informatiilor clasificate secrete de stat. Neindeplinirea la timp a tuturor diligentelor necesare pentru obtinerea avizului/avizelor de securitate/certificatelor de securitate industriala de catre operatorii economici care doresc sa participe la procedura de achizitie publica, exonereaza autoritatea contractanta de oriceraspundere referitoare la obtinerea acestui aviz de securitate industriala.2)In cazul in care in urma et.finale delicit.electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.3)Pentru a accesa caietul de sarcini, se vor decripta ambele parti ale arhivei dupa care se vor extrage documentele.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul IGPF
Adresa postala: Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Tel. +40 213162598, Email: [email protected], Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 15:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer