Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mentenanta sistemului de stingere a incendiilor si climatizare din cadrul APDRP


Anunt de participare numarul 147839/09.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa postala: Strada Stirbei Voda 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010103, Romania, Punct(e) de contact: Alexandru Mihai, Tel. +40 318602742, In atentia: Alexandru Mihai, Email: [email protected], Fax: +40 213101629, Adresa internet (URL): www.apdrp.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Mentenanta sistemului de stingere a incendiilor si climatizare din cadrul APDRP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 341, 327.25RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este - 812468.70. Informatii cu privire la calendarul estimativ al contractelor subsecvente si estimari ale cantitatilor minime si maxime ce vor face obiectul acordului cadru se regasesc in Caietul de Sarcini la pct.3.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mentenanta sistemului de stingere a incendiilor si climatizare din cadrul APDRP : Inlocuirea agentului de stingere, inlocuirea componentelor defecte sau lipsa (acolo unde este cazul), presurizarea stingatorului, etichetarea stingatorului, prelungirea garantiei stingatorului, curatarea periodica a aparatelor de climatizare, verificarea sistemelor de stingere a incendiilor, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor livrate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
42512000-8-Instalatii de climatizare (Rev.2)
44480000-8-Diverse echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Informatii cu privire la estimarile cantitatilor minime si maxime ce vor face obiectul acordului cadru se regasesc in Caietul de Sarcini la pct.3.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 341, 327.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2% din val estim Ac Cadru fara TVA: 26.826, 54Lei.Perioada de valab a garant trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valab a ofertei.Conf art. 86, alin.1 din HG nr. 925/2006, Garantia se va depune in original si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari.In cazul in care instrumentul de garantare va fi emis de catre o societate bancara, modul de constituire a garantiei de participare va fi Scrisoare de Garantie pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica F. 24, cu posibilitatea preluarii acestuia si in cazul emiterii instrumentului de garantare de catre o societate de asigurari.In cazul formularii unei contesta?ii impotriva procedurii de atribuire, conf Art. 2781, lit. (c) din OUG nr. 34/2006, se va avea in vedere faptul ca ?In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va re?ine contestatorului din garan?ia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 5.121, 33 lei, rezultata in urma aplicarii prevederilor art. 2781, lit. (b) din OUG nr. 34/2006 b) intre 420.000 lei si 4.200.000 lei inclusiv ? 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei.Ofertantul va avea posibilitatea de a constitui garantia de participare si prin virament bancar, in cuantum de 2% din valoarea estimata a achizi?iei, avand urmatoarele date: Titular cont: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.Nr. Cont: RO37TREZ7005005XXX000177, Deschis la: A.T.C.P.M.B.Data de referinta pentru care se va realiza echivalenta leu/euro/alta valuta este data publicarii Anuntului de Participare in SEAP, la cursul leu/euro/alta valuta stabilit de catre BNR. Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 10 % din valoarea contractului subsecvent atribuit fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari.In cazul in care instrumentul de garantare va fi emis de catre o societate bancara, modul de constituire a garantiei de buna executie va fi scrisoare de garantie bancara ? Formular nr. 22, cu posibilitatea preluarii acestuia si in cazul emiterii instrumentului de garantare de catre o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, Masura de asistenta tehnica
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii pentru evaluarea respectarii cerintelor: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta va solicita informatii direct de la autoritatile competente.Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata/ lizibila semnata si ?tampilata cu apostila "conform cu originalul?.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtari.Formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:
1. Formularul 5 ? Declaratie privind eligibilitatea;2. Formularul 6 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;3. Formularul 4 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura;4. Formularul 24 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;5. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractor) va confirma prin intermediul unei Declara?ii, faptul ca a luat la cunostinta de prevederile art. 69 indice 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Functiile de decizie la nivelul Autoritatii Contractante sunt reprezentate de catre Dl. George Octavian TURTOI - Director General, Dl. David Eugen POPESCU ? Director General Adjunct Plati, Dl. Daniel IFRIM? Director Direc?ia IT, Denisa Cristina DUMITRU ? Director Directia pentru Gestiunea Performantelor Profesionale si Recrutare, Dl. Cristian IVANOIU ? Sef Serviciu Achizitii, Dl.Iulian BOBE ? Director Directia Asistenta Tehnica si Leader, Dl. Alexandru MIHAI ? expert Directia Asistenta tehnica si Leader, Serviciul Asistenta Tehnica.
6. Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidate, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscal competenta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
7. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
8. Certificat pentru plata CAS (pentru statele unde este aplicabil).
9. Cazier judiciar al companiei, sau echivalent (pentru statele unde este aplicabil).
(Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006 modificata si completata. a) Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domeniul de activitate si faptul ca acesta nu este in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
b) Ofertantul trebuie sa fie atestat de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
c) Ofertantul trebuie sa fie atestat de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.
d) Ofertantul trebuie sa fie atestat de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta pentru executarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
e) Ofertantul va prezenta pentru echipamentele de stingere incendii ? stingatoare de tip G5 ? autorizatie din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si repararea a stingatoarelor de incendiu
Cerintele mentionate mai sus se impun potrivit urmatoarelor reglementari:
- OMAI 262/ 2010 privind Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
- OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
- OMAI nr. 87/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala medie a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) care vizeaza activitatea din ultimii trei ani (2010, 2011, 2012), trebuie sa fie de cel putin echivalentul a 160.000 euro.Se vor atasa documente justificative din care sa reiasa cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valorile vor fi exprimate la cursulmediu anual leu/ valuta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: ANUL CURS EURO/LEI2010 -4, 21222011 -4, 23912012- 4, 4593Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.Se vor atasa documente justificative din care sa reiasa cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012.Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 7 ? Informatii generale.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat(inclusiv liderul) va prezenta acest formular.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca a asigurat servicii de monitorizare informatica a sistemelor de climatizare, in ultimii trei ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, iar valoarea acestor servicii trebuie sa fie de cel putin echivalentul a 60.000 euro fara TVA.(se pot depune contracte care contin ambele componente: livrare bunuri similare aferente monitorizarii sistemelor de climatizare si servicii monitorizare informatica)
Se solicita completarea Formularului nr. 8 ? Declaratie privind lista principalelor livrari de echipamente in ultimii 3 ani.
2. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a prestat, in ultimii trei ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, servicii dementenanta si reparatie de echipamente climatizare si stingere incendiu, similare celor specificate in cadrul Caietului de Sarcini, iar valoarea trebuie sa fie de cel putin echivalentul a 80.000 euro fara TVA.(se pot depune contracte care contin ambele componente: livrare bunuri si servicii mentenanta)
Se solicita completarea Formularului nr. 8 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.
3.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune pentru prezentul contract de cel putin 3 tehnicieni capabili sa furnizeze mentenanta si sa implementeze:
- sistemele de climatizare- buteliile de aerosoli Stat X G5
- sistemele si instalatiile de semnalizare si alertare in caz de incendiu;
Ofertantul (operator economic sau oricare dintre membrii asocierii de operatori economici) trebuie sa fie atestat pentru un sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa completeze: - Formular nr. 8 ? Declaratie privind lista principalelor livrari de echipamente in ultimii 3 ani- Formular nr. 9 ? Fisa de experienta similaraPentru fiecare prestare de servicii mentionate in lista Formularului 8 se vor atasa documente justificative ce vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul livrarilor furnizate;
- tipul livrarilor furnizate;
- perioada in care s-au realizat livrarile furnizate;
- valoarea livrarilor furnizate.Recomandarile/certificarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a bunurilor livrate ori de catre clientul privat beneficiar al bunurilor livrate. Daca recomandarile/certificarile sunt depuse in copie, se va mentiona ?conform cu originalul? si vor fi insotite de semnatura deponentului.Valorile pot fi exprimate atat in alte valute cat si in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv( 2010, 2011 si 2012 ). Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE. Aceasta prevedere se aplica in toate cazurile ce privesc conversie valutara.Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa completeze: - Formular nr. 8 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani- Formular nr. 9 ? Fisa de experienta similaraPentru fiecare prestare de servicii mentionata in lista Formularului 8 se vor atasa documente justificative ce vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul serviciilor prestate;
- tipul serviciilor prestate;
- perioada in care s-au realizat serviciile prestate;
- valoarea serviciilor prestate.Recomandarile/certificarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a serviciilor prestate ori de catre clientul privat beneficiar al serviciilor prestate.Daca recomandarile/certificarile sunt depuse in copie, se va menttiona conform cu originalul? si vor fi insotite de semnatura deponentului.Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin 3 persoane calificate pentruimplementarea in conditii optime a sistemelor ce sunt achizitionate conform documentatiei de atribuire, pentru care se vor prezenta CV-uri si recomandari care atesta capacitatea acestora de a furniza mentenanta si implementarea sistemelor de climatizare.Ofertantul va depune in original sau copii/ lizibile semnate si stampilate cu apostila "conform cu originalul", documente emise de organisme acreditate care ii confirma certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
propunerea tehnica
10%
Descriere: Ofertarea suplimentare de servicii de verificare a retelelor electrice din cadrul APDRP si emiterea buletinelor PRAM
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511/1/2/S/13/00/10/S0
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2013 12:00
Locul: Sediul APDRP din strada Gradina cu Cai nr. 3A, etaj 4, camera 9, sector 5, Bucuresti,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice persoana imputernicita din partea ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, Masura de Asistenta Tehnica
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
Solicitarile de clarificari vor respecta formatul prezentat in cadrul sectiunii B ? Formularul nr.18.In cazul in care doua sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj (cel mai mare), departajarea ofertelor se va realiza pe baza preturilor ofertelor financiare, depuse in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Directia Asistenta Tehnica si Leader - Serviciul Asistenta Tehnica
Adresa postala: Strada Gradina cu Cai, Nr. 3A, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050111, Romania, Tel. +40 318602742, Email: [email protected], Fax: +40 213101529, Adresa internet (URL): www.apdrp.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2013 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer