Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mese de operatie


Anunt de participare numarul 57972/08.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Municipal Husi
Adresa postala: str. 1 Decembrie, nr.40, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Timus, Tel.0235/481081 int. 105, Email: [email protected], Fax: 0235/480003
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Mesedeoperatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. 1 Decembrie nr.40 , Husi , jud. Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Masa de operatiechirurgie generala - 2 buc , Masa operatie ginecologie - 2 buc , Masa de operatie ortopedie - 1 buc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192230-3 - Mese de operatie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Masa operatie chururgie generala - 2 buc , Masa operatie ginecologie - 2 buc , Masa operatie ortopedie - 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 345, 000 si 365, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 20.08.2008 pana la 15.10.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare6000 ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea , Adeverinta eliberata de Primarie , Formular tip eliberat de Administratia Finantelor Publice Teritoriale, Declaratie privind neincadrareain prevederile Art.181;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente, Informatii generale declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani ;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizatie pentru livrarea produselor emisa de producator, Tabel cuprinzand valori, perioade de livrare, beneficiari ;
Recomandari de la cel putin 3 beneficiari ;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/L.D./250P.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.07.2008 09:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar , la casieria autoritatii contractantesau cu OP in contul RO47TREZ6585041XXX000510, deschis la Trezoreria Mun. Husi
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.08.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2008 12:00
Locul: SpitalulMunicipalHusi , str. 1 Decembrie nr.40
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de ApelIasi
Adresa postala: str. Grigore Ureche nr.3, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700621, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se depun la CNSCin termen de 5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Director Administrativ - Spitalul Municipal Husi
Adresa postala: str.1 Decembrie nr.40, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel.0235.481081 int.105, Email: [email protected], Fax: 0235.480003
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2008 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer