Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mentenanta preventiva / predictiva pentru mentinerea in stare buna de functionare a instalatiilor, efectuarea reviziilor tehnice si masuratori echipamente electrice, conform PE 116/94


Anunt de participare (utilitati) numarul 136386/08.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.71, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel. +40 244529312, Email: [email protected], Fax: +40 244597767, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu Raspundere Limitata
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Mentenanta preventiva/ predictiva pentru mentinerea in stare buna de functionare a instalatiilor, efectuarea reviziilor tehnice si masuratori echipamente electrice, conform PE 116/94
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: com.Brazi, Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr.71, jud. Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 128, 200 si 400, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea acordului cadru este de 400 000 RON , Valoarea cea mai mare a contractului subsecvent -128 200 RON;celelalte contracte se vor incheia in functie de necesitati, iar valoarea estimata in baza caruia se evalueaza ofertelea contractuluisubsecvent este 128 200 RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mentenanta preventiva/ predictiva pentru mentinerea in stare buna de functionare a instalatiilor, efectuarea reviziilor tehnice si masuratori echipamente electrice, conform PE 116/94 : Transformatoare cu racire naturala: 100 kVA ? 1000 kVA ;Transformatoare de curent :0, 4 kV, 6 kV;
Transformatoare de tensiune :0, 4 kV, 6 kV;Intrerupatoare de0, 4 kV, 6 kV, inclusiv dispozitivele de actionare;Separatoare de 0, 4 kV, 6 kV;Descarcatoare 0, 4 kV, 6 kV;Statii de 6 kV;Statii si distriblocuri de 0, 4 kV ;Electrocompresoare, electroventilatoare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mentenanta preventiva/ predictiva pentru mentinerea in stare buna de functionare a instalatiilor, efectuarea reviziilor tehnice si masuratori echipamente electrice, conform PE 116/94
Valoarea estimata fara TVA: intre 128, 200 si 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantumul 8 000 lei. Valabila 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, respectiv valabila pe toata perioada de derulare a procedurii pana la finalizarea acesteia.Se constituie conform art.86 al.(1) din HG.925/2006.Contul in care se va depune garantia de participare prin ordin de plata este: IBAN RO45 ABNA 3000 2641 0016 7351, deschis la RBS BANK- Ploiesti.Cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006, litera a).?(1) in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractantavaretine contestatorului din garantia de participare ? 4000 lei; Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice ofertant, la sediul autoritatii contractanteRestituirea garantiei de participare se va face in baza cererii de restituire depuse in original, de catre Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de executie lucrari 10% din valoarea de atribuire a contractului subsecvent.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie : conform art. 90din HG nr.925/2006. cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareVa fi depusa de: -candidat/ofertant;
-tert sustinator(daca este cazul)(formular A)
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-pentru ofertant Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1), d)din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-pentru tertul sustinator(formular B)Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 Va fi depusa de:
-candidat/ofertant;
-tert sustinator(daca este cazul)-subcontractant(daca este cazul)Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante;
D-nul Pavel Micka DIRECTOR GENERAL
D-na Lavinia Saniuta DIRECTOR ECONOMIC
D-nul Nicolae Neicu- SefServiciu AchizitiiD-nul Alexandru Teleru - Manager Unitate Exploatare Productie
D-na Gabriela Amira- Serv. Achizitii
D-nul Mihai Amira- Sef ExploatareElectric Automatizari
D-nul Silviu Paun - Exploatare Electric Automatizari
D-nul Cornel Constantinescu- Serv. Achizitii
D-nul Laurentiu Fleseriu - Exploatare Electric Automatizari
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) Certificat constatator(originalsau copie certificata"conform cu originalul" trebuie sa fie emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor-Eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.? 3314-Reparatii echipamente electrice.Va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau declaratie pe proprie raspundere in conf. cu art. 11 alineat 4 din HG925/2006 caz in care Certificat constatator va fi prezentat in original pentru conformitate documentul de ofertantul clasat pe primul loc inainta de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii.Autorizare ANREde tip A - incercari de echipamente si instalatii electrice si de tip E2 - executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelorIn cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati-respectiv subcontractantuldeclarat, daca e cazul-detine autorizatia solicitata si numaicu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea si daca sunt prezentate documente relevante in acest sens
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un ofertant/candidat din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefind o resursa transferabila.Prezentarea copiecu mentiunea ?conform cu originalul? dupa autorizatia ANREde tip A - incercari de echipamente si instalatii electrice si de tip E2 - executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra de afaceri globala
calculata ca medie anuala pe ultimi 3 ani sa fie minim=256400 lei. Se va folosi un curs mediu BNR care va fi utilizat la calculul nivelului minim impus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista a principalelor serviciicare se incadreaza in codul CPV 50532400-7efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.-prezentarea acel putin 1(unu) maxim 3(trei) documente/contracte/procese-verbalede receptie/ informatii relevantein indeplinirea contractului respectiv prin care sa confirme executia de lucrari a caror valoare sa fie minim 128 200 lei.
Personal tehnic de specialitatein vederea executarii lucrarilorsolicitate:
- min.1 electrician autorizat gradul IVB, cu calif.corespunzatoare RAE;
-min 1 electrician autorizat gradul IIB, cu diploma in profil electric;
-min. 1 subing/ing. avand diploma in profil electric;
- min2 electricieni calificati; min.2 electricieni autorizati gradul IVB, cu calific.coresp.conf RAE si experienta in execut. de lucrari in statii elect. si partea electrica a centralelor;
- minim 1 ing.sau subing., avand diploma in profil electric, cu experienta in executarea de lucrari de circuite secundare si protec. prin relee pentru centrale si statii elec.;
- min.4electricieni calificati;
- min.2 lacatus-mecanic;min 1specialist atestat de MEF (MEC) ca "responsabil tehnic cu executia" pe domeniul EA, subsectiunea 401, in conf.cu preved.legale in vigoare;
-min.1 specialist atestat de MDLPL "responsabil tehnic cu executia?;
Cu caracter minimal , candidatul trebuie sa dispuna de urmatoarele echipamente (sau echivalentul acestora) : aparat de masurare a rezistentei prizelor de pamant ? minim 1 buc;
megohmetru sau inductor 500 ? 2500 V t.c. ? minim 2 buc;trusa de incercari cu tensiune marita, 2 kV, cu declansare in caz de defect ? minim 1 buc;aparat pentru masurarea rigiditatii dielectrice a uleiului ? minim 1 buc;megohmetre de 1000 - 5000 V ? minim 2 buc;instalatie pentru masurat curenti de fuga ? minim 1 buc;aparat pentru masurarea rezistentei de contact ? minim 1 buc.
spatiu destinat serviciilor functionale/ puncte de lucru;atelier de reparatii electrice si prelucrari mecanice (dotat cu generator de sudura, bormasina fixa si portabila, electrocompresor, rotopercutor, polizor fix si mobil, strung, freza);
laborator masurari/ incercari electrice;
gospodarie ulei de transformator cu min 2 rezervoare de stocare ( 5000 l) si pompe tranzvazare; min 1cuptor/autoclava de uscare;
Personal autorizat INSEMEX pentru executarea de lucrari de reparatii la echipamente si instalatii in mediu antiex
Acord de asociere semnat de catre membrii asocierii, daca e cazul.
Declarare subcontractanti indiferent de nivelul de implicare
Se va prezenta de catre ofertant.
Certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO9001 sau echivalent, pentru sistemul de management al asigurarii calitatii sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi pentru tipul de servicii solicitate, de la ofertant conf. Art. 192 si 193 din OUG 34/2006, valabile la data deschiderii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PSL 2012-038
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2012 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In situatia in care egalitatea persista se va reoferta in plic inchis pana la departajare. Clarificari: fax +40 0244597767, [email protected] data limita de transmitere a raspunsului la clarifcari, conf. Art. 78, 79 din OUG 34/2006, in 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea op.ec.. Raspunsurile la clarificari, clarificarile din partea autoritatii contractante, notificarile, instiintarile privind aceasta procedura, vor fi publicate in SEAP, atasate la anuntul/Invitatia de participare, la sectionea Documentatie si clarificari, Op. ec. au obligatia de a urmarii/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anuntul/invitatia de participare, pana la data depunerii ofertelor/candidaturilor, pentru a lua cunostinta de acestea si de a se conforma conf. Legii nr. 346/2004 art. 16 alin. 2.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Dalkia Termo Prahova SRL - Serviciul Juridic
Adresa postala: Str.Trandafirilor , nr.71, jud. Prahova, Localitatea: com Brazi, Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel. +40 244529312, Fax: +40 244597767
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2012 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer