Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mentenanta preventiva / predictiva la echipamente dinamice ( pompe monoetajate si multietajate, ventilatoare, compresoare, ventilatoare de ceata si aer, etc. ) ?, din sectiile turbine, cazane si chimic


Anunt de participare (utilitati) numarul 125078/29.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala:  Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea:  Otopeni, Cod postal:  075150, Romania, Punct(e) de contact:  Oana Cornila, Tel. 0212041408, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0212041976, Adresa internet (URL):  www.otp-airport.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie nationala sub autoritatea MTI
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
servicii de elaborare a studiilor de prefezabilitate si de fezabilitate si fundamentare economico-financiara, aferente directiei de dezvoltare a Pct. de lucru a AIBB-AV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: sediul CNAB si Pct. de lucru AIHCB si AIBB-AV
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
elaborarea studiilor de prefezabilitate si de fezabilitate, precum si fundamentarea economico-financiara, aferente directiei de dezvoltare a Pct de lucru AIBB-AV
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71311200-3-Servicii de consultanta in domeniul sistemelor de transport (Rev.2)
71311300-4-Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
79400000-8-Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
studii de prefezabilitate si de fezabilitate, precum si fundamentare economico-financiara, aferente directiei de dezvoltare a Pct de lucru AIBB-AV
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare de 20.000 lei si garantie de buna executie de 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pt pers juridice romane: Declaratie de eligibilitate, Certificate privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat si local, Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, Certificat constatator si de inregistrare, emise de ONRC, Certificat de autorizatie emis de AACR pe numele ofertantului pentru elaborarea de studii de prefezabilitate si fezabilitate, pentru obiective de infrastructura aeroportuara Pt pers juridice straine: documente privind situatia personala similare celor pt pers jur rom, documente care dovedesc o forma de inregistrare in tara de origine si Certificat de autorizatie emis de AACR
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ca cifra medie anuala pe ultimii 3 ani, 2008, 2009, 2010 sa fie mai mare sau egala cu 900.000 Euro sau echivalentul in lei la cursul de 1 euro = 4, 2517 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara Se solicita ofertantului - in ultimii 3 ani cel putin un contract ce a avut ca obiect elaborarea de studii de profil (proiect implementat) pentru dezvoltare de infastructuri aeroportuare si fundamentare economico ? financiara avand ca obiect dezvoltarea infastructurii aeroportuare (plan de afaceri) pentru un aeroport international cu o capacitate de cel putin 7 milioane de pasageri/an +recomandari ale beneficiarilor 2. Resurse umane Se solicita ca ofertantul sa prezinte o lista cu personalul de care dispune si care va participa la elaborarea documentatiilor solicitate si minim urmatorii specialisti: -manager de proiect certificat pentru indeplinirea contractului cu o vechime de minim 3 ani in managementul de proiecte de natura celui ce formeaza obiectul contractului;specialisti in infrastructura aeroportuara, operare aeroport, relatii comerciale aeroportuare, siguranta aeronautica, securitate aeroportuara;specialisti pe tematica de mediu cu experienta in domeniul aeroportuar;specialisti prognoze trafic aeroportuar;specialisti planificarea aeroporturilor; specialisti planificarea afacerilor;specialisti analiza economica;specialisti cu experienta in legislatia romaneasca, respectiv: legislatia privind investitiile publice in Romania, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, aspecte de mediu, de aviatie, obtinerea de avize si acorduri necesare, etc.;CV-urile personalului care va participa la elaborarea documentatiilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.08.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2011 10:00
Locul: sediul CNAB
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nu se accepta oferte partiale pentru gama de servicii solicitate.Nu se accepta oferte alternative.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleos, nr 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA - Serviciul Juridic
Adresa postala:  Calea Bucurestilor , nr 224E, jud Ilfov, ,Localitatea:  Otopeni, Cod postal:  075150, Romania, Tel. 021/2041408, Fax:  021/2014990
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2011 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer