Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mentenanta preventiva / predictiva la schimbatoare de caldura ( boilere de termoficare verticale si orizontale, racitori ulei, etc.)


Anunt de participare (utilitati) numarul 123519/14.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala:  str. Trandafirilor, nr.71, Localitatea:  Brazii de Sus, Cod postal:  107084, Romania, Punct(e) de contact:  Niculae Neicu, Tel. 0244-529312, Email:  [email protected], Fax:  0244-597767, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Mentenanta preventiva/ predictiva la schimbatoare de caldura ( boilere de termoficare verticale si orizontale, racitori ulei, etc.)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SC Dalkia Termo Prahova SRL ?punct de lucru com. Brazi
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 349, 670RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mentenanta preventiva/ predictiva la schimbatoare de caldura ( boilere de termoficare verticale si orizontale, racitori ulei, etc.)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531100-7 - Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mentenanta preventiva/ predictiva la schimbatoare de caldura ( boilere de termoficare verticale si orizontale, racitori ulei, etc.
Valoarea estimata fara TVA: 349, 670RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie participare-6900lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea cf. oug 34/2006
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 cf. oug 34/2006
3.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile F
4.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale5.Certificat constatator, in original sau copie legalizata, emis, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind cifra medie de afaceri : Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat699 340 lei (169 709, 76euro).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista a principalelor serviciisimilare executate in ultimii 3 ani
-declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice
- declaratie pe propria raspundere referitoare la asigurarea de personalde specialitate minim disponibil pentru derularea contractului
-declaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora
-copie dupa autorizatia ISCIR pentru montarea si repararea recipientelor metalice sub presiune-copie dupaautorizatiile ISCIR (C 4/1 -2010; C10/1? 2010; CR 9/1 ? 2010-copie certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001/2008sau echivalent pentru tipul de servicii solicitat
-copie certificate care atesta implementarea SR EN ISO14001 sau echivalent pentru tipul de servicii solicitat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PSL 2011-063
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.06.2011 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.06.2011 13:00
Locul: SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL- SALA LICITATII- COM.BRAZI, BRAZII DE SUS, STR. TRANDAFIRILOR, NR.71
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  STR.EMILE ZOLA, NR.4, Localitatea:  PLOIESTI, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244522445, Email:  [email protected], Fax:  0244522445
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Dalkia Termo Prahova SRL - Serviciul Juridic
Adresa postala:  STR. tRANDAFIRILOR, NR.71, Localitatea:  com Brazi, Brazii de Sus, Cod postal:  107084, Romania, Tel. 0244529312, Fax:  0244597767
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2011 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer