Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Microbuze pentru transport elevi cu o capacitate de 16+1 locuri


Anunt de participare numarul 6211/21.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul Scolar al judetului Valcea
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu, nr.26, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240192, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Saia, Tel.0250732030, Email: [email protected], Fax: 0250730587
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Microbuze pentru transport elevi cu o capacitate de 16+1 locuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ISJ al fiecarui judet
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Microbuze pentru transport elevi cu o capacitate de 16+1 locuri pentru unitati de invatamant din judetele: Valcea, Gorj, Dolj, Olt, Mehedinti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114400-3 - Microbuze (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
106 bucati microbuze pentru transport elevi
Valoarea estimata fara TVA: 9, 623, 530RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 28.05.2007 pana la 14.09.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 120000 RON depusa prin Ordin de plata in contul RO75TREZ6715005XXX000127 deschis la Trezoreria Municipiului Rm.Valcea;Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, Certificat de inregistrare fiscala, Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului emis cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor, Certificat de atestare fiscala.
Pentru persoane juridice/fizice straine -Document Edificator care sa dovedeasca forma de inregistrare din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, fisa/fise informatii privind experienta similara, bilantul contabil la 31, 12, 2006 vizat de organe competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lichiditate generala 100%Solvabilitate patrimoniala - minim 30%Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani minim 7 milioane euro sau echivalentul in lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare generala; Dovada indeplinirii in ultimii trei ani a unor contracte similare privind livrarea a minin100 bucati microbuze; minim trei recomandari din partea altor beneficiari, institutii publice , pentru livrari de produse similare efectuate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria unitatii/OP
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2007 10:00
Locul: Sediul Inspectoratului Scolar Judetean Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: BD.DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul Scolar Judetean Valcea-compartiment juridic
Adresa postala: strada N.Balcescu nr.26, Mun.Rm.Valcea, Localitatea: Valcea, Cod postal: 240192, Romania, Tel.0250737520, Fax: 0250730587
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2007 15:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer