Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mentenanta preventiva/predictiva si accidentale la turbinele cu abur nr.5, 6 de 105MW si nr.7 de 50 MW( parte mecanica si electrica)


Anunt de participare (utilitati) numarul 144227/08.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.89, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel. +40 244520312, Email: [email protected], Fax: +40 244597767, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu Raspundere Limitata
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Mentenanta preventiva/predictiva si accidentalelaturbinele cu abur nr.5, 6 de 105MW si nr.7 de 50 MW( parte mecanica si electrica)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.89
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 21 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 170, 050 si 3, 002, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite : Frecventa contractelor- anuale;Cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente/acorduluise regasesc in caietul de sarcini.Valoare contract subsecvent maxim-1129922, 00ron Valoare Contractsubsecvent nr.1 -765 067, 00 ron, contract subsecventnr.2-1129922, 00ron ;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mentenanta preventiva/predictiva si accidentalelaturbinele cu abur nr.5, 6 de 105MW si nr.7 de 50 MW( parte mecanica si electrica)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532300-6 - Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mentenanta preventiva/predictiva si accidentalelaturbinele cu abur nr.5, 6 de 105MW si nr.7 de 50 MW( parte mecanica si electrica)
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 170, 050 si 3, 002, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
21 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantumul 60000lei. Valabila 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, respectiv valabila pe toata perioada de derulare a procedurii pana la finalizarea acesteia.Se constituie conform art.86 al.(1) din HG.925/2006.Contul in care se va depune garantia de participare prin ordin de plata este: IBAN RO45 ABNA 3000 2641 0016 7351, deschis la RBS BANK- Ploiesti. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile, de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.Cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006, litera a).?(1)In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractantavaretine contestatorului din garantia de participare ?6 782lei; Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.Nota: Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii de restituire depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante( Formular III.1.1 din Sectiunea Formulare). Cuantumul garantiei de buna executie a contractului 5% din valoarea de atribuire a contractului subsecvent.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie : conform art. 90din HG nr.925/2006. cu modificarile si completarile ulterioare si art.1 din HG1045/2011.Operatorul economic va preciza clar inofertaoptiunea aleasa dintre celedoua modalitati de constituirea garantiei de buna executieIn conformitate cu prevederile art.86 si 90din HG nr.925/2006, modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de serviciii se constituie: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original(Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) valabila pentru toata perioada de valabilitate a contractului, care devine anexa la contract.sau- daca partile convin , prin retineri succesivedin sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti, suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareVa fi depusa de : -ofertant/candidat-, candidat asociat-, -de tertul sustinator(daca este cazul)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii completare Formularul III.2.1.a din Sectiunea Formulare ? in original.2Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Va fi depusa de : -ofertant/candidat-, candidat asociat-, -de tertul sustinator(daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriicompletare Formularul III.2.1.bdin Sectiunea Formulare. ? in original.3Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691Va fi depusa de : -ofertant/candidat-, candidat asociat-, subcontractant -de tertul sustinator(daca este cazul)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
completare Formularul III.2.1.c .din Sectiunea Formulare. ? in original
Persoanele cu functe de decizie din cadrul autoritatii contractante;
D-nul Dr. ing. Noël Aime DIRECTOR GENERAL
D-na Lavinia Saniuta DIRECTORD-nul Gelu Gologan Sef Exploatare TurbineD-nul Anghel GabrielExploatare TurbineD-nul Mihai AmiraSef Exploatare Electric Automatizari
D-nul Laurentiu FleseriuExploatare Electric AutomatizariD-nul Neicu Nicolae Sef Serviciu Achizitii
D-na Gabriela Amira Agent Contractari
D-nul Cornel Constantinescu Agent Contractari
4Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: completare Formularul III.2.1.d din Sectiunea Formulare. ? in original 5Cerinta referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat inclusiv cele referitoare la bugetul localModalitatete de indeplinireCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ? original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. 1Certificat constatator -informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita depunerii ofertelor -Eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic . Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cazin care Certificatulconstatator va fi prezentat in original pentru conformitate documentul de ofertantul clasat pe primul loc inainta de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii2In conformitate cu art. 46 alin.(2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.Se va prezenta formular III.2.1.e-in original.3Documente edificatoare considerate necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.a)Autorizatie ANRE destinata executiei si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI conform ordin ANRE89/2009 b) autorizatia ISCIR pentru montarea si repararea recipientelor metalice sub presiune cu parametrii P = 100 bar, T = 500 gr.C, in conformitate cu legea 64/2008 si prescriptie tehnica ISCIR -CR4/2009;c) autorizatia ISCIR pentru montarea si repararea conductelor metalice abur si apa fierbinte Pmax = 250 bar, Tmax = 570 grd.C;in conformitate cu legea 64/2008 si prescriptie tehnica ISCIR -CR4/2009;d) autorizatie ISCIR pentru repararea, reglarea si verificarea a supapelor de siguranta cu parametrii 10 = DN = 350 mm, P = 200 bar-in conformitate cu legea 64/2008 si prescriptie tehnica ISCIR -CR4/2009;
e)autorizatie ISCIR pentru executie de lucrari de examinare nedistructiva in domeniul PT, -lichide penetrante-in conformitate cu legea 64/2008; f)autorizatie ISCIR pentru executie de lucrari de examinare nedistructiva in domeniulUT(g)-masurare de grosimi cu ultrasunete, in conformitate cu legea 64/2008;g)autorizatie ISCIR pentru executie de lucrari de examinare nedistructiva in domeniul , UT(s)-examinare cu ultrasunete la suduri, in conformitate cu legea 64/2008 j)autorizatie ISCIR pentru executie de lucrari de examinare nedistructiva in domeniul , RT(y)-examinare cu radiatii penetrante, in conformitate cu legea 64/2008;h)autorizatie CNCAN pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear (detinere, utilizare, transport materiale radioactive-pentrulaborator gamma), in conformitate cu legea 111/1996 i)atestat INSEMEXpentru privind capacitatea realizarii de activitati de reparatii si mentenanta la instalatii din arii cu potential explozive-in conformitate cu normativul NEx 01-06/24.04.2007.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerintelede la litere a)- i) sunt considerate indeplinite daca unul din asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea din contract pentru care se solicita autorizarea respectiva.Autorizatiile trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor Vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.4Document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.-Autorizatiiledefunctionaredinpunctdevederealsecuritatiisisanatatiiinmuncasialprotectieimediuluialeofertantului, in conformitate cu HG1425/2006. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca toti asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva Autorizatiile trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor Vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundereprivind asigurarea riscului profesional
Modalitatea de indeplinire
Se solicita depunerea de polite/contracte sau alte documente edificatoare privind asigurarea personalului impotrivea riscurilor profesionale- original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. Vorfi prezentate decatre ofertantul castigator la semnarea contractului . Aceste documente vor face parte integranta din acordul cadru sicontract.
Bilant pe ultimii trei ani, respectiv 2010, 2011 si2012
Modalitatea de indeplinire
-Se vor prezenta in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul? bilanturile contabile pentru anii: 2010, 2011, 2012. In cazul in care exista operatori economici care nu au depus inca bilantul pe anul 2012 se vor accepta orice alte documente relevante ale operatorilor economici din care sa rezulte cifra de afaceri a anului respectiv
declaratie privind cifra de afaceri globala
calculata ca medie anuala pe ultimi 3 ani sa fie minim=2 259 844 lei.(pentru IMM-1 129 922 lei) Se va folosi un curs mediu BNR care va fi utilizat la calculul nivelului minim impus 1-capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.2- In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)din OUG34/2006. 3- Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. 2 de mai sus.
Modalitatea de indeplinire
se va completa si depune, in original, FormularulIII.2.2.a din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declarare subcontractanti indiferent de nivelul de implicare
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe propria raspundere privindpartea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontractezeSe va completa si depune, in original, Formular III.2.3.d si anexa Formular III.2.3.d din Sectiunea Formulare.
Acord de asociere semnat de catre membrii asocierii, daca e cazul.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formular III.2.3.d din Sectiunea Formulare.
Daca acordul de asociere este incheiat in altalimba decat in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana
Declaratie pe proprie raspundere care contine informatii privind asigurarea tehnica propusa pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Se solicita detinerea/inchirierea de minim:
automacara pentru sarcina max.25 tf---------1
-mijloc de transport persoane pentru lucrari de interventie---1autocamion / autoutilitara-----------------------1;
-un atelier de prelucrari mecanice cu minim 3 strunguri ( un carusel si doua SN ), o freza, o masina de alezat si frezat cu ax orizontal, omasina statica de gaurit, o masina de rectificat, o raboteza-pentru reconditionat armaturi si cvonfectii piese schimb;
-un atelier de tinichigerie dotat cu minim o masina de roluit, o masina de bordurat, o ghilotina, un abkant ?1;
-un autolaborator de incercari electrice-----------1;
-stand de echilibrari pentru turatii joase pentru rotoare de turbina ?------------------------------1
- stand de echilibrari pentru turatii nominala rotoare de pompe si motoare ?-------------------1
-un stand autorizat ISCIR ( P.T.C4 ) de verificare si reglare supape;
--------------------------------------------1- convertizoare de sudura-executie suduri in instalati----2;
- aparate de sudura oxiacetilenica si argon-executie reparatie conducte-------------------------2;
-dispozitiv de rectificare a vanelor in instalatii-pentru reconditionarea armaturilor in instalatii---1
-statie de tratament termic-pentru tratamentul termi a sudurilor la condule din otel aliat----------1;
-un laborator de control defectoscopic nedistructiv autorizat-1;
-schele metalice autorizate--------------------3 schele
-truse pentru masuratori geometrice de precizie-2-echipamente /dispozitive speciale pentru alinierea, centrarea si cuplarea arborilor ?-------1;
-dispozitive de ridicat-1, 5 ÷ 5 t-----------------------3 ;
-echipament pentru masuratori vibratii cu posibilitate de efectuare diagnoza si interpretare rezultate-----1;
-truse speciale, dispozitive si echipamente necesare pentru realizarea lucrarilor in instalatiile electrice aferente ( 0, 4 KV; 6KV; 35 si 110KV ) ): mimim megohmetru 1000V, voltmetru 1000V, ;
-dispozitive pentru demontare / montare rulmenti; cuple; subansamble pompe si electromotoare----------2;
--turn de decuvare--------------------------------------1.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita lista cu asigurarea tehnica pentru indeplinireacontractului, conform formular Prezentare Formular III.2.3.c si anexa la formular III.2.3c-in original;
Nota : Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Declaratie care contine informatii privind personalul tehnic de specialitate, pregatirea profesionala, calificarea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.Se solicita minim urmatorul personal:
-persoana responsabila cu securitatea muncii--1;
-persoana responsabila cu asigurarea controlului calitatii--1;
-persoana responsabila cu derularea contractului---1;
-inginer termoenergeticieni-2;
-maistri energeticieni--------3;
-maistru pentru izolatori-----1;
-maistru electrician-----------1;
-lacatusi mecanici-----------20;
-electricieni------------------6;
-electromecanici------------ 6;
-macaragiu pod rulant------2;
-sudori autorizati 111/141/311-- 8;
-izolatori---------------------4;
-montatori schela------------4;
-zidari------------------------ 2;
-tinichigii--------------------2;
-prelucratori prin aschiere-6.
Modalitatea de indeplinire
a)Prezentare Formular III.2.3.b, prezentarea urmatoarelorCV-uri:
-persoanei responsabile pe tema securitatii si sanatatii in munca.;
-persoana responsabila asigurarea controlului calitatii;
-persoana responsabila cu derularea contractuluib)Se solicita lista cu personalul propus a desfasura activitatile solicitate in contract, conform formular Prezentare Formular III.2.3.b-in original;Nota : Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
lista a principalelor servicii prestate similare prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.-prezentarea acel putin 1(unu) maxim 3(trei) certificate/documente/contracte emise de beneficiari prin care sa confirme prestarea de servicii a caror valoare cumulata sa fie minim 1 129 922lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original:
- Formularul III.2.3.a si Anexa Formular III.2.3.a din Sectiunea Formulare
certificate care atesta implementarea standardului de protectie a mediului ISO 14001/2005 sau echivalent, valabil la data limita depunerii candidaturilor, pentru tipul de prestatii solicitat, de la ofertant
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta, in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, certificate care atesta implementarea standardului de protectie a mediuluiISO 14001/2005 sau echivalent,
certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO9001/2008 sau echivalent, valabil la data limita depunerii candidaturilor, pentru tipul de prestatii solicitat, de la ofertant
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta, in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO9001/2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PSL 2013-031
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2013 14:00
Locul: sala licitatii-SC Dalkia Termo Prahova SRL, com Brazi, str. Trandafirilor , nr.89, jud. Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantiilor pe baza de imputernicire scrisa in original. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Preselectarea in functie de experienta in executia de contracte similare.-conf altgorit: a)pentru val. ctr.cea mai mare din contractele invocate ca experienta similara-100pct;b)pentru alta valoare a ctr. se acorda: Pn= (val. ctr.n / val. ctr.max)x100pct;Pentru evaluare se va completa- -Anexa 1CRITERII DE PRESELECTARE inclusiv anexa 1a.Selectarea se va face in ordinea punctajului maxim obtinut de fiecare ofertant.In cazul in care, numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anunt, autoritatea contractanta are dreptul: fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, fie de a continua procedura numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In situatia in care egalitatea persista se va reoferta in plic inchis pana la departajare. Clarificari: fax +40 0244597767, [email protected] data limita de transmitere a raspunsului la clarificari, conf. Art. 78, 79 din OUG 34/2006, in 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea op.ec.. Raspunsurile la clarificari, clarificarile din partea autoritatii contractante, notificarile, instiintarile privind aceasta procedura, vor fi publicate in SEAP, atasate la anuntul/Invitatia de participare, la sectiunea Documentatie si clarificari, Op. ec. au obligatia de a urmarii/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anuntul/invitatia de participare, pana la data depunerii ofertelor/candidaturilor, pentru a lua cunostinta de acestea si de a se conforma conf. Legii nr. 346/2004 art. 16 alin. 2. Termen raspuns 3 zile
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Dalkia Termo Prahova SRL - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr. 89, Localitatea: com Brazi, Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel. +40 244520312, Fax: +40 244597767
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2013 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer