Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Microscop electronic (SEM) echipat cu fascicul de electroni dirijati (EBL) pentru fotolitografie si spectrometrie cu dispersie dupa energie (EDS) si lungimea de unda (WDS)


Anunt de participare numarul 148982/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE
Adresa postala: REGELE CAROL I, NR. 2, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130024, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 245211078, In atentia: Ionel Goglea, Email: [email protected], Fax: +40 211078, Adresa internet (URL): http: //www.valahia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Microscopelectronic (SEM) echipat cu fascicul de electroni dirijati (EBL) pentru fotolitografie si spectrometrie cu dispersie dupa energie (EDS) si lungimea de unda (WDS)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE, Aleea Sinaia nr. 13, Targoviste, jud. Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Microscopelectronic (SEM) echipat cu fascicul de electroni dirijati (EBL) pentru fotolitografie si spectrometrie cu dispersie dupa energie (EDS) si lungimea de unda (WDS), inclusiv instruirea personalului achizitorului de catre specialistii ofertantului timp de minim 10 zile lucratoare la sediul achizitorului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38511100-1 - Microscoape electronice cu scanare (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Microscopelectronic (SEM) echipat cu fascicul de electroni dirijati (EBL) pentru fotolitografie si spectrometrie cu dispersie dupa energie (EDS) si lungimea de unda (WDS), inclusiv instruirea personalului achizitorului de catre specialistii ofertantului timp de minim 10 zile lucratoare la sediul achizitorului.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 550, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 40.000, 00 leiPerioada de valabilitate a garantiei: cel putin 120 zile de la data limita de primire a ofertelor.Modul de constituire: in conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar in contul RO57TREZ2715005XXX000225, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante. Ofertantii cu statut de IMM beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor. In masura in care CNSC respinge o contestatie ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare o suma in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006. Echivalenta pentru o garantie depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si copie in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire: in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (1) si (2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in maxim 10 zile de la semnarea contractului. Se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011. Ofertantii cu statut de IMM beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene-Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (F 1).Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentul mai sus mentionat pentru fiecare din membrii asocierii;
Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica / profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator), aceasta este obligata sa prezinte documentul mai sus mentionat;
Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (F 2).
Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentul mai sus mentionat pentru fiecare din membrii asocierii;
Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica / profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator), aceasta este obligata sa prezinte documentul mai sus mentionat pentru lit. a), c1) si d).;
Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
3. Certificate de atestare fiscala, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale, precum si la plata impozitelor si taxelor locale. Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original / copie legalizata / copie lizibila conforma cu originalul.
Nota 1: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010 (F 3).
5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare raportata la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor(F 4);
Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentul mai sus mentionat pentru fiecare din membrii asocierii;
Nota 2: In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, subcontractantul/tii vor prezenta documentul mai sus mentionat;
Nota 3: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica / profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator), aceasta este obligata sa prezinte documentul mai sus mentionat;
Nota 4: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Conf. univ. dr. Calin OROS; Prof.univ.dr. Gabriela TEODORESCU; Conf.univ.dr. Laura Monica GORGHIU; SL.univ.dr.ing. Ioan Corneliu SALISTEANU; SL.univ.drd.ing. Iulian Nicolae UDROIU; Ec. dr. Nicoleta MANEA; Prof. univ. dr. Ion CUCUI; Prof.univ.dr. Ion STEGAROIU; Prof.univ.dr. Constantin PEHOIU; Prof.univ.dr. Stefania IORDACHE; Conf.univ.dr. Livia MOCANU; Conf.univ.dr. Henri George COANDA; Conf.univ.dr. Vasile BRATU; Conf.univ.dr. Cristinel MORTICI; Conf.univ.dr. Pr. Marian VILCIU; Jr. Luiza ZLAT; Ec. Ionel GOGLEA; Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Valerica CIMPOCA; Ec. Elvir POPESCU; As.dr. Ioana Daniela DULAMA; CS drd. ing. Dorin Dacian LET; Prof.univ.dr. Ion V. POPESCU;Potrivit art. 11, alin. (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (F 6). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
Ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Termenul nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara sau capacitatea tehnica / profesionalainvocand si sustinerea acordata, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. (F 18; F 19) 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original / copie legalizata / copie lizibila conforma cu originalul, informatiile cuprinse in acesta trebuind sa fie actuale/reale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar activitati care fac obiectul contractului.
2. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate, Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoanele juridice / fizice straine, in calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile in tara de origine, in original sau copie certificata conform cu originalul insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Cifra de afaceri: Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani in valoare deminim 2.550.000, 00 lei (fara a fi luat in considerare anul in curs).Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Documente care sustin criteriul de calificare: Fisa de informatii generale (F 5)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente care sustin criteriul de calificare: Fisa de informatii generale (F 5)Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei / alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare din anii la care se raporteaza dovedirea realizarii cifrei medii de afaceri: ex: anul 2011:1 euro = 4.2379 lei; anul 2012:1 euro = 4.4560 lei; anul 2013:1 euro = 4.4190 lei;Cursul de schimb mediu anual se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor valutare medii lunare.Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana in conformitate cu prevederile art. 186, alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 modificata si completata. Se va prezenta (F 18).In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006, modificata si completata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Experienta similara
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a furnizat in ultimii 3 echipamente similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract in cadrul a cel mult cinci contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 2.500.000, 00 lei fara TVA.
Nota: Experienta similara poate fi indeplinita prin prezentarea in cadrul aceluiasi contract a echipamentelor similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract sau poate fi indeplinita si prin prezentarea de contracte distincte de echipamente similare cu obiectul contractului.
Se vor prezenta: Lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani, (Formular 12 D) din care sa rezulte ca a furnizat echipamente similare la nivelul unui contract maxim 5 contracte a carorvaloare cumulata a fost de min. 2.500.000, 00 lei fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 12 D din sectiunea formularePentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei / alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare din anii la care se raporteaza dovedirea indeplinirii cerintei: anul 2011:1 euro = 4.2379 lei; anul 2012:1 euro = 4.4560 lei; anul 2013:1 euro = 4.3840 lei;Cursul de schimb mediu anual se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor valutare medii lunare.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana in conformitate cu prevederile art. 190 alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 modificata si completata. Se va prezenta (F 19).In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006, modificata si completata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatori desemnati UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Dezvoltare CDI ? Institut de Cercetare Stiintifica si Tehnologica Multidisciplinara?, ID 916, cod SMIS 14687, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala - FEDR, Axa Prioritara 2, Domeniul de interventie D 2.2, Operatiunea O 2.2.1.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Informatii privind asociatii: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Se va prezenta Acord de asociere (F 14) - in original din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei. Se va atasa imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire.Documentatia de atribuire este publicata integral in SEAP, anexata anuntului de participare. Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare, precum si cele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere. Daca ofertele a doi sau mai multi operatori economici clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului al carui nou pret este cel mai scazut. Ofertantii din categoria IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin OG nr. 27/2006) beneficiaza de reducere cu 50% a nivelului minim al cifrei de afaceri precum si al garantiei de participare solicitate prin documentatia de atribuire. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, ofertantii incadrati in categoria IMM vor depune o data cu oferta obligatoriu documente prin care dovedesc ca se incadreaza in prevederile Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (Formular anexa 1a).Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri si a garantiei de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
?termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006?
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Valahia din Targoviste
Adresa postala: Str. Moldovei nr. 5, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130093, Romania, Tel. +40 245211078, Email: [email protected], Fax: +40 245211078
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer