Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mentenanta preventiva/predictiva si accidentale pentru mentinerea in stare buna de functionare a instalatiilor electrice , efectuarea reviziilor tehnice reglementate si masuratori echipamente electrice 110kV/35Kv conform PE 119/94


Anunt de participare (utilitati) numarul 145685/09.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.89, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel. +40 244520312, Email: [email protected], Fax: +40 244597767, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu Raspundere Limitata
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Mentenanta preventiva/predictiva si accidentalepentru mentinerea in stare buna de functionare a instalatiilor electrice , efectuarea reviziilor tehnice reglementate si masuratori echipamente electrice 110kV/35Kv conform PE 119/94
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Brazi, Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr.89, jud Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 697, 594 si 899, 976RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor- anuale;Cantitatile ale contractelor subsecvente/acorduluise regasesc in caietul de sarcini. Valoare Contractsubsecvent max.-350000, 00 RON.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mentenanta preventiva/predictiva si accidentalepentru mentinerea in stare buna de functionare a instalatiilor electrice , efectuarea reviziilor tehnice reglementate si masuratori echipamente electrice 110kV/35Kv conform PE 119/94
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mentenanta preventiva/predictiva si accidentalepentru mentinerea in stare buna de functionare a instalatiilor electrice , efectuarea reviziilor tehnice reglementate si masuratori echipamente electrice 110kV/35Kv conform PE 119/94
Valoarea estimata fara TVA: intre 697, 594 si 899, 976RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantumul 17000lei. Valabila 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, respectiv valabila pe toata perioada de derulare a procedurii pana la finalizarea acesteia.Se constituie conform art.86 al.(1) din HG.925/2006.Contul in care se va depune garantia de participare prin ordin de plata este: IBAN RO45 ABNA 3000 2641 0016 7351, deschis la RBS BANK- Ploiesti. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile, de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.Cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006, litera a).?(1)In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractantavaretinecontestatorului din garantia de participare ?4679, 98. lei; Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatieRetinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publiceNota: Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii de restituire depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante( Formular III.1.1 din Sectiunea Formulare). Cuantumul garantiei de buna executie a contractului 5% din valoarea de atribuire a contractului subsecvent.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie : conform art. 90din HG nr.925/2006. cu modificarile si completarile ulterioare.Operatorul economic va preciza clar inofertaoptiunea aleasa dintre celedoua modalitati de constituirea garantiei de buna executieIn conformitate cu prevederile art.86 si 90din HG nr.925/2006, modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de serviciii se constituie: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original(Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) valabila pentru toata perioada de valabilitate a contractului, care devine anexa la contract.sau- daca partile convin , prin retineri succesivedin sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti, suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fondur proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Va fi depusa de : -ofertant/candidat-, candidat asociat-, -de tertul sustinator(daca este cazul)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
completare Formularul III.2.1.a din Sectiunea Formulare ? in original.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Va fi depusa de : -ofertant/candidat-, candidat asociat-, tertul sustinator(daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii completare Formularul III.2.1.bdin Sectiunea Formulare. ? in original.3.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691Va fi depusa de : -ofertant/candidat-, candidat asociat, de tertul sustinator(daca este cazul).Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriicompletare Formularul III.2.1.c .din Sectiunea Formulare. ? in original.4.Persoanele cu functe de decizie din cadrul autoritatii contractante;
D-nul Dr. ing. Noël Aime DIRECTOR GENERAL
D-na Lavinia Saniuta DIRECTORD-nul Alexandru Teleru ManagerExploatare Productie
D-nul Mihai Mirel AmiraSef Exploatare Electric Automatizari
D-nul Laurentiu Fleseriu Inginer EnergeticianD-nul Neicu Nicolae Sef Serviciu Achizitii
D-na Gabriela Amira Agent Contractari
D-nul Cornel Constantinescu Agent Contractari
D-ra Gabriela Spanu Responsabil Mediu
D-na Raluca Naum Inspector Mediu
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: completare Formularul III.2.1.d din Sectiunea Formulare. ? in original 5.Cerinta referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat inclusiv cele referitoare la bugetul local.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ? original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. 1)Certificat constatator -informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita depunerii ofertelor -Eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic . Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? in care Certificatulconstatator va fi prezentat in original pentru conformitate documentul de ofertantul clasat pe primul loc inainta de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii.2) In conformitate cu art. 46 alin.(2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.formular III.2.1.e-in original.
3) Documente edificatoare considerate necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.a) Atestat emis de A.N.R.E. privind executia de lucrari in statii de transformare, respectiv E2 in conformitate cu ordin ANRE23/2013;b) Atestat emis de A.N.R.E. pentru incercari de echipamente si instalatii electroenergetice tipA in conformitate cu ordin ANRE23/2013; c) atestat INSEMEXpentru privind capacitatea realizarii de activitati de reparatii si mentenanta la instalatii din arii cu potential explozive in conformitate cu cerintele normativului NEX 01-06/25.04.2007;In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerintelede la litere a)- c) sunt considerate indeplinite daca unul din asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea din contract pentru care se solicita autorizarea respectiva.Autorizatiile trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor
Vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
d)Autorizatiidefunctionaredinpunctdevederealsecuritatiisisanatatiiinmuncaaleofertantuluiin conformitate cu HG 10425 /2006 Autorizatiile trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.Vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra de afaceri globala
calculata ca medie anuala pe ultimi 3 ani sa fie minim=700 000 lei.(pentru IMM-350 000 lei)Se va folosi un curs mediu BNR care va fi utilizat la calculul nivelului minim impus
1-capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.2- In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)din OUG34/2006.3- Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. 2 de mai sus.
Modalitatea de indeplinire
se va completa si depune, in original, FormularulIII.2.2.a din Sectiunea Formulare.
Bilant pe ultimii trei ani, respectiv 2010, 2011 si2012
Modalitatea de indeplinire
-Se vor prezenta in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul? bilanturile contabile pentru anii: 2010, 2011, 2012. In cazul in care exista operatori economici care nu au depus inca bilantul pe anul 2012 se vor accepta orice alte documente relevante ale operatorilor economici din care sa rezulte cifra de afaceri a anului respectiv
(inclusiv formular 20 si formular 30)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista a principalelor servicii prestate similare prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.-prezentarea acel putin 1(unu) maxim 3(trei) contracte sau prin prezentarea unor certificate/documenteemise sau contrasemnat de o autoritate oride catre clientul privat beneficiarprin care sa confirme prestarea de servicii a caror valoare cumulata sa fie minim350 000, 00lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original:
- Formularul III.2.3.a si Anexa Formular III.2.3.a din Sectiunea Formulare
a)Declaratie care contine informatii privind personalul tehnic de specialitate, pregatirea profesionala, calificarea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului si prezentarea CV-ului persoanei responsabile pe tema securitatii si sanatatii in munca;persoana responsabila asigurarea controlului calitatii; persoana responsabila cu derularea contractului
b)Se solicita minim de personal:
Se solicita minim urmatorul personal:
-inginer termoenergeticieni-1
-maistri energeticieni--------2
-electricieni autorizati------12
-electromecanici------------ 4
-macaragiu -------------------2
Modalitatea de indeplinire
a)Prezentare Formular III.2.3.b, prezentarea urmatoarelorCV-uri:
- persoanei responsabile pe tema securitatii si sanatatii in munca.;
- persoana responsabila asigurarea controlului calitatii;
- persoana responsabila cu derularea contractuluib)Se solicita lista cu personalul propus a desfasura activitatile solicitate in contract, conform formular Prezentare Formular III.2.3.b-in original;
Nota : Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.-inginer termoenergeticieni-1
-maistri energeticieni--------2
-electricieni autorizati------12
-electromecanici------------ 4
-macaragiu -------------------2Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Declaratie pe proprie raspundere care contine informatii privind asigurarea tehnica propusa pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Se solicita detinerea/inchirierea de minim:
-automacara pentru sarcina max.25 tf--------------1
-mijloc de transport persoane pentru lucrari de interventie----1;
-autocamion / autoutilitara-----------1;
-un autolaborator de incercari electrice------------1;
-schele metalice autorizate----------2 schele
-dispozitive de ridicat-1, 5 ÷ 5 t---------------3 ;
-truse speciale, dispozitive si echipamente necesare pentru realizarea lucrarilor in instalatiile electrice aferente ( 35 si 110KV ): mimim megohmetru 1000V, voltmetru 1000V;
--turn de decuvare----------------1;
-rezervoare de stocare ulei pentru minim 25 000litri (metrologat)- ----------1;
--rezervoare de stocare ulei pentru minim 5 000litri (metrologat) --------------2;
-autocisterna pentru produse petroliere minim 5 000litri-------1.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita lista cu asigurarea tehnica pentru indeplinireacontractului, conform formular Prezentare Formular III.2.3.c si anexa la formular III.2.3c-in original;: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Acord de asociere semnat de catre membrii asocierii, daca e cazul.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formular III.2.3.d din Sectiunea Formulare.Daca acordul de asociere este incheiat in altalimba decat in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana
Declarare subcontractanti indiferent de nivelul de implicare
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe propria raspundere privindpartea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontractezeSe va completa si depune, in original, Formular III.2.3.d si anexa Formular III.2.3.d din Sectiunea Formulare.
certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO9001/2008 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a candidaturilor, pentru tipul de prestatii solicitat, de la ofertant
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta, in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO9001/2008 sau echivalent
certificate care atesta implementarea standardului de protectie a mediului ISO 14001/2005 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a candidaturilor, pentru tipul de prestatii solicitat, de la ofertant
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta, in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, certificate care atesta implementarea standardului de protectie a mediuluiISO 14001/2005 sau echivalent,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PSL 2013-033
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.08.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2013 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantiilor pe baza de imputernicire scrisa in original. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe -Intre 3 si 5 agenti economici si criteriul de preselectie -ofertantul val.ctr.invocate ca exp.similara cea mai mare-100pct pt alte ofertanti Pn=(val.contracten /val contracte max)x100pct.-se vacompleta anexa 1 CRITERII DE PRESELECTARE.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Dalkia Termo Prahova SRL - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.89, Localitatea: com Brazi, Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel. +40 244520312, Fax: +40 244597767
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2013 07:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer