Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mentenanta preventiva/predictiva la rezervoare, filtre, conducte si cauciucari


Anunt de participare (utilitati) numarul 149204/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.89, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel. +40 244520312, Email: [email protected], Fax: +40 244597767, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu Raspundere Limitata
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Mentenanta preventiva/predictiva la rezervoare, filtre, conducte si cauciucari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SC Dalkia Termo Prahova SRL , com Brazi, jud Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 494, 834 si 1, 151, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor- anuale. Valoare Contractsubsecvent max -411 000, 00ron, contract subsecvent min-173 828, 00ron ;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mentenanta preventiva/predictiva la rezervoare, filtre, conducte si cauciucari
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50514200-3 - Servicii de reparare si de intretinere a rezervoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mentenanta preventiva/predictiva la rezervoare, filtre, conducte si cauciucari
Valoarea estimata fara TVA: intre 494, 834 si 1, 151, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantumul 20000 lei. Valabila 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, respectiv valabila pe toata perioada de derulare a procedurii pana la finalizarea acesteia. Se constituie conform art.86 al.(1) din HG.925/2006. Contul in care se va depune garantia de participare prin ordin de plata este: IBAN RO45 ABNA 3000 2641 0016 7351, deschis la RBS BANK- Ploiesti. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile, de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor. Cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006, litera a). ?(1) In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare ?4930, 99. lei; Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice Nota: Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii de restituire depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante( Formular III.1.1 din Sectiunea Formulare). Cuantumul garantiei de buna executie a contractului 5% din valoarea de atribuire a contractului subsecvent. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie : conform art. 90 din HG nr.925/2006. cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic va preciza clar in oferta optiunea aleasa dintre cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie In conformitate cu prevederile art.86 si 90 din HG nr.925/2006, modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de serviciii se constituie: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original(Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) valabila pentru toata perioada de valabilitate a contractului, care devine anexa la contract. sau - daca partile convin , prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti, suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Va fi depusa de : -ofertant/candidat-, candidat asociat-, -de tertul sustinator(daca este cazul)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriicompletare Formularul III.2.1.a din Sectiunea Formulare ? in original.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Va fi depusa de : -ofertant/candidat-, candidat asociat-, tertul sustinator(daca este cazul)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii completare Formularul III.2.1.b din Sectiunea Formulare. ? in original.3.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691Va fi depusa de : -ofertant/candidat-, candidat asociat, de tertul sustinator(daca este cazul).Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriicompletare Formularul III.2.1.c .din Sectiunea Formulare. ? in original.4.Persoanele cu functe de decizie din cadrul autoritatii contractante;D-nul Dr. ing. Noël Aime DIRECTOR GENERAL
D-na Lavinia Saniuta DIRECTORD-nul Gelu Gologan Sef Exploatare TurbineD-nul Ion DumitrescuCoordonator mentenantaD-nul Mircea CorneanuTehnolog
D-nul Marius Nicolescu Manager ExploatareProductieD-nul Dan RusuSef Exploatare Cazane
D-na Cristina Harea Sef Exploatare Chimic
D-nul Neicu Nicolae Sef Serviciu Achizitii
D-na Gabriela Amira Agent Contractari
D-nul Cornel Constantinescu Agent Contractari
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: completare Formularul III.2.1.d din Sectiunea Formulare. ? in original.6. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Observatie: In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu 1)Certificat constatator -informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita depunerii ofertelor -Eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic . Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? in care Certificatul constatator va fi prezentat in original pentru conformitate documentul de ofertantul clasat pe primul loc inainta de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii.2) In conformitate cu art. 46 alin.(2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.formular III.2.1.e-in original. 3) Documente edificatoare considerate necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.a) autorizatia ISCIR pentru montarea si repararea recipientelor metalice sub presiune cu parametrii P = 100 bar, T = 500 gr.C;b) autorizatia ISCIR pentru montarea si repararea conductelor metalice abur si apa fierbinte Pmax = 250 bar, Tmax = 570 grd.C;c)autorizatie ISCIR pentru executie de lucrari de examinare nedistructiva in domeniul PT, -lichide penetrante;d)autorizatie ISCIR pentru executie de lucrari de examinare nedistructiva in domeniulUT(g)-masurare de grosimi cu ultrasunete;e)autorizatie ISCIR pentru executie de lucrari de examinare nedistructiva in domeniul , UT(s)-examinare cu ultrasunete la suduri. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerintele de la litere a)- e) sunt considerate indeplinite daca unul din asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea din contract pentru care se solicita autorizarea respectiva.Autorizatiile trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor Vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? f)Autorizatii de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca ale ofertantului in conformitate cu HG 1425 /2006 Autorizatiile trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.Vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra de afaceri globala calculata ca medie anuala pe ultimi 3 ani , respectiv 2011, 2012, 2013 sa fie minim=822 000 lei.(pentru IMM-411 000 lei)Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.1-capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. 2- In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG34/2006. 3- Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. 2 de mai sus.
Modalitatea de indeplinire
se va completa si depune, in original, Formularul III.2.2.a din Sectiunea Formulare.
Bilant pe ultimii trei ani, respectiv 2010, 2011 si2012
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul? bilanturile contabile pentru anii: 2010, 2011, 2012. respectiv (inclusiv formular 20 si formular 30)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista a principalelor servicii prestate similare prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. -prezentarea a cel putin 1(unu) maxim 3(trei) contracte sau prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care sa confirme prestarea de servicii a caror valoare cumulata sa fie minim 411 000.00lei.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original: - Formularul III.2.3.a si Anexa Formular III.2.3.a din Sectiunea Formulare
a)Declaratie care contine informatii privind personalul tehnic de specialitate, pregatirea profesionala, calificarea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului si prezentarea CV-ului persoanei responsabile pe tema securitatii si sanatatii in munca;persoana responsabila asigurarea controlului calitatii; persoana responsabila cu derularea contractului b)Se solicita minim de personal: Se solicita minim urmatorul personal: -inginer termoenergetician-1
-maistri energeticieni--------2
-maistru pentru izolatori-----1-lacatusi mecanici-----------24
-macaragiu pod rulant------1
-sudori autorizati 111/141/311-6
-izolatori---------------------8
-montatori schela------------4
Modalitatea de indeplinire
a)Prezentare Formular III.2.3.b, prezentarea urmatoarelor CV-uri: - persoanei responsabile pe tema securitatii si sanatatii in munca.; - persoana responsabila asigurarea controlului calitatii; - persoana responsabila cu derularea contractului b)Se solicita lista cu personalul propus a desfasura activitatile solicitate in contract, conform formular Prezentare Formular III.2.3.b-in original; Nota : Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ: -inginer termoenergetician-1
-maistri energeticieni--------2
-maistru pentru izolatori-----1-lacatusi mecanici-----------24
-macaragiu pod rulant------1
-sudori autorizati 111/141/311-6
-izolatori---------------------8
-montatori schela------------4Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ
Declaratie pe proprie raspundere care contine informatii privind asigurarea tehnica propusa pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Se solicita detinerea/inchirierea de minim: ?automacara pentru sarcina max.25 tf-----1buc;
?mijloc de transport persoane pentru lucrari de interventie------1;
?autocamion / autoutilitara----1buc;
?un atelier de prelucrari mecanice- cu minim 3 strunguri ( un carusel si doua SN ), o freza, o masina de alezat si frezat cu ax orizontal, omasina statica de gaurit, o masina de rectificat, o raboteza;?invertoare de sudura---2 buc;
?aparate de sudura oxiacetilenica si argon-1 buc;
?statie de tratament termic
?laborator de control defectoscopic nedistructiv autorizat---1 buc;
?schele metalice autorizate pentru lucrari la estacadele de sustinere conducte etc.-3;
?DRL 1, 5 ÷ 5 t-1 buc ;
-dispozitive de ridicat-1, 5 ÷ 5 t---------3 ;
Modalitatea de indeplinire
Se solicita lista cu asigurarea tehnica pentru indeplinirea contractului, conform formular Prezentare Formular III.2.3.c si anexa la formular III.2.3c-in original;: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Acord de asociere semnat de catre membrii asocierii, daca e cazul.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formular III.2.3.d din Sectiunea Formulare. Daca acordul de asociere este incheiat in alta limba decat in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana
Declarare subcontractanti indiferent de nivelul de implicare
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze.Se va completa si depune, in original, Formular III.2.3.d si anexa Formular III.2.3.d din Sectiunea Formulare
certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO9001/2008 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a candidaturilor, pentru tipul de prestatii solicitat, de la ofertant
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta, in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO9001/2008 sau echivalent
certificate care atesta implementarea standardului de protectie a mediului ISO 14001/2005 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a candidaturilor, pentru tipul de prestatii solicitat, de la ofertant
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta, in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, certificate care atesta implementarea standardului de protectie a mediului ISO 14001/2005 sau echivalent,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PSL 2013-113
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2014 12:00
Locul: SC Dalkia Termo Prahova SRL Brazi, Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr.89, jud Prahova-sala licit
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantiilor pe baza de imputernicire scrisa in original. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe -Intre 3 si 5 agenti economici si criteriul de preselectie -ofertantul val.ctr.invocate ca exp.similara cea mai mare-100pct pt alte ofertanti Pn=(val.contracten /val contracte max)x100pct.-se vacompleta anexa 1 CRITERII DE PRESELECTARE.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Dalkia Termo Prahova SRL - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.89, Localitatea: com.Brazi, Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel. +40 244520312, Fax: +40 244597767
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 12:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer