Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MICROSCOP IMAGINI LIVE CU SPINNING DISC


Anunt de participare numarul 146640/18.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIS"
Adresa postala: BULEVARDUL REVOLUTIEI NR.94-96, Localitatea: Arad, Cod postal: 300310, Romania, Punct(e) de contact: DAN MARTIN, Tel. +40 723722198, Email: [email protected], Fax: +40 357080031, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNIVERSITATE
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MICROSCOP IMAGINI LIVE CU SPINNING DISC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UNIV.DE VEST VASILE GOLDIS , CAMPUS UNIV , INSTITUTU DE STIINTE ALE VIETII STR.LIVIU REBREANU NR.86 ARAD
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MICROSCOP IMAGINI LIVE CU SPINNING DISC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38515200-0 - Microscoape cu fluorescenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MICROSCOP IMAGINI LIVE CU SPINNING DISC 1 BUC.
Valoarea estimata fara TVA: 768, 156.82RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: maxim2 % din valoarea estimata fara TVA (15363, 13 lei) astfel: Virament bancar, care se poate face pana la data si ora stabilita pentru deschirderea ofertelor, in contul deschis de autoritatea contractanta RO91RNCB00150281520374 deschis la BCR Sucursala Arad; Depunere la casieria Universitatii de Vest ?Vasile Goldi?? din Arad, B-dul Revolu?iei, Nr. 94-96, Arad;Scrisoare de garantie bancar; Instrument de garantare emis de o societate de asigurareIn cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta se demonstreaza prin completarea pe proprie raspundere a declaratiei conform art. 6 din Ordonanta 27/2006, anexa 1, care modifica Legea 346/2004.Valabilitatea garantiei de participare va fi de 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor3. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.4. Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare se ia in considerare cursul BNR din data de 23.08.2013 (1 euro=4.4303) necesar conversiei valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare va fi 10 % din valoarea contractului, fara TVA, valabila incepand cu data incheierii contractului.Garantia de buna executie va fi exprimata in lei si se poate constitui conform art. 90 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-unul din urmatoarele moduri: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul prevazut anterior; Virament bancar, care va fi efectuat la maxim 3 zile dupa semnarea contractului, in contul deschis de autoritatea contractanta este urmatorul RO91RNCB00150281520374 deschis la BCR Sucursala Arad; Numerar, depus la casieria Universitatii de Vest ?Vasile Goldi?? din Arad, B-dul Revolu?iei, Nr. 94-96, Arad. In cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROGRAM DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-UNGARIA , HURO/1101/173/2.2.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea; Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea Formularului 1 - incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Cerinta nr. 2 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea Formularului 2 - Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Cerinta nr. 3 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta; Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea Formularului 3 - In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din O.U.G nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 4 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1; Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 4 in original- semnat si stampilat Cerinta nr. 1: Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului. (Persoane juridice romane)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- prezentarea Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului (original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul), din care sa rezulte obiectul de activitate, in orginal sau copie legalizata, pentru persoanele juridice romane sau a alor documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2010, 2011, 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se completeaza Formularul 5 -Informatii generale ofertant
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privatic confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Certificatul sistemului de management al calitatiiSR EN ISO 9001:2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea Formularului 6 - Lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valoarea livrarilor, prezentat in originalPrezentarea certificatului sistemului de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru furnizor (copie certificata cu originalul)In cazul in care operatorul economic nu are implementat sistemul solicitat autoritatea contractanta accepta un document, emis de o firma de certificare in care se precizeaza ca auditu de certificare a fost finalizat, urmand ca operatorul economic sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2013 12:00
Locul: B-dul Revolutiei 94-96 Arad , etaj 1 cam.10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de achizitii , reprezentanti legali sau imputerniciti din partea firmelor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
IN CAZUL IN CARE EXISTA DOUA SAU MAI MULTE OFERTE AFLATE PE PRIMUL LOC CU PRETURI EGALE, DEPARTAJAREA SE FACE PRIN DEPUNEREA UNEI NOI OFERTE FINANCIARE IN PLIC INCHIS LA SEDIUL UNIVERSITATII CU NUMAR DE INREGISTRARE , SEDINTA DE DESCHIDERE VA FI COMUNICATA DE CATRE COMISIA DE LICITATIE LA ADRESA DE REOFERTARE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIV DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD , DIR JURIDICA
Adresa postala: REVOLUTIEI 94-96, Localitatea: ARAD, Cod postal: 310025, Romania, Tel. +40 257210884, Email: [email protected], Fax: +40 257210884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2013 12:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer