Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mese de operatie


Anunt de participare numarul 38966/12.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON
Adresa postala: STR.SOS.PANTELIMON, NR.340-342, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021659, Romania, Punct(e) de contact: Ghimici George, Tel.2554090;2554270, Email: [email protected], Fax: 2554025, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Mese de operatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante, Sos. Pantelimon nr. 340-342, sector 2 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mese de operatie, achizitie compusa din 3 loturi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192230-3 - Mese de operatie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mese de operatie. Achizitie pe loturi: Masa de operatie chirurgie generala - 2 buc; Masa de operatie ginecologie - 1 buc; Masa de operatie ortopedie - 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 417, 525RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 14.12.2007 pana la 20.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui prin scrisoare de garantie bancara: lot 1 - 3396, 26 lei; Lot 2 - 1721, 66 lei; lot 3 - 3232, 59
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul spitalului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere. Documentele de calificare se vor depune pentru fiecare dintre asociati.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea - Formularul A
*Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Formularul B
*Confirmarea privind plata taxelor si impozitelor (certificate emise de Directiile Generale de Finante Publice si Consiliile Locale), valabile la data sedintei de deschidere aferenta procedurii, in original sau copie legalizata
Dovada implementarii SMC in conformitate cu standardul ISO 9001 sau echivalent pentru producator.
*Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii, in original sau copie legalizata, emis cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor.
*Documente care dovedesc forma de inregistrare/ ori apartenenta din punct de vedere profesional CUI, in copie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani (fisa de informatii generale)
*Ultimul bilant contabil (31-12-2006), vizat si inregistrat de organele abilitate, copie
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formularul C.
*Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani - Formularul D.
*Declaratie privind personalul pus la dispozitie pentru indeplinirea contractului.
*Declaratie privind asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru indeplinirea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.11.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.12.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.12.2007 12:00
Locul: Amfiteatrul autoritatii contractante et 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon - Oficiul Juridic
Adresa postala: Sos. Pantelimon nr. 340-342, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021623, Romania, Tel.2554090, Fax: 2554025
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2007 14:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer