Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Microscoape


Anunt de participare numarul 146329/06.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Oradea
Adresa postala: str. Universitatii nr.1, Oradea, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410087, Romania, Punct(e) de contact: Radu Bogdan, Tel. +40 259408751, Email: [email protected], Fax: +40 259408751, Adresa internet (URL): www.uoradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Microscoape
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Oradea, str. Universitatii nr.1, Oradea, Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Set de echipamente de cercetare pentru analiza la scara nanometricaSetul va include:
a) Microscop cu forta atomica
b) Nanointender
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38510000-3 - Microscoape (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Set de echipamente de cercetare pentru analiza la scara nanometrica ? 1 buc
Setul va include:
a) Microscop cu forta atomica
b) Nanointender
Valoarea estimata fara TVA: 1, 441, 667RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.de part.: in cuantum de: 28833 RON.Perioada de valab.a gar.de part.trebuie sa acopere per.de valab.a ofertei, resp.60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor care se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor;In cazul extinderii per.de valab.a ofertei, per.de valab.a gar.de part.va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.Data de referinta pentru care se calculeaza echivalenta valorii gar.de part.este cursul BNR din data de 01.10.2013. Modul de const.a gar.pt.part.la licitatie: -Scrisoare de garantie bancara pentru part.la licitatie/Instrument de garantare emis in cond.legii de o soc.de asigurari(Formularul 11);scrisoarea de gar.bancara va fi eliberata de o soc.bancara sau soc.de asigurari; sau - OP(vizat de banca) in contul RO92TREZ0765005XXX000142 deschis la Trez.Oradea;sau - Numerar depus la casieria centrala a institutiei(program de lucru: 13.00?15.00);Gar.de part.se va depune scanata in SEAP, semnata, stampilata, cu mentiunea?Conform cu originalul?, si prezentata in original la Registratura Univ.din Oradea, str. Universitatii nr.1, Oradea, Bihor, ?se va prezenta la sediul autoritatii contractante pana la data limita a depunerii ofertelor.Dovada constituirii gar.de part.se va prezenta in limba romana.Restituirea gar.de part.se va face pe baza solicitarii transmise de op.economic.Pt.op.ec.incadrati in cat.IMM, gar.de part.va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul minim impus se va utiliza modelul din sectiunea Formulare si modele.Daca se depune contestatie, iar CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din gar.de part.in raport cu val.estimata a contractului sumele prevazute in conformitate cu art.2781 lit. b) din OUG34/2006. Gar.de buna exec.se const.in scop.asig.aut.contract.de indepl.cant., calit.si in per.conv.a contract.Furniz.are oblig.de a const.gar.de buna exec.a contract.: - printr-un instrument de garantare emis in cond.legii de o soc.bancara sau de o soc.de asig., care se va const.in max.5 zile calend.de la inch.contractului.-Daca val.gar.de buna exec.este redusa ca val., aut.contract.are drept.de a accepta const.prin dep.la casierie a unor sume in numerar.-Daca partile convin, gar.de buna exec.se poate const.prin retineri succesive din sumele datorate pt.facturi partiale - conform prevederilor HG 1045/2011. Cuantumul gar.e buna exec.a contractului repr.5% din pretul contract.fara TVA.Achiz.are dreptul de a emite pretentii asupra gar.de buna exec., in lim.prejudiciului creat, daca furniz.nu isi indepl.oblig.asumate prin contract fara notificare prealabila si/sau punere in intarziere.Exec.contractului incepe dupa const.gar.de buna exec.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
?Hungarian ? Romanian Research Platform for Smart Materials Research Projects Support?HURO/1101/191/2.2.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Avand in vedere natura contractului (valoarea contractului, instalarea, punerea in functiune, training pentru echipamente), partile stabilesc de comun acord termenul de plata de max. 60 zile calendaristice de la receptia echipamentelor.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea
( Formular 1)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica vor fi solicitate obligatoriu si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
Nota: Documentul va fi semnat, stampilat, cu mentiunea ?conform cu originalul?, scanat si semnat electronic2. Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181 Declaratie pe proprie raspundere(Formular 2 )Nota: - Documentul va fi semnat, stampilat, cu mentiunea ?conform cu originalul?, scanat si semnat electronic.- Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul
3. Declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Declaratie pe proprie raspundere Formular 3
In conformitate cu Ordinul ANRMAP 314/12.10.2010 publicat in MO 701/20.10.2010
Nota: Documentul va fi semnat, stampilat, cu mentiunea ?conform cu originalul?, si semnat electronic scanat.4. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 : (Formular 4)
- Declaratie pe proprie raspunderein conformitate cu prevederile art. 691 din OUG nr.34/2006 - Declaratie pe proprie raspundere ca Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69ยน lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante
1. Membri comisiei de evaluare oferte: - Tiberiu Vesselenyi - presedinte in comisia de evaluare, Radu Bogdan - membru in comisia de evaluare , Ioan Moga - membru in comisia de evaluare , Ovidiu Moldovan - membru in comisia de evaluare , Ferenc Viktor - membru in comisia de evaluare
2. Membri de rezerva a comisiei de evaluare oferte Sorin Rotoiu - membru de rezerva in comisia de evaluare, Cezar Pontos - membru de rezerva in comisia de evaluare
3. Persoane imputernicite din partea Universitatii din Oradea pentru semnarea contractului de prestare: Rector - Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGAU, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV - Prof.univ.dr.ing. Mircea Gordan, DIRECTOR ECONOMICEc. Crina Maria Gherlea, Avizat Juridic-Jr. Rodica Deac
- Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. art. 69 1din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul
Nota: Documentul va fi semnat, stampilat, cu mentiunea ?conform cu originalul?, scanat si semnat electronic
5. Fisa de informatii generale - In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respectivesi completarea formularului ?Informatii generale? anexat. ? FORMULAR 5)Nota: Documentul va fi semnat, stampilat, cu mentiunea ?conform cu originalul? , scanat si semnat electronic Persoane juridice/fizice romane:
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instantacompetenta, copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.
Nota:
- Documentul va fi semnat, stampilat, cu mentiunea ?conform cu originalul?, scanat si semnat electronic
- Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.Persoane juridice/fizice straine:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.Nota: Documentul va fi semnat, stampilat, cu mentiunea ?conform cu originalul? , scanat si semnat electronic-Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita o lista a furnizarilor de produse in ultimii 3(trei) ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se va prezenta cel putin un contract sau cel mult 3 contracte care cumulate vor confirma listafurnizarilor de produse similare in valoare de minim: 1000000 RON. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNRpentru fiecare an in parte.Nota: Documentul va fi semnat, stampilat, cu mentiunea ?conform cu originalul? , scanat si semnat electronic
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formularul 7 din sectiunea Formulare si modele - Declaratie privindlista principalelorfurnizari de produse in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Hungarian ? Romanian Research Platform for Smart Materials Research Projects Support?HURO/1101/191/2.2.1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care exista doua sau maimulte propuneri financiare identice clasate pe primul loc, pentru stabilirea ofertantului castigator, ofertantii vor depune o noua oferta financiara in SEAP, in urma unei solicitari de clarificari din partea autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006 , persoana vatamata poate sesiza CNSC-ul in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Oradea, Biroul Juridic
Adresa postala: str. Universitatii nr. 1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410087, Romania, Tel. +40 259408152, Email: [email protected], Fax: +40 259408152, Adresa internet (URL): www.uoradea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2013 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer